15016000

15016000 - CIFP Compostela

881866570 cifp.compostela@edu.xunta.gal
881866586 CIFP Compostela
Latitude: 42.860307
Lonxitude: -8.534453
Lamas de Abade s/n

15702, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSARG01 Deseño e xestión da produción gráfica
ZMP1480 Comercialización de produtos gráficos e atención á clientela
ZMP1479 Deseño de produtos gráficos
ZMP1543 Formación e orientación laboral
ZMP1478 Organización dos procesos de preimpresión dixital
ZSHOT04 Dirección de cociña
ZMP0496 Control do aprovisionamento de materias primas
ZMP0502 Gastronomía e nutrición
ZMP0179 Inglés
ZMP0499 Procesos de elaboración culinaria
ZMP0497 Procesos de preelaboración e conservación en cociña
ZMP0501 Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración
ZMP0514 Formación e orientación laboral
ZMP0502 Gastronomía e nutrición
ZMP0179 Inglés
ZMP0509 Procesos de servizos en bar-cafetaría
ZMP0510 Procesos de servizos en restaurante
ZMP0501 Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
ZMP0174 Dirección de aloxamentos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0182 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0173 Márketing turístico
ZMP0176 Recepción e reservas
ZMP0178 Comercialización de eventos
ZMP0183 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0172 Protocolo e relacións públicas
ZMP0177 Recursos humanos no aloxamento
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0175 Xestión do departamento de pisos
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0014 Expresión e comunicación
ZMP0021 Formación e orientación laboral
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZMP0016 Desenvolvemento socioafectivo
ZMP0022 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZSSSC05 Promoción de igualdade de xénero
ZMP1408 Formación e orientación laboral
ZMP1409 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP1406 Intervención socioeducativa para a igualdade
ZMP1405 Participación social das mulleres
ZMP1402 Prevención da violencia de xénero
ZMP0020 Primeiros auxilios