BENVIDOS A PÁXINA WEB DO CEIP PLURILINGÜE DE ATIOS!!!

 

 

CEIP PLURILINGÜE DE ATIOS ( O Porriño )

Covelo s/n - CP - 36418

Tlfnos. 886110483

            886110484  

 Fax.   886110485

E-mail: ceip.atios@edu.xunta.es

LISTAXE PROVISIONAL DE USUARIOS DE TRANSPORTE 2019-2020

Iste é a listaxe provisional de alumnado admitido no servizo de transporte parao curso

2019-2020.

LISTAXE PROVISIONAL DE USUARIOS DE COMEDOR 2019-2020

Publicada a lista provisional de usuarios do servizo de comedor:

Pinche no adxunto para ver as listaxes

As listas provisionais de admitidos ao comedor escolar e as listas de reserva elaboradas polo Consello Escolar expóñense, de acordo co disposto no Regulamento 2016/678 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016.

Ábrese de seguido un prazo de 5 días para a presentación de alegacións.

 Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que durante o prazo dun mes de xeito continuado non fagan uso do citado servizo coa frecuencia solicitada, causarán automaticamente baixa no servizo, agás causas debidamente xustificadas polos usuarios/as ante a dirección do respectivo centro educativo.

 Os usuarios/as do servizo de comedor escolar que en tres ocasións non comuniquen a súa ausencia, antes das 9.45 horas do día que deba ter efecto, poderán ser suspendidos pola Dirección do dereito ao uso do servizo durante 10 días

 

LIBROS DE TEXTO PARA O VINDEIRO CURSO 2019/2020

PINCHE NO ARQUIVO ADXUNTO PARA VER A LISTAXE DE LIBROS DO VINDEIRO CURSO ESCOLAR.

Para 5º de Educación Primaria non aparecen libros xa que para o curso 2019/20 van traballar cun proxecto de libro dixital (E-dixgal) e non empregan libros de texto impresos.

En setembro convocarase a unha reunión ás familias de dito alumnado para informar das características deste proxecto.

LISTAXES DEFINITIVAS FONDO DE LIBROS 2019/2020

ESTAS SON AS LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  PARA O CURSO 2019/2020

Nestas listaxes infórmase sobre os libros que lles foron asignados aos alumnos/as de 3º, 4º e 6º de Educación Primaria.

Comproben a listaxe dos libros do curso 2019/20 para ver se teñen que comprar algún libro que non lles fora asignado. 

Recorden que aínda que lles asignen o libro de Inglés, teñen que comprar o cuadernillo (alumnado de 4º e 6º).

En SETEMBRO xa lles avisaremos para que pasen polo colexio a recoller os libros que lles corresponden.

PARA VER AS LISTAXES PINCHE NOS ARQUIVOS ADXUNTOS

*O alumnado de 5º E.P. non aparece nesta listaxe xa que para o vindeiro curso escolar van traballar cun proxecto de libro dixital (E-dixgal) e por tanto non van usar libros de texto impresos. En setembro convocarase a unha reunión ás familias de dito alumnado para informar das características de dito proxecto.

 

 

LISTAXES PROVISIONAIS DE AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2019/2020

Para saber se lles concederon as axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o vindeiro curso 2019/2020 pinche nos seguintes documentos adxuntos.

O vindeiro luns día 8 de xuño publicaranse as listaxes definitivas, onde figurarán os libros concretos que se lles asignan a cada alumno/a do Fondo de libros (de 3º a 6º de Educación Primaria).

TRANSPORTE E COMEDOR CURSO 2019/2020

 

COMUNICADO ÁS FAMILIAS

 

*Aqueles interesados/as en facer uso dos servizos complementarios (COMEDOR e TRANSPORTE) para o vindeiro curso 2019/2020 deberán cubrir as solicitudes correspondentes que poderán coller no colexio en horario de secretaría (10:50h. a 11:40h.) ou imprimir na páxina web do colexio.

*Documentación: entregaranse as solicitudes xunto cun Certificado de convivencia expedido no ano 2019 no horario de secretaría.

 *Prazo: ata o día 27 do presente mes ás 14:00 horas.

