RESERVA DE PRAZA PARA O IES PRIMEIRO DE MARZO

 

Solicitude de Reserva

Prazo aberto: do 16 de xaneiro ao 6 de febreiro

 

Normativa e manuais

 Para presentar unha solicitude deberá seguir algunha das opción descritas a continuación:

  1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:
    Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Crear e Confirmar”. Feito isto poderá descargala para asinar e presentar no centro.

  2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica
    Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para iso deberá premer na icona verde que se atopa arriba á dereita. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, deberá premer no botón “Confirmar solicitude” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá asinar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de sinatura remate correctamente. Debe achegar escaneada toda a documentación pertinente á hora de presentar solicitude.
    IMPORTANTEDebe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo II bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS DOS MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR, última páxina da solicitude que pode visualizar e descargar nesta aplicación).

  3. Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada presencialmente no centro

Se non desexa cubrir a solicitude dixitalmente pode facelo de xeito manual descargando dende os seguintes enlaces os documentos, cubrilos e presentalos firmados no centro.

RECOMENDACIÓNS LECTORAS PARA O NADAL

CONVOCATORIA ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS OU TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

CONVOCATORIA ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS OU TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR

Durante o mes de novembro estase a realizar a renovación parcial do Consello Escolar no que este ano corresponde elixir a 2 pais/nais.

Dende o Centro animamos a que presentedes as vosas candidaturas, é moi importante que non queden vacantes.

Adxuntamos arquivo coa convocatoria das eleccións, o calendario das eleccións e a resolución da renovación do Consello Escolar.

Eleccións para a renovación parcial do Consello Escolar

De  conformidade co establecido na Resolución do 19 de setembro de 2022 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa realizarase proximamente a renovación parcial do CONSELLO ESCOLAR.

Adxuntamos información sobre o sorteo e constitución da Xunta Electoral.

MATERIAL NECESARIO PARA E.F.

LISTAXES MATERIAL ESCOLAR

LIBROS DE TEXTO CURSO 22/23

Revista escolar "A Ribeira" nº 16. Curso 2021/22.

Aquí tedes o exemplar da nosa revista escolar "A Ribeira" coas actividades e noticias máis salientables deste curso que xa finaliza.

ENLACE á revista

Radio Ladeira. Programa 58.

Última emisión deste curso de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, esperámosvos o vindeiro curso!!. Neste programa os locutores son de 3º e 6º.

Aberto o prazo para a solicitude das axudas para adquirir libros de texto e material escolar

- O prazo para presentar solicitudes iniciase o 19 de maio e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído). Pode facelo telemáticamente ou presentando a solicitude no centro.

Documentación complementaria

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

Excepcionalmente (cando non sexa posible facelo polos medios anteriores), poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

1º. Certificado ou volante de convivencia.

2º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, cando o agresor forme parte da unidade familiar.

e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.

- TODA A INFORMACIÓN PODE ATOPALA NESTE ENLACE