TITORÍAS-PROFESORADO

Horarios Titoría Atención Nais/Pais 2020/21

Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por teléfono, videochamada, videoconferencia e/ou abalar móbil.

  • Solicitude de titoría por parte das familias: Abalar Móbil.

  • Información por parte do titor/a: Telefónica, videochamada, correo electrónico e/ou videoconferencia.

Cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas seguintes medidas de protección:

  • Pode acudir á titoría un único representante do alumno.

  • Obrigatorio o uso de máscara de protección en todo momento e a desinfección con hidroxel á entrada do cento escolar.

  • Manter a distancia de seguridade de 1,5m

  • As reunións de titoría realizaranse no despacho contiguo á sala de profesores. Este espazo está provisto na súa entrada de hidroxel, dispensador de panos desbotables e papeleira de pedal. Asemade consta dunha mampara de metracrilato situada enriba da mesa.

-Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a entrada dos proxenitores no centro educativo.

-De ser necesaria a asistencia ao centro por parte dos proxenitores, será preciso a solicitude de CITA PREVIA (telefonicamente ou por correo electrónico).

TELÉFONO CENTRO: 881880949

CORREO ELECTRÓNICO: ies.mosteiron@edu.xunta.es

PROFESOR/A DEPARTAMENTO DIDÁCTICO MATERIA HORARIO TITORÍA

JAVIER CABANAS

TITOR 1ºA

LINGUA GALEGA

LINGUA GALEGA,

VALORES, XADREZ

MÉRCORES 11:20-12:10H

ELISA CRESPO

TITORA 2ºB

XEOGRAFÍA E HISTORIA

XEOGRAFÍA E HISTORIA,

LINGUA CASTELÁ

XOVES 10:30-11:20H

FRANCÉS

TITOR/A 2ºA

FRANCÉS FRANCÉS, FILOSOFÍA VENRES 11:20-12:10H

ÓSCAR PÉREZ

TITOR 1ºB

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS,

TECNOLOXÍA

MÉRCORES 10:30-11:20H

LOLI GONZÁLEZ

TITORA 3ºA

FÍSICA E QUÍMICA

FÍSICA E QUÍMICA, VALORES

MÉRCORES 10:30-11:20H

CARLOS CONDE

TITOR 4ºA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN FÍSICA, VALORES,

HÁBITOS DE VIDA SAUDABLES

MÉRCORES 10:30-11:20H

NATALIA VEIRA

TITORA 4ºB

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL

E AUDIOVISUAL

EDUCACIÓN PLÁSTICA,

MINDFULNESS, TICS

MÉRCORES 11:20-12.10H

LUCÍA ALLEGUE

LINGUA GALEGA

LINGUA GALEGA,

LINGUA CASTELÁ, ORATORIA

 XOVES 11:20-12:10H

INÉS DE NIEVES

 

LINGUA CASTELÁ LINGUA CASTELÁ, LATÍN MARTES 10:30-11:20H

EVA DEUS

 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS ACADÉMICAS VENRES 10:30-11:20H

MARCOS DOVAL

 

DEPARTAMENTO

DE ORIENTACIÓN

  VENRES 10:30.11:20H

ESTRELLA JIMÉNEZ

 

DEPARTAMENTO

DE ORIENTACIÓN

PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA  

CARMEN FERNÁNDEZ

 

INGLÉS

INGLÉS,

XEOGRAFÍA E HISTORIA

VENRES 11:20-12:10H

INÉS GONZÁLEZ

 

MÚSICA

MÚSICA,

OBRADOIRO MUSICAL

LUNS 9:20-10:10H
LEONOR PRIETO BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA,

MATEMÁTICAS APLICADAS

MARTES 10:30-11:20H
JUDITH PURRIÑOS INGLÉS

INGLÉS, CULTURA CLÁSICA,

INGLÉS COMUNICATIVO

MARTES 11:20-12:10H

NATALIA SEGUÍ

 

TECNOLOXÍA TECNOLOXÍA Mércores 11:20-12:10H

JOSÉ MANUEL SUÁREZ

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA BIOLOXÍA E XEOLOXÍA XOVES10:30-11:20H

Mª JOSÉ VÁZQUEZ

XEOGRAFÍA E HISTORIA

XEOGRAFÍA E HISTORIA,

ECONOMÍA, INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

MARTES 9:20-10:10H

 

 

Distribuir contido