Para subir as probas do curso de exeLearning

Aprende a implantar, desenvolver e modificar aplicacións web.
Implantación de sistemas e alta dispoñibilidade e configuración de seguridade en equipos e redes

Este módulo profesional, de 140 horas e 8 créditos ECTS, contén a formación necesaria para desempeñar as tarefas de:

 • administración de sistemas operativos Windows
 • administración de sistemas operativos Gnu/Linux

Esta función abrangue aspectos como:

 1. Administración do servizo de directorio.
 2. Control e seguimento dos procesos do sistema.
 3. Xestión da automatización de tarefas do sistema.
 4. Administración de xeito remoto do sistema operativo en rede.
 5. Administración de servidores de impresión.
 6. Realización de tarefas de integración de sistemas operativos libres e propietarios.
 7. Uso de linguaxes de scripting en sistemas operativos libres e propietarios para a administración de servizos do sistema operativo.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:

 • Xestión de servizos proporcionados polo sistema operativo.
 • Xestión centralizada de usuarios e grupos en contornos cliente servidor.
 • Programación básica de sistemas.

Este módulo profesional, de 70 horas e 5 créditos ECTS, contén a formación necesaria para desempeñar a función de:

 • administrar sistemas xestores de bases de datos MySQL/MariaDB
 • administrar sistemas xestores de bases de datos Oracle, nivel introdutorio

A administración de sistemas xestores de base de datos abrangue aspectos de sistemas xestores de bases de datos.

 1. Manipulación de bases de datos.
 2. Aplicación de medidas de seguridade.
 3. Planificación e realización de tarefas administrativas.
 4. Monitorización e optimización da base de datos e do sistema xestor de bases de datos.

As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse na:

 • Implantación e na administración de bases de datos e de sistemas xestores de base de datos
 • Administración de bases de datos e de sistemas xestores de base de datos.

Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede.