Inicio


 • 15/02/2024: Publicación das adxudicacións provisionais do concurso xeral de traslados e dos concursos específicos de orientación e adultos

NOTA INFORMATIVA: A baremación das adxudicacións provisionais dos concursos poden non refletir as reclamacións realizadas por correo electrónico que, de ser o caso, teranse en conta na adxudicación definitiva.

As estimacións das alegacións poderán visualizarse no  menú Listaxes concurso, submenú Listaxe de instancias  polo que cómpre que, antes de formalizar unha reclamación normalizada, verifiquen a súa puntuación.

O persoal concursante poderá presentar reclamación á resolución provisional ou renuncia á participación obrigatoriamente por medios electrónicos mediante os trámites activados para estes efectos na Carpeta cidadá no prazo comprendido entre o día 16 de febreiro ata o 29 de febreiro de 2024, ambos incluídos.

 • Para formular RECLAMACIÓNS deberá proceder do seguinte xeito (debe formular a reclamación individualizada en cada un dos concursos polos que participe)

a) para reclamar ao baremo provisional

Nota: Cómpre revisar previamente as puntuacións outorgadas que se refliten na lapela de baremo da súa solicitude presentada no enderezo web: https://www.edu.xunta.gal/cxt/

 1.-Unha vez feita esta comprobación, acceder a www.edu.xunta.gal/cxt

Seleccione o concurso que corresponda

2.-Na opción Participación do menú poderá ver a súa solicitude validada, prema na ligazón "Reclamar baremo" da columna Prazo reclamación resolución provisional e abrirase unha nova xanela.

3.-Nesta nova xanela poderá redactar en cada un dos apartados as súas reclamacións.

4.-Cando remate as reclamacións prema no botón "gardar" e a continuación no botón "volver".

5.- Na ligazón PDF Reclamacións da columna Prazo reclamación resolución provisional poderá xerar e descargar o informe coa reclamación no buzón de informes.

6.-Unha vez descargado e gardado o informe pdf de reclamación, deberá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal/) e localizar o expediente correspondente á solicitude de participación do concurso no que desexe formular a reclamación (ED012A), (ED013A) ou (PR004A-SO NO CASO DO CONCURSO DE ADULTOS) do ano 2023 e premer no botón “Acción” para elixir a opción “Alegacións”.

7.-Cubra o formulario de “Alegacións” e na xanela de “Anexar documentación”, “Engadir outro documento” debe subir o documento pdf de Reclamacións xerado na aplicación do concurso que previamente descargou e gardou.

8.- Finalmente debe asinar e presentar no rexistro electrónico a súa reclamación premendo no botón “Asinar e enviar”. A súa reclamación estará correctamente presentada cando poida descargarse tanto a reclamación como o recibo de presentación desta.

          b) para reclamar á exclusión provisional

Deberá reclamar accedendo directamente á sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal/), localizando o expediente correspondente á solicitude de participación do concurso no que desexe formular a reclamación (ED012A), (ED013A) ou (PR004A-SO NO CASO DO CONCURSO DE ADULTOS) do ano 2023, premer no botón “Acción” para elixir a opción “Alegacións” de conformidade cos pasos descritos no punto anterior.

No caso de que a causa de exclusión sexa a non presentación da solicitude por medios electrónicos deberá presentar a reclamación empregando a solicitude xenérica (PR004A).

 • Para formular RENUNCIA deberá proceder do seguinte xeito (debe formular a renuncia individualizada por cada un dos concursos nos que participe)

1.-Acceder a www.edu.xunta.gal/cxt

Seleccione o concurso que corresponda.

2.-Opción "Participación" do menú, na parte inferior da páxina está a opción de Renuncia ao concurso.

3.-Marcar o recadro Renuncia ao concurso no corpo de participación e premer no botón "Renunciar".

4.-Descargar o documento PDF que está ao lado do recadro que acaba de marcar.

5.-Unha vez descargado e gardado o informe pdf de renuncia, deberá acceder á sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal/) e localizar o expediente correspondente á solicitude de participación no que desexe formular a reclamación (ED012A), (ED013A) ou (PR004A-SO NO CASO DO CONCURSO DE ADULTOS) do ano 2023 e premer no botón “Acción” para elixir a opción “Renuncia”.

6.-Cubra o formulario de “Renuncia” e na xanela de “Anexar documentación”, “Engadir outro documento” debe subir o documento pdf de Renuncia xerado na aplicación do concurso que previamente descargou e gardou.

7.- Finalmente debe asinar e presentar no rexistro electrónico a súa renuncia premendo no botón “Asinar e enviar”. A súa renuncia estará correctamente presentada cando poida descargarse tanto a renuncia como o recibo de presentación desta.

 • 07/02/2024: Publicación de solicitudes de participación co baremo actualizado e apertura de reclamacións por correo electrónico do concurso xeral de traslados, e dos  concursos específicos de orientación e de adultos para o curso académico 2023/24

A partir de hoxe día 7 de febreiro de 2024 o persoal concursante poderá consultar o baremo do concurso xeral de traslados e dos concursos específicos de orientación e de adultos para o curso académico 2023/24 no menú Listaxes concurso, submenú Listaxe de instancias.

Poderán, así mesmo, formular as reclamacións que coiden oportunas mediante o correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.gal ou persoal.secundaria@edu.xunta.gal segundo o corpo de persoal docente polo que se participa para o que deberá indicar no asunto da mensaxe: “Reclamación CXT”, “Reclamación ORI” ou “Reclamación ADULTOS” segundo corresponda.

O prazo para formular reclamacións abranguerá desde o día 07/02/2024 ata o día 14/02/2024, ambos incluídos.

