Curso académico: 2021/2022
Centro: 36017430 - IES Ricardo Mella

Cargos directivos


Cargo Nome
Director/a Manuel Arias Real
Vicedirector/a Josefa Teijeiro Méndez
Secretario/a Raquel Pousa Soto
Xefe/a de estudos de adultos Gerardo Camilo Vidal Fernández
Xefe/a de estudos Jacobo Otero Romaní