Estudo das partes do instrumento. Hábitos de conservación e mantemento. Solución de problemas mecánicos. Entonación de plectros, cambios de cordas. Afinación e elección do temperamento segundo o repertorio a interpretar.