SIFC03

 

SIFC03 - Desenvolvemento de aplicacións web

Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC03
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2023-2024.

27015773 - IES Muralla RomanaCódigo Módulo
MP0484 Bases de datos
MP0487 Contornos de desenvolvemento
MP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
MP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0485 Programación
MP0483 Sistemas informáticos

36015159 - IES Chan do MonteCódigo Módulo
MP0484 Bases de datos
MP0487 Contornos de desenvolvemento
MP0615 Deseño de interfaces web
MP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
MP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
MP0614 Despregamento de aplicacións web
MP0618 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0617 Formación e orientación laboral
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0485 Programación
MP0483 Sistemas informáticos


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).