BENVIDOS A PÁXINA WEB DO CEIP PLURILINGÜE DE ATIOS!!!

 

 

 

CEIP PLURILINGÜE DE ATIOS ( O Porriño )

Covelo s/n - CP - 36418

Tlfnos. 886110483

             886110484  

 Fax.    886110485

E-mail: ceip.atios@edu.xunta.es

36018422

 

Se queres visitarnos pincha aquí:

 

 

PROXECTO ERASMUS

Aquí podedes ver algúns vídeos relacionados co Proxecto Erasmus +, EUROPE IS CALLING, TOGETHER WE ARE BACK IN TIME, onde traballamos ademais das linguas de cada país, tendo como lingua vehicular o inglés, a historia e o patrimonio cultural de cada un dos países participantes. Agardamos que os disfrutedes coma nós o disfrutamos durante a realización deste maravilloso proxecto que remata neste curso... e desexando comezar o seguinte.

Canción imagine de John Lenon realizada por todos os centros cada un na súa lingua e que servíu como himno oficial do Proxecto

https://www.nemfcic.co.uk/erasmus-project-europe

https://youtu.be/83hOSC00IyI

Breogán, personaxe histórica elexida polo noso centro para centrarnos na época castrexa a hora de desenvolver o Proxecto.

https://youtu.be/9BIYkk05Y7c

https://youtu.be/Xe1c_-tVzqc

Vídeo no que o noso alumnado fala da torre de Hércules, patrimonio da humanidade e monumento elexido polo noso centro para o Proxecto Erasmus + relacionado coa época histórica traballada en dito proxecto.

https://youtu.be/lIAz1r0x9VU

 

LISTAXES DEFINITIVAS FONDO LIBROS 2022/2023

LISTAXES DEFINITIVAS FONDO LIBROS CURSO 2022/23

Infórmase que xa están publicadas no taboleiro do colexio as listaxes definitivas dos libros que lles foron asignados ao alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria .

Tamén o podedes comprobar na aplicación Fondolibros accedendo coa Chave 365.

Recordade que:

*si vos corresponden 4 libros teredes que comprar o libro de Ciencias da Natureza e o de Inglés.

*todos os alumnos/as de 4º EP teñen que comprar o cadernillo de inglés (Activity book).

Avisaremos en Setembro para a entrega dos libros (unha vez que teñamos os lotes preparados).

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2022/2023

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2022/23

Pinche nos documentos adxuntos para ver a información.

FONDO DE LIBROS E VALES DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022/23

LISTAXES PROVISIONAIS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2022/23

Infórmase que están publicadas no taboleiro do colexio as listaxes provisionais do fondo de libros para o alumnado de 3º e 4º EP.

Tamén poden comprobar o estado do seu expediente na aplicación “Fondolibros” entrando coa Chave 365.

Nesta listaxe só aparece a cantidade de libros que lle foi asignado a cada neno/a pero teñan en conta que:

*Si lles asignan 4 libros corresponden ás  materias de Lingua Galega, Lingua Castelá, Matemáticas e Ciencias Sociais (por tanto terán que comprar os libros de Ciencias da Natureza e de Inglés)

*Si lles asignan 6 libros corresponden a todas as materias (por tanto os de 3º EP non terían que comprar ningún libro de texto e os de 4º EP só terían que comprar o cadernillo de Inglés- Activity book)

Poderán presentar  reclamacións durante os 2 días seguintes á publicación das listaxes provisionais.

Publicaranse as listaxes definitivas o vindeiro 13 de xullo.

 

RECOLLIDA DE VALES (AXUDA DE LIBROS PARA ALUMNADO DE 1º E 2º EP E MATERIAL ESCOLAR ALUMNADO DE PRIMARIA)

Comunícase que xa están publicadas as listas de admitidos e excluídos para a adquisición de vales para a compra de libros do alumnado de 1º e 2º EP e para a adquisición doutro material escolar do alumnado de Primaria.

Tamén poden comprobar o estado do seu expediente na aplicación “Fondolibros” entrando coa Chave 365.

A aqueles que lles corresponde algún tipo de vale o poderán recoller no colexio entre os días  7 e o 15 de xullo en horario de 10h a 14h. (o día 11 estará pechado o colexio por ser festivo local).

Se non poden nesas datas o poderán recoller en setembro.

*Recordámoslles que:

-En caso de extravío do vale o colexio non poderá expedir un duplicado.

-Unha vez entregado o vale, se o solicitante detecta algún erro, disporá de 10 días hábiles para emendar a solicitude devolvendo o vale recibido.

-Unha vez que o solicitante estea en posesión do correspondente vale poderá adquirir os libros no establecemento que libremente escolla, polo importe máximo que figure no vale.

-No momento da compra o solicitante deberá asinar tal vale e entregarllo ó establecemento.

