SECRETARÍA

ADMISIÓN ALUMNADO VINDEIRO CURSO 2021/2022

Infórmase que foi admitido para o vindeiro curso escolar 2021/2022 todo o alumnado que presentou solicitude neste centro.

Do 20 ao 30 de xuño terase que realizar a Formalización de matrícula polo que preto desas datas deberán estar pendentes desta web xa que se publicará información ao respeto.

INFORMACIÓN RELACIONADA CO PROCESO DE ADMISIÓN

NORMATIVA REGULADORA:

*Decreto 254/2012 do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro de 2012)

*Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo de 2013)

*Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro de 2017)

*Orde do 18 de decembro de 2020 (DOG do 22 de decembro de 2020)

 

VACANTES OFERTADAS PARA O CURSO 2021/2022:

CURSO

GRUPOS PROPOSTOS 2021/22

VACANTES OFERTADAS

4º EI

1

22+3NEAE

5º EI

1

11

6º EI

1

1

1º EP

1

4+3NEAE

1

1

1

3

1

1

1

3

2

22

ÁREA DE INFLUENCIA DO COLEXIO

-Parroquia de Atios

-Rúa Domingo Bueno dende o nº 62 e o parque infantil ata o final

-Rúa San Sebastián dende o nº 50 e 59 ata o final

-Rúa Manuel Rodríguez dende o nº 84 e 65 ata o final

-Rúa Leandro Diz dende o nº 6 e 13 ata o final

-Rúa Carrola completa

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CO TRANSPORTE ESCOLAR:

1- Será usuario lexítimo o alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio superior a 2 km.

2- O alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio entre 2 e 1 km. poderá facer uso deste servizo sempre e cando queden prazas vacantes no autobús concreto.

3- Non ten dereito ao uso deste servizo o alumnado cuxo domicilio non corresponda á área de influencia do colexio. Poderase autorizar dun xeito excepcional se quedan prazas vacantes no autobús concreto.

As autorizacións concedidas nos puntos 2 e 3 serán unicamente para o curso 2021/2022 e perderán dita praza si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CO COMEDOR ESCOLAR:

*O alumnado de novo ingreso que sexa de fóra da zona de influencia do centro non ten dereito ao uso do comedor escolar. Poderase autorizar o seu uso se hai prazas dispoñibles, pero terase que aboar a cantidade de 4,50 € por día de servizo.

Esta praza pode perderse si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

MATRICULACIÓN ESCOLAR CURSO 2021/2022

Comunicámoslles que do día 1 ao 22 de marzo incluído estará aberto o prazo de presentación de solicitudes de matrícula para o vindeiro curso 2021/22.

*Poderán cubrir ou descargar os impresos na seguinte aplicación

www.edu.xunta.es/admisionalumnado

*A solicitude irá acompañada da seguinte documentación:

- Fotocopia do libro de familia (todas as follas que estean cubertas).

- Certificado do colexio de procedencia no que conste o nivel cursado durante o curso 2020-2021 (só alumnado procedente doutro centro).

- Certificado de empadronamento onde figuren todas as persoas que convivan no domicilio familiar.

- Convenio regulador ou Resolución xudicial en caso de separación ou divorcio.

- Copia do DNI do solicitante e membros computables da unidade familiar cando se opoñan á consulta automática dos datos.

* Poderán presentar a solicitude coa documentación de dous xeitos:

1- De forma electrónica, na mesma aplicación:

www.edu.xunta.es/admisionalumnado

2- Na secretaría do colexio de luns a venres de 11:00h. a 11:40h.

Deberán pedir cita previa no teléfono 886110483 nas seguintes franxas horarias:  9,10h. a 10,00h. ; ou 10,50h. a 11,40h.

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS


Este curso debido ás restriccións sanitarias polo momento non se pode facer a xornada de portas abertas.

De todos os xeitos estén pendientes da páxina por se hai cambios ou publicamos nova información.

