Tarifas vixentes de taxas para o ano 2021

CÓDIGOS CONSELLERÍA

 Consellería:

 Do Mar  Código: 12
 Delegación de:    Servizos Centrais  Código: 13
 A Coruña  Código: 10
 Ribeira  Código: 12
 Ferrol  Código: 11
 Vigo  Código: 41
 Lugo  Código: 20
 Pontevedra  Código: 40
 Vilagarcía  Código: 42 

 Servizo de:

 Ensino e Titulacións Náutico-Pesqueiras   Código: 05

 

TAXAS

 CÓDIGO 

DENOMINACIÓN  IMPORTE
 30.02.00 Inscrición en Rexistros Oficiais. Primeira inscrición 10,26 €
 30.02.00 Modificacións de primeira inscrición 5,18 €
 30.04.01 Expedición de certificados e diplomas 3,15 €
 30.04.02 Expedición de duplicados de certificados e diplomas 4,09 €
 30.19.00 Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención: 
* do certificado profesional de Patrón Local de Pesca 18,99 €
* do certificado profesional de Patrón Costeiro Polivalente  18,99 €
* do certificado profesional de Mariñeiro Pescador  18,99 €
* da Validación do Certificado de Extracción de Recursos Específicos con Técnicas de Mergullo  18,99 €
* do Certificado de Extracción de Recursos Específicos con Técnicas de Mergullo  18,99 €
* da Titulación de Iniciación ao Mergullo Profesional  18,99 €
* da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª Clase Restrinxido  18,99 €
* da Titulación de Mergullador Profesional de 2ª Clase
 18,99 €
* da Titulación de Mergullador Profesional de 1ª Clase
 18,99 €
* das Especialidades Subacuáticas Profesionais  18,99 €
Probas de aptitude para obtención do certificado profesional de Capitán de Pesca 
* Curso completo 126,25 €
* Por materia 36,82 €
Probas de aptitude para a obtención do certificado profesional de Aumento de Atribucións 83,15 €
 30.21.00 Inscrición para a realización de probas de aptitude para a obtención dos seguintes títulos ou certificados
 30.21.01 Exame teórico para a obtención da titulación para o goberno de embarcacións de lecer:
* Para o título de Patrón para Navegación Básica (PNB) 31,29 €
* Para o título de Patrón de Embarcacións de Recreo (PER) 40,28 €
* Para o título de Patrón de Iate 56,44 €
* Para o título de Capitán de Iate 68,48 €
* Para o título de Patrón de Moto Náutica "A" ou "B" 30,39 €
 30.21.03 Por expedición de tarxetas acreditativas das titulacións ou certificados anteriores 53,15 €
 30.21.04 Renovación de tarxetas acreditativas das titulacións de embarcacións de lecer 30,39 €
[Cando as anteriores renovacións teñan un período de validez de 2 anos] 6,08 €
 30.21.05 Validación de cada tarxeta de autorización federativa expedida pola Federación correspondente 4,58 €
 30.21.06 Exame práctico para a obtención da titulación para o goberno de embarcacións de lecer: 
* Para o título de Patrón para Navegación Básica (PNB) 78,20 €
* Para o título de Patrón de Embarcacións de Recreo (PER) 78,20 €
* Para o título de Patrón de Iate 117,31 €
* Para o título de Capitán de Iate 117,31 €
* Para o título de Patrón de Moto Náutica "A" ou "B" 88,06 €
 30.21.07 Autorización para a realización dunha convocatoria extraordinaria nunha escola recoñecida ou entidade autorizada
* Para os títulos de Patrón para Navegación Básica ou de Patrón de Embarcacións de Lecer 156,43 €
* Para os títulos de Patrón de Iate ou de Capitán de Iate 234,61 €
 30.26.00 Emisión de tarxetas correspondentes ós certificados profesionais de pesca e mergullo
 30.26.01 * Por expedición das tarxetas acreditativas das titulacións 39,10 €
 30.26.02 * Por renovación e emisión de duplicado das tarxetas acreditativas das titulacións 23,46 €
 30.28.00 Dilixenciado de libro de rexistro de prácticas das escolas de navegación de lecer 78,20 €
 32.49.00 Recoñecemento e autorización das escolas de navegación de lecer 156,43 €
 32.50.00 Recoñecemento e autorización das escolas de mergullo  156,43 €
 33.05.00 Venta de libro "Diario de mergullo" 3,80 €
 30.01.00  Dilixenciado de libros 5,18 €

 

DOCUMENTO DE TAXA

Pode obter o Modelo AI. Autoliquidación de Taxas premendo na imaxe.

INSTRUCCIÓNS

1. Prema en Cidadáns, Pago de taxas e prezos, Iniciar taxa, Acceso libre ó servizo (Candado aberto) e Iniciar taxa.

2. Na pantalla "Datos da taxa" deberá cubrir o seguinte:

 Consellería de: O Mar  Código: 12
 Delegación de: a delegación que corresponda  Código: Código asociado á delegación
 Servizo de: Desenvolvemento Pesqueiro   Código: 05
 Taxa: denominación
 Denominación que corresponda  Código: Código asociado á denominación 
 Obxecto de pago  Indicar a titulación á que corresponda
 Datos de pago  Importe que corresponda

3. Prema en Continuar.

4. Na pantalla "Datos identificativos" deberá indicar os seus datos persoais. Prema en Continuar.

5. Por último, na pantalla "Modo de pago" poderá escoller entre a opción de Pago telemático (Se desexa efectuar o pago telemático con tarxeta ou cargo en conta) e a opción de Descargar modelo presencial (Permite a descarga do modelo de autoliquidación cuberto cos datos recén capturados para imprimir e efectuar o pago presencial nunha entidade financeira colaboradora).