Listaxe provisional fondo libros

Debido o retraso no proceso de matriculación (so se pode realizar a partir do 1 de xullo). 

As listaxes provisionais do fondo libros  e os vales de material non sairan publicados ata o 3 de xullo. 

Listaxe provisional de admitidos curso 2020/21

Nos ficheiros adxuntos aparecen as listas provisionais de admitidos para o curso 2020-2021.

Todo o alumnado que solicitou praza está admitido para o vindeiro curso

ADAPTACIÓNS PROGRAMACIÓNS 3ª AVALIACIÓN

Prezadas familias:

Neste espazo tedes, á vosa disposición, as adaptacións das Programacións Didácticas para desenvolver o terceiro trimestre do curso. Seguindo as instruccións marcadas pola Consellería, todas as programacións didácticas das diferentes áreas, materias e niveis educativos foron modificadas para adaptarse a situación actual que se está a vivir durante este curso 2019-2020 e máis concretamente durante o terceiro trimestre.

Na lista seguinte podedes acceder á nova programación do terceiro trimestre no relativo as actividades a desenvolver, a metodoloxía de avaliación e os criterios de promoción de curso.

Moita saúde e un saúdo para toda a familia.

DÍAS E HORARIOS PARA IR Ó COLEXIO

Bos  dias.

A dirección do centro comunica que  a partir da vindeira semana se algunha familia quere vir ó centro (entrega da solicitude do fondo lbros, recoller algún material escolar,..) o horario será o seguinte:

O HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO SERÁ MARTES E XOVES DE 10:00h A 13:00h

Teléfonos do centro: 886120233

Correo electrónico: ceip.paraixal@edu.xunta.es

Ao centro acudirá unha soa persoa e recomendamos que veña con guantes e mascarilla.

COMUNICADO ÁS FAMILIAS DO CEIP PARAIXAL

Estimadas Familias:

Desexando que a saúde física e anímica de todo o voso entorno sexa positiva, queremos facervos chegar a seguinte información. Pregamos leades con detemento esta información xa que é clave para entender aspectos básicos cara ao desenvolvemento deste trimestre:

Situación actual do terceiro trimestre

O martes 28 de abril, foron publicadas as Instrucións definitivas da Consellería de Educación para o desenvolvemento do terceiro trimestre. Estas instrucións, conxuntamente coa Orde do Ministerio de Educación e Formación Profesional regularán o desenvolvemento básico para o terceiro trimestre, o final de curso e o inicio do curso escolar 2020-2021, con carácter excepcional. Ao mesmo tempo comentar, dende o Goberno están a planificar a situación de desescalada do estado de alarma, polo que cada día ou semana teremos posibilidade de novas instrucións.

A dirección e o equipo docente irá informando sobre os acordos definitivos que modifiquen calquera situación actual do contexto educativo.

Avaliación e Promoción:

A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante o curso 2019-2020 considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.

O equipo directivo e o equipo docente velarán polo mellor trato e valoración do alumnado de cara á finalización do curso, priorizando a promoción e optando pola repetición soamente en casos extraordinarios, debidamente argumentados e con un plan de reforzo especial para o vindeiro curso escolar. Este trimestre será de carácter diagnóstico e de reforzo, sendo os dous primeiros a referencia básica para calquera decisión sobre promoción.

Tarefas e traballo educativo no terceiro trimestre

Durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. As tarefas propostas son recomendacións para manter rutinas de traballo. O equipo docente fará un seguimento das mesmas  pero non haberá avaliación nin cualificación das mesmas cara as notas finais do curso.  As distintas tarefas estarán a disposición do alumnado e das familias na Aula virtual e Blogues de aula.

Volta ás aulas

A data de hoxe aínda está en fase de estudio por distintos Ministerios (Sanidade, Educación) a posibilidade da volta ás aulas no final do curso. Pregamos ser cautelosos e atender aos comunicados recibidos dende o centro educativo.

Reorganización do terceiro trimestre

Os equipos docentes de cada curso,  adaptarán a programación didáctica das ensinanzas correspondentes a cada área. Seran publicadas na páxina web do centro

 

Moito ánimo, xa queda pouco para o encontro presencial desexado

A dirección

Restablecemento do proceso de admisión de novo alumnado

No DOG do mércores 6 de maio no título Disposicións Xerais dentro da RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020. e publícase o “Acordo sobre o restablecemento do procedemento de admisión de alumnado do 2º ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2020/21”. 

ACLARACIÓN: SOAMENTE PARA ALUMNADO DE NOVO INGRESO

Mes

Datas

Actuacións

Observacións

Maio

Do 11 ao 18

Presentación solicitudes admisión

Firma dos dous proxenitores. Fotocopia libro de familia

Ata o día 26

Presentación documentación acreditativa dos criterios do baremo

 

Xuño

Antes do día 9

Publicacións das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido

 

 

Reclamacións contra as listaxes provisionais

3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación. 

Ata o día 26

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido

 

Xullo

Do 1 ao 10

·         Formalización da matrícula en educación infantil e primaria

·         Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato

 

IMPORTANTE!!

O HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO SERÁ DE 10:00h A 13:00h

Teléfonos do centro: 886120233

Correo electrónico: ceip.paraixal@edu.xunta.es

Ao centro acudirá unha soa persoa e recomendamos que veña con guantes e mascarilla.

Cómpre lembrar que a Consellería de Educación pon á disposición das familias unha ferramenta informática, a aplicación ‘admisionalumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación 

  •   Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:

Para presentar a solicitude presencialmente no centro deberá entrara seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que deberá cubrir os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e poderá descargala para asinar e presentar no centro.

 

  •      Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica

Para presentar a solicitude a través da Sede Electrónica deberá acceder a admisionalumnado con usuario de Chave 365 ou con certificado dixital, para elo deberá premer na icona verde que se atopa arriba a dereita https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/input.png. Posteriormente deberá seleccionar a opción de menú “Solicitudes--> Admisión --> Crear”. Deseguido aparecerá unha pantalla con lapelas na que ten que indicar os datos necesarios, tales como datos persoais e de contacto, os datos académicos e os criterios alegados e autorizacións. Despois de cubrir a información descrita, accederase á lapela “Confirmar solicitude”. Nesta lapela poderá confirmar os datos que indicou premendo no botón “Confirmar” e posteriormente premendo no botón "Firmar e presentar en Sede Electrónica", poderá firmar a solicitude dixitalmente, quedando como presentada no centro, sempre que o proceso de firma remate correctamente.

A dirección do colexio recomenda a segunda opción xa que evita que se teña que vir ó colexio.

Alumnado infantil

O alumnado de infantil pode consultar propostas e recomendacións diarias no blog: http://blogparaixal.blogspot.com

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

Instrucións, provisionais dirixidas ás familias do CEIP Paraixal sobre a concreción das medidas a adoptar  en relación coa pandemia covid-19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o 16 de marzo de 2020

A titorización e a atención do alumnado realizarase cos medios non presenciais, telemáticos,  telefónicos ou doutra índole dos que dispoñan os centros e as familias (por exemplo, webs dinámicas, aulas virtuais, Edixgal, etc).

O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

Ante calqueira dúbida utilizar o correo do colexio ceip.paraixal@edu.xunta.es.

 Na aula virtual do colexio e nos diferentes blogs están metidas actividades e tarefas para realizar estes días: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipparaixal/aulavirtual/

As novas que vaian aparecendo serán colgadas na paxina web do colexio:   https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipparaixal/

En relación ao proceso de admisión:

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

Moito animo e moita paciencia.

 

O Equipo Directivo

Powered by Drupal - Design by artinet