Enquisa sobre convivencia

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal.

No marco desta Estratexia, o Eixe 1 está dedicado á diagnose e seguimento da convivencia escolar, realizouse en 2015 unha diagnose inicial que permitiu identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos, para a elaboración do plan de convivencia. Transcorrido un período significativo, e ao obxecto de facer un seguimento e avaliación continua faise necesario repetir o proceso referido.

No presente curso vaise levar a cabo unha nova enquisa na comunidade educativa, do 18 de febreiro ao 17 de marzo de 2019

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo. Para garantir este aspecto despregaranse diversas solucións tecnolóxicas e de procedemento entre as que destaca o acceso á propia ferramenta de recollida de datos.

A través da ferramenta: https://www.edu.xunta.es/convivenciaxestion/ as familias poderán participar voluntariamente, independentemente dos fillos escolarizados no centro, empregando a clave de acceso que o centro lle facilitará, creadas de xeito aleatorio, cumprimentar a enquisa premendo no apartado "Recollida de datos para as familias" (Clique aquí para acceder directamente).

As claves de acceso entregaranse por petición desde o centro, xunto coas explicacións facilitadas para o proceso, coa fin de evitar o gasto innecesario de copias e papel.

Todo o alumnado do centro que curse 5º de Educación Primaria ou superior, terá acceso, por quendas, ás aulas de informática para cubrir os cuestionarios, sendo estos tamén con claves aleatorias.

Powered by Drupal - Design by artinet