 -Os vales non poden ser fraccionados, é dicir o importe total de cada vale só pode ser utilizado nun único establecemento.

 

 

 

SOLICITUDES PARA USO DE TRANSPORTE E COMEDOR CURSO 2022/2023

 

 

 

SOLICITUDES DE COMEDOR E TRANSPORTE PARA O VINDEIRO CURSO 2022/2023

 

Como xa se avisou por Abalar aqueles que solicitaron o uso destes servizos o curso actual xa non teñen que presentar  as solicitudes para o vindeiro curso.

Só tedes que presentar o Anexo de Autodeclaración aqueles que solicitades Comedor (o podedes descargar no aviso de abaixo).

 

Se alguén non fixo uso destes servizos o curso pasado e quero solicitalos para o vindeiro pode descargar os impresos pinchando nos documentos adxuntos.

 

                        

INFORMACIÓN RELACIONADA CO TRANSPORTE ESCOLAR:

*Será usuario lexítimo o alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio superior a 2 km. Acórdense de comprobar a distancia xa que a teñen que especificar na solicitude.

*Poderase autorizar o uso do servizo de transporte ao alumnado cuxo domicilio estea a unha distancia do colexio entre 2 e 1 km. sempre e cando queden prazas vacantes no autobús concreto.

*Non ten dereito ao uso deste servizo o alumnado cuxo domicilio non corresponda á área de influencia do colexio (a excepción dos enviados pola Comisión de Escolarización) pero poderase autorizar se aínda quedan prazas vacantes no autobús concreto.

Estas autorizacións serán unicamente para o curso 2022/2023 e perderán dita praza si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

 

INFORMACIÓN RELACIONADA CO COMEDOR ESCOLAR:

*O alumnado de novo ingreso que sexa de fóra da zona de influencia do centro non ten dereito ao uso do comedor escolar. Poderase autorizar o seu uso se hai prazas dispoñibles, pero terase que aboar a cantidade correspondente por día de servizo. Esta praza pode perderse si se precisa para un alumno/a con dereito preferente á mesma.

*Terán dereito a este servizo os de novo ingreso que teñan algún irmán xa escolarizado con carácter forzoso no centro.

AUTODECLARACIÓN COMEDOR ESCOLAR

ANEXO II A CUBRIR PARA OS SOLICITANTES DE COMEDOR

Informamos que xa se publicaron as instruccións de comedor para o vindeiro curso e por tanto podedes descargar e cubrir o impreso para entregar no colexio o antes posible.

Non terá que cubrir este impreso o alumnado de novo ingreso que non pertence á zona de influencia do colexio, xa que lle corresponderá aboar a cantidade de 4,50€ por día que faga uso do comedor.

ACLARACIÓNS PARA CUBRIR O ANEXO II DE AUTODECLARACIÓN

 

*APARTADO A) RENDA NETA IRPF 2021

Para determinar a renda anual familiar do ano 2021 hai que ter en conta os ingresos obtidos por todas as persoas da unidade familiar, segundo o seguinte:

-Os membros da unidade familiar que fagan declaración da renda teñen que facer o seguinte cálculo:

casilla 435 + casilla 460 - casilla 595

-Os que non teñan obriga de presentar a declaración terán que realizar o seguinte cálculo tendo en conta os seus datos fiscais:

Retribucións + Intereses – cotizacións seguridade social – retencións do traballo – retención do capital mobiliario

-A cantidade final a ter en conta será a suma dos cálculos realizados por cada membro da unidade familiar, menos nos casos de declaración conxunta.

 

*APARTADO B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR

Terase en conta a unidade familiar (segundo a situación existente a 31 de decembro de 2021) definida na normativa do imposto da renda das persoas físicas:

-No caso de matrimonio a unidade familiar estará integrada por:

*Os cónxuxes.

*Os fillos menores de idade, con excepción dos que vivan independentes.

*Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade.

-En ausencia de matrimonio ou en casos de separación legal a unidade familiar estará integrada por:

*Pai ou nai

*A totalidade dos fillos (menores de idade e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente) que convivan co pai ou coa nai.

-Nas parellas de feito e casos de separación ou divorcio con custodia compartida só un dos membros (pai ou nai) formará parte da unidade familiar.

 

*APARTADO C) RENDA PER CÁPITA FAMILIAR: hai que dividir a cantidade total obtida no apartado A) entre o número de membros da unidade familiar.