Para calquera aclaración ou dúbida o persoal concursante pode poñerse en contacto co servizo de persoal que corresponda segundo o corpo de participación no concurso xeral de traslados ou nos concursos específicos


Primaria:

Teléfonos:

981 54 54 95 -981 54 44 83

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.gal

Secundaria:

Teléfonos:

881 995 891 - 981 545 406 - 981 545 445 - 981 957 825

Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.gal

 

 • 06/02/2024: Publicación das vacantes provisionais do concurso xeral de traslados 2023/24

Desde o día 06/02/2024 pode acceder ás vacantes provisionais do concurso xeral de traslados desde o menú Listaxes concurso, submenú Listaxe vacantes.

 • CONCURSO XERAL DE TRASLADOS 2023-24

Para acceder ao Manual de usuario. Prema aquí.

Para acceder á información relacionada co concurso xeral de traslados. Prema aquí.

O persoal docente que participe no concurso de traslados convocado pola Orde do 24 de outubro de 2023 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación (código de procedemento ED012A) poderá formular a solicitude de participación entre o día 14 de novembro de 2023 ao 4 de decembro de 2023 ambos os dous incluídos.

* As solicitudes presentaranse obrigatoriamente a través do formulario normalizado accesible na páxina web www.edu.xunta.gal/cxt e presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia htpps://sede.xunta.gal

* Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

* No caso de que o expediente do persoal concursante non está actualizado ou se discrepa dos datos contidos en calquera categoría de datos deste poderase actualizar ou modificar no prazo de presentación de solicitudes do concurso xeral de traslados coa presentación por medios electrónicos da solicitude normalizada de actualización e/ou modificación do expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte ensinanzas non universitarias en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (código de procedemento ED011A)

* No caso de que figuren méritos xa validados no expediente persoal pero non aparecen baremados poderá presentar unha alegación no prazo que se estableza para reclamacións e renuncias.

*Non se permitirá a presentación de documentación complementaria xunto coa solicitude de participación no concurso de traslados no procedemento código ED012A.

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:
Teléfonos:

981 54 44 83, 981 545 495, 881 99 58 87

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria @edu.xunta.gal

Secundaria:

Teléfonos:

981-545255, 981-545406, 881-995891

Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria @edu.xunta.gal

 

 • CONCURSO DE TRASLADOS ESPECÍFICO ENTRE PERSOAL FUNCIONARIO DO CORPO DE MESTRES PARA CUBRIR PRAZAS DE XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 2023-24

No Diario Oficial de Galicia do día 4 de decembro de 2023 publicouse a Orde do 21 de novembro de 2023 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do Departamento de Orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria, de educación primaria e de educación especial dependentes desta consellería (código de procedemento ED013A).

 • O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 5 de decembro de 2023 ata o día 28 de decembro de 2023, ambos incluídos.

* No caso de que o expediente do persoal concursante non está actualizado ou se discrepa dos datos contidos en calquera categoría de datos deste poderase actualizar ou modificar no prazo de presentación de solicitudes do concurso de traslados específico coa presentación por medios electrónicos da solicitude normalizada de actualización e/ou modificación do expediente do persoal funcionario dos corpos docentes e do persoal laboral docente que imparte ensinanzas non universitarias en centros dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades (código de procedemento ED011A)

* No caso de que figuren méritos xa validados no expediente persoal pero non aparecen baremados poderá presentar unha alegación no prazo que se estableza para reclamacións e renuncias.

*Non se permitirá a presentación de documentación complementaria xunto coa solicitude de participación no concurso de traslados específico no procedemento código ED013A.

Para acceder á información relacionada co concurso de traslados específico Prema aqui

 

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:


Teléfonos:

981 54 44 83, 981 545 495, 881 99 58 87

Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria @edu.xunta.gal

 • CONCURSO DE TRASLADOS ESPECÍFICO ENTRE O PERSOAL DOCENTE FUNCIONARIO DE CARREIRA PARA CUBRIR PRAZAS NOS CENTROS QUE IMPARTEN ENSINANZAS DE EDUCACIÓN DE PERSOAS ADULTAS 2023-24

No Diario Oficial de Galicia do día 4 de decembro de 2023 publicouse a Orde do 17 de novembro de 2023 pola que se convoca concurso de traslados específico, entre o persoal docente funcionario de carreira do corpo de catedráticos de ensino secundario, funcionario de carreira e en prácticas do corpo de profesores de ensino secundario e funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres, para cubrir prazas nos centros que imparten ensinanzas de educación de persoas adultas dependentes desta consellería.

 

 • O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o día 5 de decembro de 2023 ata o día 28 de decembro de 2023, ambos incluídos.

  * A solicitude de participación deberá cubrirse na páxina web http://www.edu.xunta.gal/cxt e unha vez xerado o modelo normalizado presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal mediante a solicitude xenérica dispoñible na sede electrónica (código de procedemento PR004A). Esta solicitude dirixirase á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos desta consellería.

  * No caso de que o expediente do persoal concursante non está actualizado ou se discrepa dos datos contidos en calquera categoría de datos deste poderase actualizar ou modificar no prazo de presentación de solicitudes do concurso de traslados específico coa presentación por medios electrónicos da solicitude normalizada de actualización e/ou modificación do expediente (código de procedemento ED011A).

  * No caso de que figuren méritos xa validados no expediente persoal pero non aparecen baremados poderá presentar unha alegación no prazo que se estableza para reclamacións e renuncias.

  *Non se permitirá a presentación de documentación complementaria xunto coa solicitude de participación no concurso de traslados específico.

  Para acceder á información relacionada co concurso de traslados específico. Prema aquí

  Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

  Secundaria:

  Teléfonos:

981-957825, 981-545406, 881-995891

Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria @edu.xunta.gal