Rúa Canónigo Valiño, s/n,

 36700 Tui, Pontevedra

TELÉFONO: 886 110 812

TELÉFONO/FAX: 

886 110 813

MÓBIL: 658 227 318

ceip.numero1.tui@edu.xunta.es

Navegación

Iniciar sesión

ADMISIÓN ALUMNADO

Comeza o proceso de admisión de alumnado en centros escolares sostidos con fondos autonómicos para o curso 2023/24, regulado pola Orde de 21 de outubro de 2022 e co seguinte calendario:

 • Do 15 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2023: prazo de reserva para o alumnado que finaliza etapa nun centro e pasa a outro.
 • 22 de febreiro de 2023: publicación da listaxe de alumnado con posto reservado.
 • Do 1 ao 20 de marzo de 2023: prazo de solicitude de admisión para o alumnado que se incorpora por vez primeira ao sistema educativo galego ou para os que cambian de centro de maneira voluntaria.
 • 25 de abril de 2023: publicación da listaxe provisional de admitidos. Cinco días hábiles para formular reclamacións a partir do día seguinte da súa publicación. 
 • 15 de maio de 2023: publicación da listaxe definitiva de admitidos.
 • Do 20 ao 30 de xuño de 2023: unha vez admitido, prazo de formalización de matrícula.

Podes acceder a TODA A INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO na nosa web premendo AQUÍ, no taboleiro da Secretaría do centro ou a través da aplicacion admisiónalumnado.

RENOVACIÓN CONSELLO ESCOLAR

As familias que desexen presentar a súa candidatura deben traer o formulario ou cubrirlo  na secretaria do centro.

Calendario Electoral, aprobado pola Xunta Electoral:

 

 • 10 de novembro de 2022: publicación da convocatoria de eleccións e do censo electoral. Reclamacións do censo ata o 17-11-22.
 • Do 11 ao 18 de novembro 2022 prazo de presentación de candidaturas (Impreso para recoller na secretaría. Prégase xuntar fotografía).
 • 21 de novembro 2022 sorteo público ás 13:00h para a elección de pais/nais e persoal da administración e servizos para as Mesas Electorais. Proclamación de candidatos/as.
 • Días 22 e 23 de novembro de 2022 reclamación de candidaturas e citación para as Mesas Electorais.
 • Día 29 de novembro de 2022 Constitución da Mesa Electoral de nais/pais de  alumnos/as e votacións de 08:35 a 14:30 e de 15:45 a 16:10h.Constitución da Mesa Electoral de PAS e votacións de 16:20 a 16:40h. Constitución da Mesa Electoral de Mestres/as e votacións ás 17:05h.
 • Día 01 de decembro de 2022 proclamación dos candidatos electos.

PERIODO DE ADMISIÓN

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Prazo aberto: do 1 de marzo ao 21 de marzo

https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/

       CURSO                VACANTES       
4º DE INFANTIL              25
5º DE INFANTIL               3
6º DE INFANTIL               4
1º DE PRIMARIA               9
2º DE PRIMARIA              11
3º DE PRIMARIA               1
4º DE PRIMARIA               0
5º DE PRIMARIA               1
6º DE PRIMARIA               0

A solicitude de admisión poderase recoller na secretaría do centro ou descargala da web (adxunto).

As solicitudes, unha vez cubertas e asinadas correctamente, poderanse entregar na secretaría do centro do 1 ao 21 de marzo.

Se as solicitudes son cubertas na mesma aplicación e enviadas a través da sede electrónica da Xunta con certificado dixital ou chave 365 o prazo de presentación será só ata o 20 de marzo.

 

 

NOVAS MEDIDAS ANTE O COVID

Achegamos información sobre a nova edición do
PROTOCOLO DE VIXILANCIA E CONTROL EPIDEMIOLÓXICO FRONTE AO VIRUS SARS-CoV-2
(COVID-19) NO ÁMBITO EDUCATIVO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA .

AUTODECLARACIÓN DE CASO DE CASO SOSPEITOSO DE COVID:

https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Autodeclaracion-caso-sospeitoso-COVID

RENOVACIÓN PARTICIAL DOS MEMBROS DO CONSELLO ESCOLAR

RECTIFICACIÓN DO CALENDARIO ELECTORAL

DO 10 AO 18 DE NOVEMBRO     

  

   ADMISIÓN DE CANDIDATOS/AS.               

       

19 DE NOVEMBRO

LISTA PÚBLICA DA PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS/AS.

PUBLICACIÓN DO CENSO ELECTORAL NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO.

 23 DE NOVEMBRO

 

SORTEO DAS MESAS ELECTORAIS  PAIS/NAIS E PAS

 

 

24 DE NOVEMBRO

 

 CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL E VOTACIÓNS DOS MESTRES/AS.