 

SOLICITUDES PARA MÁSCARAS

SOLICITUDES PARA A DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS

 

Informamos que saíu publicada a Orde do 6 de novembro de 2020 (DOG do 13 de novembro de 2020) pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en EP, ESO e EE en centros docentes públicos e en centros privados concertados no curso 2020-21.

 

NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE

· Será beneficiario directo das máscaras o alumnado que recibiu o vale de 50 € para a adquisición de material escolar no presente curso.

·  Polo tanto agora xa non teñen que presentar ningunha solicitude.

 

PODERÁ PRESENTAR SOLICITUDE

· Poderá entregar solicitude para as máscaras o alumnado que no seu momento non solicitou a axuda para material escolar e que a renda per cápita (segundo o exercicio fiscal do ano 2018) sexa igual ou inferior a 6.000€.

· Terán que cubrir o impreso que lle facilitaremos no colexio aos que no lo soliciten telefonicamente.

· Presentarase unha única solicitude para todos os fillos que estean no mesmo centro para o curso 2020/21.

·As solicitudes serán asinadas polo pai, nai e resto dos membros da unidade familiar computables para os efectos de renda, excepto nos casos de separación ou divorcio, nos que asinará o proxenitor que teña a custodia do menor. Nos casos de custodia compartida asinarán os dous proxenitores.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

· Presentaranse presencialmente no colexio en horario de secretaría (10:50h a 11:40h)

·A solicitude virá acompañada da Copia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar.

·No caso de non ter libro de familia ou cando a situación familiar, a 31 de decembro de 2018, non coincida coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación acreditativa do número de membros da unidade familiar, tales como:

-Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do causante.

-Certificado ou volante de convivencia.

-Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

· Prazo de presentación: Ata o 27 de novembro de 2020

 

ENTREGA DE MÁSCARAS

· Unha vez rematado o proceso de entrega de solicitudes informaráselles do procedemento a seguir polo colexio para a distribución das máscaras.

LISTAXES DEFINITIVAS FONDO DE LIBROS 2020/2021

ESTAS SON AS LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  PARA O CURSO 2020/2021

Nestas listaxes infórmase sobre os libros que lles foron asignados aos alumnos/as de 3º e  4º de Educación Primaria.

Comproben a listaxe dos libros do curso 2020/21 para ver se teñen que comprar algún libro que non lles fora asignado. 

Recorden que os alumnos/as de 4º de E.P.  teñen que comprar o cuadernillo de inglés.

En SETEMBRO xa lles avisaremos para que pasen polo colexio a recoller os libros que lles corresponden.

E tamén se convocará ás familias do alumnado de 5º E.P.  para dar información relacionada co  Proxecto E-Dixgal co que van traballar (xa que non van ter libros de texto impresos).

PARA VER AS LISTAXES PINCHE NOS ARQUIVOS ADXUNTOS

 

 

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2020-21

ALUMNADO DE NOVO INGRESO

 

-Informamos que para formalizar a matrícula do alumnado admitido para o vindeiro curso escolar teñen que cubrir e entregar no colexio os seguintes impresos:

*Formalización de matrícula

*Lingua materna

*Teléfonos

*Autorización uso da imaxe

*Alerta Escolar (se corresponde)

*Solicitude de Transporte

*Solicitude de comedor e Autodeclaración (Renda do exercicio 2019)

En relación coas solicitudes de Transporte e Comedor poden buscar nesta mesma páxina a información publicada a semana pasada.

Poden imprimir os impresos pinchando nos documentos adxuntos.

 

-E ademais deberán entregar:

*Fotocopia da cartilla de vacinas

*Fotocopia da tarxeta sanitaria

*4 fotografías tamaño carné

 

O prazo de formalización de matrícula é o 1 ao 11 de xullo, pero aconsellamos que traian a documentación o día da reunión coa titora (venres 26 de xuño ás 11h.). Recordamos que só poderá vir un proxenitor e non poden traer aos nenos/as.

SOLICITUDES PARA USO DE TRANSPORTE E COMEDOR CURSO 2020/2021

 

 

 

 

SOLICITUDES DE COMEDOR E TRANSPORTE PARA O VINDEIRO CURSO 2020/2021

 

*Teñen que descargar e imprimir as solicitudes pinchando nos documentos adxuntos. Pódense solicitar na secretaría do colexio se non teñen posibilidade de imprimilas.

