Curso académico: 2021/2022
Centro: 36017430 - IES Ricardo Mella

No caso de comedores e transporte, só se amosa o valor SI, cando éste é xestionado pola Consellería con competencias en materia de Educación. En caso contrario aparece un "-". Porén, en caso de detectar algún erro consulte a web do propio centro na lapela Datos do centro

Outros datos do centro

Servizos complementarios

Servizo Ofertado
Comedor -
Transporte Si
Horario ampliado Non
Residencia Non

Tipo xornada

Ensinanza Tipo xornada
Educación secundaria obrigatoria Xornada partida
Bacharelato Nocturno
Bacharelato Xornada partida
Ciclos formativos Nocturno
Ciclos formativos Proba libre
Ciclos formativos Xornada continua
Ciclos formativos Xornada partida
Programas de garantia social Nocturno
Educación secundaria para persoas adultas Nocturno
Programas de cualificación profesional inicial Xornada partida
Nivel III - Educación secundaria Nocturno

Recursos dixitais e plurilingüismo

Recurso Ofertado
Edixgal Non
Abalar Si
Plurilingüismo Non
Seccións bilingües Si