MOITAS GRAZAS A PEPE, mestre do CEIP CARRASQUEIRA

 

 

CALDO DE GLORIA

 

 

Prazo de admisión do 1 ao 20 de marzo

 

Para entregar a solicitude que atoparedes nos arquivos adxuntos podedes empregar algunha das seguintes vías:

 

- As solicitudes poden presentarsepor vía electrónica, mediante formulario normalizado dispoñible na aplicación informática “admisionalumnado”.

https://www.xunta.gal/admisionalumnado

a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,

https://sede.xunta.gal

-Traer a solicitude de xeito presencial cuberta a man no horario de secretaria (9:30h a 10:20h e 13:45h a 14:30h).

-Cubrila a través da páxina de admisión alumnado e entregala no centro no horario de secretaria.

-En todo caso no centro tamén temos os impresos en papel por se preferides entregalos deste xeito. A documentación está ANEXA o final da publicación.

 

DOCUMENTACIÓN

 

 Os proxenitores ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

 

a) ANEXO II e Anexo II-bis. Comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar e consentimento da outra persoa proxenitora, titora ou acolledora.

 

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

 

d) No caso de separación, no que a patria potestade esté atribuída, con carácter exclusiva, a un deles, e preciso presentar ademais a resolución xudicial correspondente.

 

IMPORTANTE A TER EN CONTA

 

Cada alumno/a somentes pode entregar unha única solicitude, esta debe ser entregada no centro en

que pretenda ser admitido en primeiro lugar. ESTA SOLICITUDE É UNICA (SÓ PODE PRESENTARSE NUN

ÚNICO CENTRO) E TERÁ CARÁCTER VINCULANTE.

 

ü  A solicitude deberá ser asinada por ambos proxenitores ou polos representantes legais.

 

ü  No caso de familia monoparental, esta deberá acreditarse segundo o recollido no artigo 25 da orde de 12 de marzo de 2013.

 

ü  Para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), achegarase xunto coa solicitude, a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición.

 

ü  Para a valoración da renda da unidade familiar, constará a cantidade que resulte da suma das casiñas da base impoñible xeral (392) e da base impoñible do aforro (402) da/as declaración/s do imposto sobre a renda das persoas físicas (exercicio fiscal 2017).

 

ü  O punto do baremo que fai referencia ao criterio complementario asignado polo centro será otorgado aos fillos de antigos alumnos ou alumnas.

 

NORMATIVA

 

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

 

A finais do mes de abril estará a resolución de dito proceso, en todo caso a subiremos a web do colexio en canto esté dispoñible.

 

VACANTES CURSO 2024 - 2025

4ºEI 20
5ºEI 0
6ºEI 4
1ºEP 0
2ºEP 0
3ºEP 0
4ºEP 0
5ºEP 0
6ºEP 0

 

 

CANLE EDUCATIVA CEIP RÍA DE VIGO

Os certificados de calidade galegos chegan ao CEIP Ría de Vigo e tamén aos centros participantes como o CEE de Panxón, CEIP da Carrasqueira e Ceip A Paz-Tintureira.

NORABOA!!

 

Distribuir contido