*En relación co transporte hai 3 solicitudes diferentes. Só teñen que cubrir unha (a que corresponda segundo as súas circunstancias).

*Os que soliciten o servizo de comedor ademais teñen que cumprimentar o Anexo II de autodeclaración cos datos da renda do 2019 para determinar a tarifa que lles corresponde abonar por día de uso do servizo (poden ver as instrucións para cubrilo axeitadamente).

*Xunto coas solicitudes terán que presentar o Xustificante de empadroamento da unidade familiar (ou Volante de convivencia) expedido no ano 2020 (a data de alta no Padrón Municipal no domicilio concreto deberá ter unha antigüidade mínima dun ano, excepto en casos xustificados).

*Presentación: na secretaría do colexio ata o día 29 de xuño.

                       Para unha mellor organización e dado que na vindeira semana están convocados a unha reunión cos titores dos seus fillos/as rogamos aproveiten o mesmo día para a entrega de solicitudes.

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CO TRANSPORTE ESCOLAR:

*Será usuario lexítimo o alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio superior a 2 km. Acórdense de comprobar a distancia xa que a teñen que especificar na solicitude.

Para manter a condición de usuario lexítimo é necesario que se faga un uso continuado do transporte ao longo do curso. A falsificación de datos invalida a solicitude.

*Poderase autorizar o uso do servizo de transporte ao alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio entre 2 e 1 km. sempre e cando queden prazas vacantes no autobús concreto.

*Non ten dereito ao uso deste servizo o alumnado cuxo domicilio non corresponda á área de influencia do colexio (a excepción dos enviados pola Comisión de Escolarización) pero poderase autorizar se aínda quedan prazas vacantes no autobús concreto.

Estas autorizacións serán unicamente para o curso 2020/2021 e perderán dita praza si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CO COMEDOR ESCOLAR:

*O alumnado de novo ingreso que sexa de fóra da zona de influencia do centro non ten dereito ao uso do comedor escolar. Poderase autorizar o seu uso se hai prazas dispoñibles, pero terase que aboar a cantidade de 4,50 € por día de servizo. Esta praza pode perderse si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

*Terán dereito a este servizo os de novo ingreso que teñan algún irmán xa escolarizado con carácter forzoso no centro.

LISTAXE DE ADMITIDOS CURSO 2020/21

O SEGUINTE ALUMNADO FOI ADMITIDO NO CENTRO PARA O VINDEIRO CURSO ESCOLAR 2020/2021

4º EDUCACIÓN INFANTIL

 • ALONSO NOVÁS, LÁZARO
 • CONDE CAMOEIRAS, SOFÍA
 • DIOP RAMILO, JADE ALEJANDRA
 • ESTÉVEZ RIVAS, ZOE
 • FERNÁNDEZ ALONSO, NEIZAN
 • FERNÁNDEZ GIRÁLDEZ, JULIA
 • PEREIRA RAÑA, MARTINA
 • PÉREZ VILLAR, LAURA
 • PRADO BARCIELA, VALENTINA
 • RAMILO BACELO, LEO
 • RODRÍGUEZ LEMOS, OMAR
 • RAODRÍGUEZ MACEIRA, MARIO
 • RODRÍGUEZ REPRESAS, AINHARA
 • SEBASTIÁN FERNÁNDEZ, ASIER

 

 

 NOTAS:

*O alumnado admitido deberá formalizar a súa matrícula do 1 ao 10 de xullo.

E tamén cubrir e entregar o a documentación que falta (solicitudes de transporte e comedor, autorización de uso de imaxe, fotografías...)

Encárgase o centro de convocalos telefonicamente a unha reunión por esas datas.

*Se finalizado este prazo non se presenta o papel de formalización enténdese que se renuncia á praza.

 

 

DEVOLUCIÓN DE LIBROS - TRANSPORTE E COMEDOR VINDEIRO CURSO

DEVOLUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO, PORTÁTILES, TABLETS E ROUTERS

*DEVOLUCIÓN DOS LIBROS DE TEXTO do fondo solidario non se fará mentras non remate o curso.

