SSSC01

 

SSSC01 - Educación infantil

Ciclo formativo
Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Deseñar, pór en práctica e avaliar proxectos e programas educativos de atención á infancia no primeiro ciclo de educación infantil no ámbito formal, consonte a proposta pedagóxica elaborada por un mestre ou unha mestra coa especialización en educación infantil ou título de grao equivalente, e en toda a etapa no ámbito non formal, xerando contornos seguros e en colaboración con profesionais e coas familias.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector da educación formal e non formal e no sector dos servizos sociais de atención á infancia.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Educador ou educadora infantil en primeiro ciclo de educación infantil, sempre baixo a supervisión dun mestre ou dunha mestra, en institucións públicas e privadas. Educador ou educadora en institucións ou en programas específicos de traballo con menores (de cero a seis anos) en situación de risco social, ou en medios de apoio familiar, seguindo as directrices doutros profesionais. Educador ou educadora en programas ou actividades de lecer e tempo libre infantil con menores de cero a seis anos: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros de lecer, granxas escola, etc.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor 213 8
MP0011 Didáctica da educación infantil 240 9
MP0014 Expresión e comunicación 213 8
MP0021 Formación e orientación laboral 107 4
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía 187 7
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil 155 9
MP0016 Desenvolvemento socioafectivo 123 7
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0023 Formación en centros de traballo 384
MP0017 Habilidades sociais 123 7
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social 123 7
MP0020 Primeiros auxilios 53 3
MP0019 Proxecto de atención á infancia 26

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).