27006528

27006528 - CIFP As Mercedes

982828001 cifp.asmercedes@edu.xunta.es
982250499 CIFP As Mercedes
Latitude: 42.998660
Lonxitude: -7.546363
Avenida de Madrid 75

27002, Lugo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0394 Formación e orientación laboral
ZMP0038 Instalacións eléctricas e automatismos
ZMP0036 Máquinas e equipamentos térmicos
ZMP0037 Técnicas de montaxe de instalacións
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0260 Mecanizado básico
ZMP0455 Sistemas de transmisión e freada
ZMP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0631 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0622 Transporte internacional de mercadorías
ZMP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
ZMP0623 Xestión económica e financeira da empresa
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
ZSCOM02 Comercio internacional
ZMP0824 Negociación internacional
ZMP0827 Comercio dixital internacional
ZMP0825 Financiamento internacional
ZMP0823 Márketing internacional
ZMP0826 Medios de pagamento internacionais
ZMP0822 Sistema de información de mercados
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
ZMP0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS
ZMP0127 Configuración de instalacións de fluídos
ZMP0126 Configuración de instalacións frigoríficas
ZMP0131 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0128 Planificación da montaxe de instalacións
Grao medio
ZMTMV03 Electromecánica de maquinaria
Grao superior
ZSTMV01 Automoción