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CO TRANSPORTE ESCOLAR:

*Será usuario lexítimo o alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio superior a 2 km.

Acórdense de comprobar a distancia xa que a teñen que especificar na solicitude.

Para manter a condición de usuario lexítimo é necesario que se faga un uso continuado do transporte ao longo do curso. E a falsificación de datos invalida a solicitude.

*Poderase autorizar o uso do servizo de transporte ao alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio entre 2 e 1 km. sempre e cando queden prazas vacantes no autobús.

* Non ten dereito ao uso deste servizo o alumnado cuxo domicilio non corresponda á área de influencia do colexio pero poderase autorizar se aínda quedan prazas vacantes.

Estas autorizacións serán unicamente para o curso 2019/2020 e perderán dita praza si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CO COMEDOR ESCOLAR:

*O alumnado de novo ingreso que sexa de fóra da zona de influencia do centro non ten dereito ao uso do comedor escolar. Poderase autorizar o seu uso se hai prazas dispoñibles, pero terase que aboar a cantidade de 4,50 € por día de servizo.

Esta praza pode perderse si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

*Terán dereito a este servizo os de novo ingreso que teñan algún irmán xa escolarizado con carácter forzoso no centro.

*Os interesados/as neste servizo tamén teñen que cumprimentar o Anexo II de autodeclaración (cos datos da renda do 2018) para determinar a tarifa que lles corresponde abonar por día de uso do servizo.

Non están obrigados a cumprimentar este anexo os alumnos/as que se atopen nalgunha das seguintes situacións,acreditadas documentalmente:

Situación socioeconómica exclusión social.

Acollemento residencial ou familiar.

Discapacidade declarada igual ou superior ao 33%

Vítimas de terrorismo ou violencia de xénero.

 

 

 

 

Atios, 13 de xuño de 2019

    A secretaria

 

 PODEN IMPRIMIR OS IMPRESOS PINCHANDO NOS ARQUIVOS ADXUNTOS

LISTAXE DE ADMITIDOS CURSO 2019/20

O SEGUINTE ALUMNADO FOI ADMITIDO NO CENTRO PARA O VINDEIRO CURSO ESCOLAR 2019/2020

4º EDUCACIÓN INFANTIL

 •  ÁLVAREZ MIÑO, SANTIAGO
 • BARBOSA MARTÍNEZ, ANTÍA
 • CARRERA PORTO, YOEL
 • EL KAHI , KHADIJA
 • ESTÉVEZ BUGARÍN, UXÍA
 • FERNANDES BUGARÍN, MATEO
 • FERNÁNDEZ PÉREZ, ALBA
 • FERNÁNDEZ PÉREZ, ÁLEX
 • GIRÁLDEZ CAMPOS, ÁLEX
 • IGLESIAS MARTÍNEZ, UXÍA
 • LOPES RAMOS, ASHLY
 • LORENZO PÉREZ, LAURA
 • MARIÑO FERNÁNDEZ, ANTÍA
 • MELO PÉREZ, SHAILA
 • MOURIÑO OUTEDA, IKER
 • MOURIÑO OUTEDA, JIMENA
 • OYA YECERRA, DANIEL JOSÉ
 • OYBIN RODRÍGUEZ, TATIANA
 • PÉREZ PEREIRA, MATEO
 • PÉREZ SENDÍN, NAYARA
 • POSADA GIRÁLDEZ, XOEL
 • VILA FERREIRA, MARCO

 

5º EDUCACIÓN INFANTIL

 • ALONSO VIDAL, MANUEL

 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

 • PEREIRA LÓPEZ, ALDARA

 

 

NOTAS:

*O alumnado admitido no centro deberá formalizar a súa matrícula do 20 ao 30 de xuño. Encárgase o centro de convocalos telefónicamente a unha reunión antes desa data.

*Se finalizado este prazo non se presenta o papel de formalización enténdese que se renuncia á praza.

 

 

MATRICULACIÓN ESCOLAR CURSO 2019/20

Comunicámoslles que do día 1 ao 20 de marzo incluído estará aberto o prazo de presentación de solicitudes de matrícula para o vindeiro curso 2019/20.

