15022607

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte Alto

881960122 cifp.anxel.casal@edu.xunta.gal
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto
Latitude: 43.382887
Lonxitude: -8.408580
Paseo Marítimo, 47

15002, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZCM0FOL Formación e orientación laboral
ZCM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
ZCM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
ZCM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
ZCM0RET Relacións no equipo de traballo
ZCM0310 Técnicas básicas de enfermaría
ZCM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0105 Promoción da saúde
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSSAN01 Audioloxía protésica
ZMP0201 Acústica e elementos de protección sonora
ZMP0204 Atención á persoa hipoacúsica
ZMP0205 Audición e comunicación verbal
ZMP0202 Elaboración de moldes e protectores auditivos
ZMP0203 Elección e adaptación de próteses auditivas
ZMP0208 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico
ZMP1369 Bioloxía molecular e citoxenética
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP1376 Formación e orientación laboral
ZMP1368 Técnicas xerais de laboratorio
ZMP1367 Xestión de mostras biolóxicas
ZMP1371 Análise bioquímica
ZMP1377 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1373 Microbioloxía clínica
ZMP1374 Técnicas de análise hematolóxica
ZMP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico
ZSSAN08 Documentación e administración sanitarias
ZMP1518 Arquivamento e documentación sanitarios
ZMP1521 Atención psicosocial a pacientes e persoas usuarias
ZMP1517 Extracción de diagnósticos e procedementos
ZMP1525 Formación e orientación laboral
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP1516 Terminoloxía clínica e patoloxía
ZMP1520 Codificación sanitaria
ZMP1526 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1519 Sistemas de información e clasificación sanitarios
ZMP1522 Validación e explotación de datos
ZMP1523 Xestión administrativa sanitaria
ZMP1515 Xestión de pacientes
ZSSAN09 Hixiene bucodental
ZMP0731 Estudo da cavidade oral
ZMP0732 Exploración da cavidade oral
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP0739 Formación e orientación laboral
ZMP0733 Intervención bucodental
ZMP0730 Recepción e loxística na clínica dental
ZMP0736 Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes
ZMP0735 Educación para a saúde oral
ZMP0740 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0734 Epidemioloxía en saúde oral
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0737 Prótese e ortodoncia
ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0105 Promoción da saúde
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZSSSC02 Integración social
ZMP0339 Atención ás unidades de convivencia
ZMP0337 Contexto da intervención social
ZMP0346 Formación e orientación laboral
ZMP0338 Inserción sociolaboral
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP0342 Promoción da autonomía persoal
ZMP0341 Apoio á intervención educativa
ZMP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0340 Mediación comunitaria
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
ZSSSC04 Mediación comunicativa
ZMP1114 Contexto da mediación comunicativa con persoas xordocegas
ZMP1120 Formación e orientación laboral
ZMP1113 Intervención socioeducativa con persoas xordocegas
ZMP1115 Lingua de signos
ZMP1111 Metodoloxía da integración social das persoas con dificultades de comunicación, linguaxe e fala
ZMP1112 Sensibilización social e participación
ZMP1118 Técnicas de intervención comunicativa
ZMP1116 Ámbitos de aplicación da lingua de signos
ZMP1121 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP1117 Intervención con persoas con dificultades de comunicación
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
Grao medio
ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
Grao superior
ZSSAN01 Audioloxía protésica