Skip to Content

ADMISIÓN 2021-22

Nesta sección hai documentación relativa ao todo proceso de admisión para o curso 2021-22. Ao clicar en cada unha das pestanas aparece información relativa a ese aspecto

Matricula 2021-22

 

  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B).

 

  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

  • DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

 • Manual cubrir documento

 

 • PRESENTACIÓN SOLICITUDES  Será única e pódese presentar:
  •   Forma electrónica
   • Cubrir  a solicitude na aplicacion admisionalumnado e presentarase en sede electrónica (tendo certificado dixital ou chave365)
  •   Forma presencial
   • Cubrir a solicitude na aplicacion admisionalumnado, asinar e presentala  no CEIP García Barbón
   •  Cubrir a solicitude manualmente e presentala asinada  no  CEIP García Barbón

Anexo II Descarga impreso de admisión (galego)

Anexo II Descarga impreso de admisión (castelán)

 

 • ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN EN SECRETARÍA
  • Solicitar cita 
   • Teléfono: 886111087
   • Correo electrónico: ceip.garcia.barbon@edu.xunta.gal 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 • A solicitude pode asinala calquera das persoas titulares da patria potestade, cando se refiran a fillos/as comúns dun matrimonio non separado legalmente nin divorciado ou dunha parella de feito debidamente inscrita no rexistro de Parellas de Feito de Galicia.
 • Nos demais casos requirese a sinatura das dúas persoas titulares, agás que a patria potestade estea atribuída a unha   delas con carácter exclusivo, ou en situación de violencia de xénero.

           

 

 

 

 DOCUMENTACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN

 

 • Copia do DNI da persoa solictiantes  e dos membros da unidade familiar (cando non autorice a súa consulta) 
 • Fotocopia do libro de familia
 • Convenio regulador u resolución xudicial de separación xudicial u divorcio, se é o caso

DOCUMENTACIÓN PARA  A BAREMACIÓN NO PROCESO DE ADMISIÓN

 • Documentación xustificativa dos criterios de baremación que se precisen alegar
  • Autoriza a consulta automática dos datos,
   • Non fai falta presentar documentación dos seguintes criterios
    • Domicilio fiscal  e renda per cápita da unidade familiar
    • Condición de familia numerosa
    • Discapacidade do alumnado, do/da proxenitor/a, do/da titor/a ou dos/das irmáns/ás recoñecida pola Xunta de Galicia.
   • Presentar documentación para o resto de criterios
  • Non autoriza a consulta automática dos datos
   • Debe presentar documentación para todos os criterios de baremación 

 IMPORTANTE

 • RECOMENDAMOS APORTAR TODA A DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS DE BAREMACIÓN XUNTO COA SOLICITUDE, en previsión de que haxa que baremar
 • Revisar os criterios de baremación, antes de autorizar a consulta automática dos datos, por si precisades achegar algunha documentación que aclare a situación actual nalgún dos apartados
 • De non coincidir os domicilios familiar e fiscal, as persoas interesadas deberán presentar a documentación complementaria; (copia do título que lexitime a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar-escritura de compravenda ou doazón, contrato de aluguer- e contrato de alta de recibos actualizados de subministracións -auga, luz, gas- a nome da persoa ou persoas que solicitan a admisión

 

 

 • Vacantes curso 2021-22

o   Antes do 1 de marzo: publicación dos postos escolares vacantes no taboleiro do centro docente

 •   Sorteo público para efectos de desempate: 25 de febreiro. Enlace a anuncio do sorteo público
  • Resolución do sorteo
   • Para os efectos da resolución do desempate na puntuación final na orde de admisión do alumnado nos centros sostidos con fondos públicos no curso 2021/2022, conforme ao resultado do sorteo, as letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras "W" e "S"; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras "B" e "F"
 •  Presentación solicitude de admisión

Do 1 ao 22 de marzo de 2021 ( ambos  incluídos)

 •  Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo:

o   10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión 

 • Fóra de prazo
  • As instancias presentadas entre o  23 de marzo e o 18 de maio (ambos incluídos) serán consideradas fóra de prazo

 

 

CRITERIOS

PUNTOS

Irmáns matriculados no centro ou no adscrito

 

 •  Por irmás ou irmáns matriculados no centro : 8 puntos
 •  Para os seguintes:2 puntos (por cada un/unha)

   

Nai, pai titoras ou titores legais que traballen no centro

 • 3 puntos

Por proximidade do centro ao  domicilio familiar ou ao lugar de traballo dalgún dos pais  ou titores legais

 • Domicilio familiar
  • Área de influencia: 6 puntos
  • Zoas limítrofes; 3 puntos
 • Proximidade lugar de traballo
  • Área de influencia: 4 puntos
  • Áreas limítrofes: 2 puntos

Renta anual per cápita da unidade familiar, valorada por  referencia  ao indicador de renda de efectos múltiples (IPREM)

 • Inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos
 • Entre 0,5 e 0,75 veces o IPREM : 2 puntos
 • Igual ou superior a  0,75 veces e inferior ao IPREM : 1 punto
 • Igual ou superior ao IPREM: 0 puntos 

Condición de familia numerosa

 • Familia numerosa, categoría especial: 3 puntos
 • Familia numerosa, categoría xeral: 2 puntos

 

 

Familia monoparental

 • 2 puntos

Concurrencia de discapacidade na alumna, no alumno ou nalgún dos seus proxenitores ou irmáns

 • Discapacidade na alumna ou no alumno: 4 puntos
 • Discapacidade nai, pai, titora ou titor legal : 3 puntos
 • Discapacidade nalgunha irmas ou nalgún irmás/áns da alumna ou do alumno: 1 punto 