*Poderán recoller os impresos de solicitude no colexio en horario de Secretaría (de luns a venres de 10:50h a 11:40h). Unha vez cumprimentados deberán entregalos no mesmo horario acompañados da seguinte documentación:

- Fotocopia do libro de familia (todas as follas que estean cubertas).

- Certificado do colexio de procedencia no que conste o nivel cursado durante o curso 2018-2019 (só alumnado procedente doutro centro).

- Certificado de empadronamento onde figuren todas as persoas que convivan no domicilio familiar.

- Convenio regulador ou Resolución xudicial en caso de separación ou divorcio.

- Copia do DNI do solicitante e membros computables da unidade familiar cando se opoñan á consulta automática dos datos.

* Tamén poden facelo cumprimentando e presentando a solicitude de forma electrónica, na seguinte aplicación:

www.edu.xunta.es/admisionalumnado

acompañada de copias en soporte electrónico da documentación.

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS


O 26 de febreiro ás 17 horas farase unha Xornada de portas abertas para aqueles interesados en coñecer o centro e recibir información sobre o proceso de admisión e o funcionamento do colexio. Aconséllase non traer aos nenos/as.

INFORMACIÓN RELACIONADA CO PROCESO DE ADMISIÓN

       

-NORMATIVA REGULADORA DA ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS:

*Decreto 254/2012, do 13 de decembro (DOG do 26 de decembro).

*Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo).

*Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 1 de febreiro)

 

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

O prazo de presentación de solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo incluídos.

 

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA DOS CRITERIOS ALEGADOS (cando se denegue a consulta automática):

Naqueles centros e para as ensinanzas nas que exista máis demanda que oferta de postos escolares, abrirase un prazo do 3 ao 13 de abril para a presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados.

 

-LISTAXES DE ALUMNADO ADMITIDO:

*Publicarase no taboleiro do centro e na paxina web. a relación nominal do alumnado admitido e non admitido (listaxes provisionais) antes do 25 de abril.

*Estas listaxes poderán ser obxecto de reclamación ante o Consello Escolar do centro no prazo de cinco días hábiles posteriores á súa publicación.

*As listaxes definitivas publicaranse antes do 15 de maio.

 

-PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

*O alumnado admitido no centro deberá formalizar a súa matrícula do 20 ao 30 de xuño.

*Se finalizado este prazo non se presenta o papel de formalización enténdese que se renuncia á praza.

 

-NOTAS INFORMATIVAS:

*Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar.

*Resultarán ineficaces as solicitudes cando se presente máis dunha solicitude para a mesma ensinanza no mesmo centro ou en centros diferentes ou cando se comprobe a falsidade da documentación achegado polo interesado ou interesada.

*Se un alumno/a que xa ten reserva de praza nun centro presenta solicitude de admisión en outro centro distinto deberá comunicalo ao primeiro centro, antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes.

*Pódese cubrir a solicitude e consultar o estado de tramitación da mesma na aplicación www.edu.xunta.es/admisionalumnado.

 

 *ÁREA DE INFLUENCIA:

-Parroquia de Atios

-Rúa Domingo Bueno dende o nº 62 e o parque infantil ata o final

-Rúa San Sebastián dende o nº 50 e 59 ata o final

-Rúa Manuel Rodríguez dende o nº 84 e 65 ata o final

-Rúa Leandro Diz dende o nº 6 e 13 ata o final

-Rúa Carrola completa

 

*SERVIZOS COMPLEMENTARIOS:

-SERVIZO DE COMEDOR, que conta actualmente con 154 prazas.

-SERVIZO DE TRANSPORTE,  contando con catro autobuses

 

EMPRESA RAÚL

LUCHO

GUÍA

VILAFRÍA

ALBARÍN

INSUAS

EIDOS

LIBOEIRA

CARTEIRO

INSUAS

NATIVIDADE

FONTENLA

OUTEIRO

 

GUÍA

VILAFRÍA

TORRE

 

PONTENOVA

CASILLA

PORTELA DE SOUTO

 

SAN SEBASTIÁN

 

ALBARÍN

 

 

*CENTROS ADSCRITOS:

I.E.S. PINO MANSO (O PORRIÑO)

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer