15021469

15021469 - CIFP Leixa

881938125 cifp.leixa@edu.xunta.gal
881938132 CIFP Leixa
Latitude: 43.511748
Lonxitude: -8.215220
San Pedro de Leixa s/n

15405, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMSAN01 Emerxencias sanitarias
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia
ZMP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia
ZMP0054 Dotación sanitaria
ZMP0062 Formación e orientación laboral
ZMP0053 Loxística sanitaria en emerxencias
ZMP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo
ZMP0060 Teleemerxencias
ZMP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia
ZMP0063 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0057 Evacuación e traslado de pacientes
ZMP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles
ZSSAN09 Hixiene bucodental
ZMP0731 Estudo da cavidade oral
ZMP0732 Exploración da cavidade oral
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP0739 Formación e orientación laboral
ZMP0733 Intervención bucodental
ZMP0730 Recepción e loxística na clínica dental
ZMP0736 Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes
ZMP0735 Educación para a saúde oral
ZMP0740 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0734 Epidemioloxía en saúde oral
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0737 Prótese e ortodoncia
ZMARG02 Preimpresión dixital
ZMP0872 Ensamblaxe de publicacións electrónicas
ZMP0867 Tratamento de imaxes en mapa de bits
ZMP0875 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0868 Imposición e obtención dixital da forma impresora
ZMP0869 Impresión dixital
ZMSAN02 Farmacia e parafarmacia
ZMP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas
ZMP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos
ZMP0099 Disposición e venda de produtos
ZMP0106 Formación e orientación laboral
ZMP0104 Formulación maxistral
ZMP0103 Operacións básicas de laboratorio
ZMP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos
ZMP0107 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0100 Oficina de farmacia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0105 Promoción da saúde
ZSARG01 Deseño e xestión da produción gráfica
ZMP1544 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1540 Organización dos procesos de impresión gráfica
ZMP1541 Organización dos procesos de postimpresión, transformacións e acabamentos
ZMP1539 Xestión da cor
ZMP1538 Xestión da produción na industria gráfica
ZSSSC02 Integración social
ZMP0339 Atención ás unidades de convivencia
ZMP0337 Contexto da intervención social
ZMP0346 Formación e orientación laboral
ZMP0338 Inserción sociolaboral
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP0342 Promoción da autonomía persoal
ZMP0341 Apoio á intervención educativa
ZMP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0340 Mediación comunitaria
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación
ZSSSC05 Promoción de igualdade de xénero
ZMP1404 Ámbitos de intervención para a promoción de igualdade
ZMP1128 Desenvolvemento comunitario
ZMP1408 Formación e orientación laboral
ZMP1401 Información e comunicación con perspectiva de xénero
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP1403 Promoción do emprego feminino