Igualmente a DEVOLUCIÓN DE TABLETS, PORTÁTILES E ROUTERS.

Xa comunicaremos as datas para facelo dun xeito ordeado evitando as aglomeracións.

 

SOLICITUDES DE TRANSPORTE E COMEDOR CURSO 2020/21

*En relación co TRANSPORTE e COMEDOR aínda non saíron instruccións.

Xa informaremos das datas para que poidades presentar as solicitudes.

AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020/2021

AXUDAS EN RELACIÓN COS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

CURSO 2020/2021

 

Informamos que xa poden solicitar as axudas en relación cos libros de texto e material escolar para o curso 2020/2021 (ORDE do 12 de maio de 2020, publicada no DOG do 19 de maio):

 

TIPOS DE AXUDAS SEGÚN OS CURSOS

*1º e 2º de E.P. poderá solicitar axudas para a adquisición de libros de texto e de material escolar.

*3º e 4º de E.P. poderá solicitar o préstamo de libros e a axuda para a adquisición de material escolar.

*5º e 6º de E.P.poderá solicitar axuda só para a adquisición de material escolar (xa que están incluídos no proxecto E-DIXGAL e non utilizan libros impresos).

 

SOLICITUDES

*Terán que cubrir os impresos (Anexos I e II) na aplicación Fondolibros https:/www.edu.xunta.es/fondolibros. Poden cubrilos directamente na aplicación ou imprimilos e cubrilos manualmente.

*Se facilitarán os impresos no colexio só nos casos en que non teñan maneira de acceder á aplicación ou non poidan imprimilos.

*As axudas serán solicitadas polos pais, nais ou representantes legais do alumnado.

*Presentarase unha única solicitude para todos os fillos que estean no mesmo centro para o curso 2020/21.

*As solicitudes serán asinadas polo pai, nai e resto dos membros da unidade familiar computables para os efectos de renda, excepto nos casos de separación ou divorcio, nos que asinará o proxenitor que teña a custodia do menor. Nos casos de custodia compartida asinarán os dous proxenitores.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

*Dúas opcións:

-Presentación no colexio: terán que imprimir os dous anexos, asinar nos apartados correspondientes e aportar tamén a documentación solicitada. Rogamos que traian toda a documentación e que comproben que está todo ben cuberto (sobre todo que non faltan sinaturas) para evitar vir varias veces.

-Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

*O prazo de presentación é ata o día 19 de xuño.

Por medidas de seguridade e protección establécense uns días para cada nivel (teñan en conta que se refire aos niveis do vindeiro curso). Rogamos que na medida do posible se axusten ás datas establecidas, en horario de 9,30 h. a 14,30 h. En casos de irmáns poderán escoller o día que lles vaia mellor.

 

TEÑAN EN CONTA QUE OS NIVEIS SON DO CURSO 2020/2021

21 MAIO

1º E.P.

22 MAIO

1º E.P.

25 MAIO

1º E.P.

26 MAIO

2º E. P.

27 MAIO

2º E.P.

28 MAIO

2º E.P.

29 MAIO

3º E.P.

1 XUÑO

3º E. P.

2 XUÑO

3º E.P.

3 XUÑO

4º E.P.

4 XUÑO

4º E.P.

5 XUÑO

4º E.P.

8 XUÑO

5º E.P. – A

9 XUÑO

5º E.P. - A

10 XUÑO

5º E.P. - A

11 XUÑO

5º E.P. - B

12 XUÑO

5º E.P. - B

15 XUÑO

5º E.P. - B

16 XUÑO

6º E.P.

17 XUÑO

6º E.P.

18 XUÑO

6º E.P.

 

 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

*Copia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar.

*No caso de non ter libro de familia ou cando a situación familiar, a 31 de decembro de 2018, non coincida coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación acreditativa do número de membros da unidade familiar, tales como:

-Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do causante.

-Certificado ou volante de convivencia.

-Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer