27006528

27006528 - CIFP As Mercedes

982828001 cifp.asmercedes@edu.xunta.gal
982250499 CIFP As Mercedes
Latitude: 42.998660
Lonxitude: -7.546363
Avenida de Madrid 75

27002, Lugo
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0459 Formación e orientación laboral
ZMP0457 Circuitos eléctricos auxiliares do vehículo
ZMP0460 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0453 Sistemas auxiliares do motor
ZSTMV01 Automoción
ZMP0299 Formación e orientación laboral
ZMP0293 Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
ZMP0291 Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
ZMIMA02 Instalacións de produción de calor
ZMP0266 Configuración de instalacións caloríficas
ZMP0395 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0302 Montaxe e mantemento de instalacións caloríficas
ZMP0310 Montaxe e mantemento de instalacións de auga
ZMP0392 Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar
ZMP0393 Montaxe e mantemento de instalacións de gas e combustibles líquidos
ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0631 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0622 Transporte internacional de mercadorías
ZMP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
ZMP0623 Xestión económica e financeira da empresa
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
ZSCOM02 Comercio internacional
ZMP0824 Negociación internacional
ZMP0827 Comercio dixital internacional
ZMP0825 Financiamento internacional
ZMP0823 Márketing internacional
ZMP0826 Medios de pagamento internacionais
ZMP0822 Sistema de información de mercados
ZSFME51 Materiais compostos na industria aeroespacial
ZMP5084 Fabricación automática en materiais compostos
ZMP5083 Fabricación de elementos aeroespaciais de materiais compostos por moldeo manual
ZMP5085 Polimerización e mecanizado de pezas aeroespaciais de material composto
ZMP5086 Verificación de elementos de materiais compostos
ZSIMA01 Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos
ZMP0125 Configuración de instalacións de climatización, calefacción e AQS
ZMP0127 Configuración de instalacións de fluídos
ZMP0126 Configuración de instalacións frigoríficas
ZMP0131 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0128 Planificación da montaxe de instalacións