Criterio establecido polo centro educativo

 • Solicitar centro público: 1 punto 

 

DATOS DE INTERESE

 • Irmáns matriculados no centro ou no centro adscrito
  • Fotocopia do libro de familia
  • No caso de menores en situación  de acollemento, fotocopia da resolución ditada pola Xefatura Territorial da Consellería de Política Social
 • Criterio nai, pai, titora ou titor que traballe no centro
  • Documento acreditativo expedido polo centro educativo
 • Proximidade do  centro educativo ao domicilio familiar ou lugar de traballo   Na solicitude de admisión a persoa solicitante deberá indicar, para pos efectos de baremo, a súa opción polo domicilio familiar ou polo lugar de traballo, non sendo acumulables as puntuacións polos dous criterios  
  • Acreditación do domicilio familiar
   • Certificado do Padrón Municipal  (mellor volante histórico de convivencia. É gratuito)   no que figuren todos os membros da unidade familiar que conviven nel. 
   • A data de alta no domicilio deberá ter unha antigüidade mínima dun ano respecto ao inicio do procedemento de admisión agás circunstancias debidamente xustificadas
   • De non coincidir os domicilios familiar e fiscal, as persoas interesadas deberán presentar a documentación complementaria; (copia do título que lexitime a ocupación da vivenda declarada como domicilio familiar-escritura de compravenda ou doazón, contrato de aluguer- e contrato de alta de recibos actualizados de subministracións -auga, luz, gas- a nome da persoa ou persoas que solicitan a admisión 
  • Acreditación do lugar de traballo
   • Traballadores/as por conta allea: documento expedido para o efecto polo empregador, xunto cunha copia do contrato de traballo
   • Traballadores/as por conta propia: alta censal inicial ante a Axencia Estatal Tributaria, con todas as modifcacións posteriores e as altas na Tesouraria Xera no Réxime de Seguridade Social
   • Persoal ao servizo das administracións públicas: certificado da Xefatura de Persoal correspondente 
 • Renda per cápita da unidade familiar: facer constar a cantidade correspondente a base impoñible (declaración conxunta) ou base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar (declaración individual). 
  • A tal efecto farase constar a cantidade que resulta da suma das casiñas 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible de aforro) do IRPF  do ano 2019
  • No caso de non facer declaración constarán os ingresos segundo os datos que facilite a Axencia Estatal da Administración Tributaria
  • Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao 28 de febreiro de 2021
  • Utilizarase o indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) anual correspondente ao ano 2019.  CANTIDADE: 6.454,03 euros
 • Condición de familia numerosa
  • Fotocopia do título oficial en vigor ou do carné familiar galego expedidos pola Consellería Política Social, ou copia da solicitude de recoñecemento ou renovación
 • Criterio familia monoparental
  • Fotocopia do libro de familia, certifiado de convivencia, resolución xudicial de separación, divorcio ou medidas paterno-filiais ou convenio regulador
 • Acreditación e valoración do criterio de discapacidade
  • Certificación do grao de minusvalia expedida pola Consellería de Política Social ou, se é o caso, do órgano competente doutras administrativas públicas

 

 

 • Elaboración
  • Elaboradas exclusivamente pola aplicación admisionalumnado e poden ser consultadas  na mesma aplicación
 • Publicación e consulta
  • Presencial: única e exclusivamente no taboleiro de anuncios, no interior do edificio escolar. Pola lei de protección de datos non se poderá facer noutro sitio

 

  • Non presencial:  A través da aplicación admisionalumnado empregando chave365 ou certificado dixital.

 

  • Na web do centro poderase anunciar o momento no que as listaxes estean dispoñibles na aplicación e no taboleiro de anuncios

CALENDARIO PUBLICACIÓN LISTAS

  • Listados admisión alumnado

o   Os listados provisionais de alumnado admitido e excluído publicaranse, por orde da puntuación total obtida,  antes do 25 de abril

    • O prazo de reclamación de puntuacións é de 5 días hábiles dende o seguinte a súa publicación

o   Os listados definitivos antes do 15 de maio

  • Formalización matrícula infantil e primaria

o   Do 20-30 de xuño   

 PUNTUACIÓN TOTAL E CRITERIOS DE DESEMPATE

No caso de empate a puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos referidos criterios atendendo a seguinte orde de prelación

 

 • Existencia de irmás ou irmáns matriculadas/os no centro
 • Nai,pai ou titores que traballen no centro
 • Proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo de nai, pai ou titoras/es
 • Renda anual per cápita da unidade familiar
 • Condición de familia numerosa
 • Condición de familia monoparental
 • Concorrencia de discapacidade na alumna ou alumno, na nai, pai ou titoras/es ou irmás ou irmáns
 • Criterio establecio polo centro eduativo

Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o resultado do sorteo público, que realizará a Consellería á última semana de febreiro e, en todo caso antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes

 

 ZONA DE INFLUENCIA DO CENTRO

ZONA 5:

 • Dende o cruce de Isaac Peral e Camiño do Viso seguindo pola rúa San Xosé de Monte ata o cruce  coa rúa Cantabría; e seguindo pola Avenida do Aeroporto ata a rúa Tomás Elvira e dende eiquí pola Avenida Ramón NIeto , rúa Urzaíz e rúa Colón ata o Porto

CLICANDO NA IMAXE

 • Accedese ao mapa de centros de educación infantil e primaria de Vigo por zonas
 • Seleccionando a zona 5, sae delimitado o que corresponde a esta zona

 

 

 CLICA NA IMAXE PAR A OBTER OUTRA INFORMACIÓN SOBRE O CENTROpage | by Dr. Radut