Aos efectos de facilitar ás familias o cálculo incorpórase unha calculadora a través da páxina web da consellería, dispoñible a través do link  https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

 

*APARTADO D) AUTODECLARACIÓN: hai que marcar o tipo de aboamento que corresponda tendo en conta a renda per cápita familiar e o número de fillos menores en idade escolar.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA CURSO 2022-23

ALUMNADO DE NOVO INGRESO

 

-Informamos que para formalizar a matrícula do alumnado admitido para o vindeiro curso escolar teñen que cubrir e entregar na secretaría do colexio os seguintes impresos (antes do 30 do presente mes):

*Formalización de matrícula

*Lingua materna (só alumnado 4ºEI)

*Teléfonos

*Autorización uso da imaxe

*Alerta Escolar (se corresponde)

Poden imprimir os impresos pinchando nos documentos adxuntos.

*Quedan pendentes as solicitudes para o uso de Comedor e Transporte porque aínda non saíron as instruccións. En canto saían poderanse descargar tamén desta páxina.

 -E ademais deberán entregar:

*Fotocopia da cartilla de vacinas

*Fotocopia da tarxeta sanitaria

*4 fotografías tamaño carné (só alumnado de Educación Infantil)

 

A titora de 4º EI terá unha reunión coas familias o día 28 de xuño ás 11h. (non poderán asistir os nen@s).

Podedes aproveitar ese día para entregar a documentación solicitada.

 

NOVO PROTOCOLO COVID

PROTOCOLO COVID ACTUALIZADO

Podedes acceder ao novo protocolo facendo clic AQUÍ

AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022/2023

AXUDAS EN RELACIÓN COS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

CURSO 2022/2023

 

Informamos que xa poden solicitar as axudas en relación cos libros de texto e material escolar para o curso 2022/2023 (ORDE do 29 de abril de 2022, publicada no DOG do 18 de maio):

 

TIPOS DE AXUDAS SEGÚN OS CURSOS

*1º e 2º de E.P. poderán solicitar axudas para a adquisición de libros de texto e de material escolar.

*3º e 4º de E.P. poderán solicitar o préstamo de libros e a axuda para a adquisición de material escolar.

*5º e 6º de E.P. poderán solicitar axuda só para a adquisición de material escolar (xa que están incluídos no proxecto E-DIXGAL e non utilizan libros impresos).

 

SOLICITUDES

*Terán que cubrir os impresos (Anexos I e II) na aplicación Fondolibros https:/www.edu.xunta.es/fondolibros. Poden cubrilos directamente na aplicación ou imprimilos e cubrilos manualmente.

*Se facilitarán os impresos no colexio nos casos en que non teñan maneira de acceder á aplicación ou non poidan imprimilos.

*As axudas serán solicitadas polos pais, nais ou representantes legais do alumnado.

*Presentarase unha única solicitude para todos os fillos que estean no mesmo centro para o curso 2022/23 (si se fai por vía electrónica presentarase unha solicitude para cada alumno/a).

*As solicitudes serán asinadas polo pai, nai e resto dos membros da unidade familiar computables para os efectos de renda (exercicio fiscal do ano 2020), excepto nos casos de separación ou divorcio, nos que asinará o proxenitor que teña a custodia do menor. Nos casos de custodia compartida asinarán os dous proxenitores.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

*Dúas opcións:

-Presentación no colexio: terán que imprimir os dous anexos, asinar nos apartados correspondientes e aportar tamén a documentación solicitada.

-Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, xunto coa documentación.

*O prazo de presentación é ata o día 22 de xuño.

Par evitar aglomeracións establécense uns días para cada nivel (teñan en conta que se refire aos niveis do vindeiro curso). Rogamos que na medida do posible se axusten ás datas establecidas, en horario de secretaría (10,50 h. a 11,40 h.) En casos de irmáns poderán escoller o día que lles vaia mellor.

 

TEÑAN EN CONTA QUE OS NIVEIS SON DO CURSO 2022/2023

24  MAIO

1º E.P.

25  MAIO

1º E.P.

26 MAIO

1º E.P.

27 MAIO

1º E. P.

30 MAIO

2º E.P.

31  MAIO

2º E.P.

 1  XUÑO

2º E.P.

2  XUÑO

2º E. P.

3   XUÑO

3º E.P.

6  XUÑO

3º E.P.

7   XUÑO

3º E.P.

8   XUÑO

3º E.P.

9  XUÑO

4º E.P.

10 XUÑO

4º E.P.

13 XUÑO

4º E.P.

14 XUÑO

4ºE.P.

15 XUÑO

5ºE.P.

16 XUÑO

5ºE.P.

17 XUÑO

5ºE.P.

20 XUÑO

6ºE.P.

21 XUÑO

6ºE.P.

22 XUÑO

6ºE.P. 

 

 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

*Copia do libro de familia no cal figuren todos os membros da unidade familiar.

*No caso de non ter libro de familia ou cando a situación familiar, a 31 de decembro de 2020, non coincida coa reflectida no libro, terá que presentarse documentación acreditativa do número de membros da unidade familiar, tales como:

-Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do causante.

-Certificado ou volante de convivencia.

-Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer