Esquema de temas

 • Xeral

  Valoración Inicial

  • Na primeira visita quincenal da FCT presentarase un anteproxecto. Este será valorado polo departamento e poderá ser rexeitado. Nese caso deberase presentar un anteproxecto válido nun prazo de sete días. Se este novo anteproxecto é rexeitado, o módulo proxecto considerarase suspenso.
  • Na segunda visita quincenal entregarase un primeiro borrador da planificación e da introducción do proxecto.
  • Nas devanditas visitas iranse presentando obrigatoriamente os avances que se van realizando para seguir sendo valorados e corrixidos departamento.
  • Na última visita deberá entregarse a documentación sobre o mesmo. Esta documentación entregarase tanto en formato electrónico como en formato papel. Deberá ser entregada como mínimo unha semana antes da exposición do mesmo.

  O incumprimento de calquera dos puntos anteriormente indicados supón a valoración como NON APTO do proxecto.

  O Departamento poderá propoñer proxectos a aqueles alumnos os que non se lles ocorra ningunha idea para o mesmo.


  Defensa do proxecto

  A documentación constará das seguintes partes:

  • Introdución:

  Explicarase en que consiste o proxecto e cal foi a súa motivación.

  • Presuposto
  Farase unha planificación do custo estimado do proxecto (Man de obra, Hardware e Software)
  • Manual de usuario:

  Será unha guía que explique o funcionamento da aplicación/plataforma de cara a un usuario final.

  Podería acompañarse dun exemplo de execución.

  • Documentación Técnica:

  Explicará como está feita a aplicación/plataforma. Terá algún tipo de diagrama no que se expliquen as clases/módulos,.. é dicir, as partes de que consta o programa, como se interrelacionan e que función teñen.

  Se se emprega unha base de datos, deberá incluírse o modelo Entidade Relación da mesma.

  Nota: A versión en formato electrónico será enlazada dende a aula virtual do centro para que poida ser consultada por alumnos de cursos posteriores, polo que calquera dato real ou confidencial da empresa na que se realizou o proxecto deberá ser ocultado.

  A presentación do proxecto ante o tribunal deberá:

  • Facer unha introdución ao proxecto coa sua motivación e planificación.
  • Explicar a documentación entregada.
  • Utilizar ferramentas multimedia.
  • Mostrar os pasos seguidos para o seu desenrolo.
  • Facer unha demo do funcionamento do proxecto se procede.
  • Aportación de ampliacións e melloras.

  Criterios de Avaliación
  As ponderacións para a nota final serán:

  • 40% Proxecto
  10% Idea (iniciativa, creatividade, etc.)
  30% Implementación
  • 30% Documentación
  25% Calidade
  5% Líneas futuras e posibles melloras
  • 30% Presentación
  15% Fluidez, orde e claridade
  15% Soporte

  A nota final será o resultante destes criterios de avaliación, en caso de non acadar un 5, o módulo considerarase suspenso.

  1. Proxectos Presentados

   Decembro 2019

   ASIR

   TítuloDescrición
   Instalación Desatendida de Windows A partir dun arranque por rede (iPXE), faixe unha instalación desatendida
   AlexaPi Asistente de voz empregando unha Raspberry PI e Alexa Voice Service

   DAW

   TítuloDescrición
   Self Solución Web, deseñada para empresarios e autonomos que precisan un sistema de facturación e xestión de impostos
   Buscador de Medicamentos Plataforma Web que permite os pacienetes procurar en que farmacias dispoñen de medicamentos

   Decembro 2020

   ASIR

   TítuloDescrición
   Implantación de Servidor Bacula Xestión de copias de Seguridade mediante Bacula
   Sincronización de BD Sincronización de Bases de datos en buques de pesca

   DAW

   TítuloDescrición
   Web sobre Xogos Web sobre Xogos empregando Laragon e Laravel