Esquema de temas

 • Xeral

  Valoración Inicial

  • Na primeira visita quincenal da FCT presentarase un anteproxecto. Este será valorado polo departamento e poderá ser rexeitado. Nese caso deberase presentar un anteproxecto válido nun prazo de sete días. Se este novo anteproxecto é rexeitado, o módulo proxecto considerarase suspenso.
  • Na segunda visita quincenal entregarase un primeiro borrador da planificación e da introducción do proxecto.
  • Nas devanditas visitas iranse presentando obrigatoriamente os avances que se van realizando para seguir sendo valorados e corrixidos departamento.
  • Na última visita deberá entregarse a documentación sobre o mesmo. Esta documentación entregarase tanto en formato electrónico como en formato papel. Deberá ser entregada como mínimo unha semana antes da exposición do mesmo.

  O incumprimento de calquera dos puntos anteriormente indicados supón a valoración como NON APTO do proxecto.

  O Departamento poderá propoñer proxectos a aqueles alumnos os que non se lles ocorra ningunha idea para o mesmo.


  Defensa do proxecto

  A documentación constará das seguintes partes:

  • Introdución:

  Explicarase en que consiste o proxecto e cal foi a súa motivación.

  • Presuposto
  Farase unha planificación do custo estimado do proxecto (Man de obra, Hardware e Software)
  • Manual de usuario:

  Será unha guía que explique o funcionamento da aplicación/plataforma de cara a un usuario final.

  Podería acompañarse dun exemplo de execución.

  • Documentación Técnica:

  Explicará como está feita a aplicación/plataforma. Terá algún tipo de diagrama no que se expliquen as clases/módulos,.. é dicir, as partes de que consta o programa, como se interrelacionan e que función teñen.

  Se se emprega unha base de datos, deberá incluírse o modelo Entidade Relación da mesma.

  Nota: A versión en formato electrónico será enlazada dende a aula virtual do centro para que poida ser consultada por alumnos de cursos posteriores, polo que calquera dato real ou confidencial da empresa na que se realizou o proxecto deberá ser ocultado.

  A presentación do proxecto ante o tribunal deberá:

  • Facer unha introdución ao proxecto coa sua motivación e planificación.
  • Explicar a documentación entregada.
  • Utilizar ferramentas multimedia.
  • Mostrar os pasos seguidos para o seu desenrolo.
  • Facer unha demo do funcionamento do proxecto se procede.
  • Aportación de ampliacións e melloras.

  Criterios de Avaliación
  As ponderacións para a nota final serán:

  • 40% Proxecto
  10% Idea (iniciativa, creatividade, etc.)
  30% Implementación
  • 30% Documentación
  25% Calidade
  5% Líneas futuras e posibles melloras
  • 30% Presentación
  15% Fluidez, orde e claridade
  15% Soporte

  A nota final será o resultante destes criterios de avaliación, en caso de non acadar un 5, o módulo considerarase suspenso.

  1. Proxectos Presentados

   Decembro 2019

   ASIR

   TítuloDescrición
   Instalación Desatendida de Windows A partir dun arranque por rede (iPXE), faixe unha instalación desatendida
   AlexaPi Asistente de voz empregando unha Raspberry PI e Alexa Voice Service

   DAW

   TítuloDescrición
   Self Solución Web, deseñada para empresarios e autonomos que precisan un sistema de facturación e xestión de impostos
   Buscador de Medicamentos Plataforma Web que permite os pacienetes procurar en que farmacias dispoñen de medicamentos