Tarifas vixentes de taxas para o ano 2023

CÓDIGOS CONSELLERÍA

 Consellería:

 Do Mar  Código: 12
 Delegación de:    Servizos Centrais  Código: 13
 A Coruña  Código: 10
 Ribeira  Código: 12
 Ferrol  Código: 11
 Vigo  Código: 41
 Lugo  Código: 20
 Pontevedra  Código: 40
 Vilagarcía  Código: 42 

 Servizo de:

 Ensino e Titulacións Náutico-Pesqueiras   Código: 05

 

TAXAS

 CÓDIGO 

DENOMINACIÓN  IMPORTE
 30.02.00 Inscrición en Rexistros Oficiais. Primeira inscrición 10,47 €
 30.02.00 Modificacións de primeira inscrición 5,28 €
 30.04.01 Expedición de certificados e diplomas 3,21 €
 30.04.02 Expedición de duplicados de certificados e diplomas 4,17 €
 30.19.00 Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención: 
* do certificado profesional de Patrón Local de Pesca 19,37 €
* do certificado profesional de Patrón Costeiro Polivalente 19,37 €
* do certificado profesional de Mariñeiro Pescador 19,37 €
* da Validación do Certificado de Extracción de Recursos Específicos con Técnicas de Mergullo 19,37 €
* do Certificado de Extracción de Recursos Específicos con Técnicas de Mergullo 19,37 €
* da Titulación de Iniciación ao Mergullo Profesional 19,37 €
* da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª Clase Restrinxido 19,37 €
* da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª Clase
19,37 €
* da Titulación de Mergullador Profesional de 1ª Clase
19,37 €
* das Especialidades Subacuáticas Profesionais 19,37 €
Probas de aptitude para obtención do certificado profesional de Capitán de Pesca 
* Curso completo 128,78 €
* Por materia 37,56 €
Probas de aptitude para a obtención do certificado profesional de Aumento de Atribucións 84,81 €
 30.21.00 Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención dos seguintes títulos ou certificados
 30.21.01 Exame teórico para a obtención da titulación para o goberno de embarcacións de lecer:
* Para o título de Patrón para Navegación Básica (PNB) 31,92 €
* Para o título de Patrón de Embarcacións de Recreo (PER) 41,09 €
* Para o título de Patrón de Iate 57,57 €
* Para o título de Capitán de Iate 69,85 €
* Para o título de Patrón de Moto Náutica "A" ou "B" 31,00 €
 30.21.03 Por expedición de tarxetas acreditativas das titulacións ou certificados anteriores 54,21 €
 30.21.04 Renovación de tarxetas acreditativas das titulacións de embarcacións de lecer 31,00 €
[Cando as anteriores renovacións teñan un período de validez de 2 anos] 6,20 €
 30.21.05 Validación de cada tarxeta de autorización federativa expedida pola Federación correspondente 4,67 €
 30.21.06 Exame práctico para a obtención da titulación para o goberno de embarcacións de lecer: 
* Para o título de Patrón para Navegación Básica (PNB) 79,76 €
* Para o título de Patrón de Embarcacións de Recreo (PER) 79,76 €
* Para o título de Patrón de Iate 119,66 €
* Para o título de Capitán de Iate 119,66 €
* Para o título de Patrón de Moto Náutica "A" ou "B" 89,82 €
 30.21.07 Autorización para a realización dunha convocatoria extraordinaria nunha escola recoñecida ou entidade autorizada
* Para os títulos de Patrón para Navegación Básica ou de Patrón de Embarcacións de Lecer 159,56 €
* Para os títulos de Patrón de Iate ou de Capitán de Iate 239,30 €
 30.26.00 Emisión de tarxetas correspondentes ós certificados profesionais de pesca e mergullo
 30.26.01 * Por expedición das tarxetas acreditativas das titulacións 39,88 €
 30.26.02 * Por renovación e emisión de duplicado das tarxetas acreditativas das titulacións 23,93 €
 32.49.00 Recoñecemento e autorización das escolas de navegación de lecer 159,56 €
 30.01.00  Dilixenciado de libros 5,28 €

 

DOCUMENTO DE TAXA

Pode obter o Modelo AI. Autoliquidación de Taxas premendo na imaxe.

INSTRUCCIÓNS

1. Prema en Cidadáns, Pago de taxas e prezos, Iniciar taxa, Acceso libre ó servizo (Candado aberto) e Iniciar taxa.

2. Na pantalla "Datos da taxa" deberá cubrir o seguinte:

 Consellería de: O Mar  Código: 12
 Delegación de: a delegación que corresponda  Código: Código asociado á delegación
 Servizo de: Desenvolvemento Pesqueiro   Código: 05
 Taxa: denominación
 Denominación que corresponda  Código: Código asociado á denominación 
 Obxecto de pago  Indicar a titulación á que corresponda
 Datos de pago  Importe que corresponda

3. Prema en Continuar.

4. Na pantalla "Datos identificativos" deberá indicar os seus datos persoais. Prema en Continuar.

5. Por último, na pantalla "Modo de pago" poderá escoller entre a opción de Pago telemático (Se desexa efectuar o pago telemático con tarxeta ou cargo en conta) e a opción de Descargar modelo presencial (Permite a descarga do modelo de autoliquidación cuberto cos datos recén capturados para imprimir e efectuar o pago presencial nunha entidade financeira colaboradora).