 

26 DE NOVEMBRO

 

CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL DOS REPRESENTANTES DAS FAMILIAS E VOTACIÓNS.

CONSTITUCIÓN DA MESA ELECTORAL DO PERSOAL NON DOCENTE E VOTACIÓNS.

 

 30 DE NOVEMBRO

 

PROCLAMACIÓN DOS CANDIDATOS ELECTOS.

 

 

10 DE DECEMBRO

 

NOVA CONSTITUCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR.

PROCLAMACIÓN DE CANDIDATURAS:

NAIS/PAIS:

 • ÁNGELA IGLESIAS ÁLVAREZ
 • MARÍA OCAMPO FONTÁN
 • SILVIA TOBÍO MARTÍNEZ

MESTRES/AS:

 • VANESSA TÁBOAS PAZO
 • JOSÉ ALBERTO LÓPEZ VÁZQUEZ

 PAS:

 •  Mª DEL CARMEN RIAL LEDO

RENOVACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR

 

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que a Xunta Electral publicará  e comunicará por distintas canles.

RECOLECTA DE ALIMENTOS PARA SOS TOMIÑO

O ananos de infantil queren axudar a lograr o ODS 2 "Fame Cero" e para iso pensaron en organizar distintas campañas de recollida de alimentos.

Recolecta da clase de 5 anos B:

Recolecta da clase de 3 anos:

Cartel da próxima campaña da aula de 4 anos:

TUI LE

Tui Le celebra a súa décimo segunda edición, do ano 2021, en liña. É froito da colaboración entre as bibliotecas escolares tudenses e as bibliotecas municipais de Tui e Valença.

ADMISIÓN DO NOVO ALUMNADO

VACANTES PARA O CURSO 2021-22:

4º DE ED.INFANTIL(3 ANOS)  22 PRAZAS+ 3 NEAE
5º DE ED.INFANTIL (4 ANOS) 5 PRAZAS
6º DE ED.INFANTIL 11 PRAZAS
1º ED.PRIMARIA 23 PRAZAS
2º ED.PRIMARIA 0 PRAZAS
3º ED.PRIMARIA 0 PRAZAS
4º ED.PRIMARIA 0 PRAZAS
5º ED.PRIMARIA 0 PRAZAS
6º ED.PRIMARIA 0 PRAZAS

Prazo de presentación das solicitudes.

Do 1 ao 22 de marzo.
Presentación de solicitudes de admisión segundo o Anexo II, (procedemento ED550B), aprobados pola Orde de 25 de xaneiro de 2017, que poderán cumprimentarse a través de varios medios: As solicitudes de admisión, que se axeitarán ao modelo oficial pódense recoller no centro escolar.

✓ Na aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ ou descargarse e cumprimentarse de forma manual polas familias.

Tamén e posible cumprimentalas a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550B

 

IMPORTANTE:page1image1499321808 page1image1499322096  

Lémbrase que cada alumna o alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar (Art. 14.5). A infracción de dito punto determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia (Art. 14.6).

Se os pais optan a unha praza para alumnado con n.e.a.e, achegarán a documentación pertinente (Art. 37.2).

A solicitude terá que estar asinada por calquera dos titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuida a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente. Excepto casos de violencia de xénero (Art. 14.4).

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunícalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios alegados para o baremo.

Do 24 de marzo ao 09 de abril. Presentación da documentación acreditativa dos méritos alegados en relación cos criterios de admisión no caso de que haxa máis solicitantes que prazas (Art. 17.1).

Antes do 26 de abril. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos (Art. 30.1). Haberá un prazo de 5 días para a presentación de reclamacións ante a dirección do centro (Art. 30.3). 

Antes do 15 de maio. Publicación de listaxes definitivas de admitivos e non admitidos (Art. 31). Poderase presentar recurso de alzada ante o xefe territorial no prazo dun mes (Art. 32.1).

Do 20 ao 30 de xuño (Art. 40.3). Prazo para formalizar matrícula.

 

 1. CALENDARIO RESUMO DO PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

  11 de xaneiro ao 08 de febreiro. Reserva de praza no centro de adscrición (Art. 10.2). No noso centro corresponde no CPI O Cruce para os alumnos escolarizados en 6o de educación primaria.

  25 de febreiro. Sorteo público de catro letras a efectos de desempate (Art. 29). As letras de prioridade que afectan ao primeiro apelido son as letras W” S; así mesmo, afectan ao segundo apelido as letras B” F.

  01 de marzo. Publicación de vacantes (Art. 3).
  01 ao 22 de marzo. Presentación de solicitudes de praza (Art. 16).

  24 de marzo ao 09 de abril. Presentación da documentación acreditativa dos méritos alegados en relación cos criterios de admisión no caso de que haxa máis solicitantes que prazas (Art. 17.1).

  Antes do 26 de abril. Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos (Art. 30.2). Haberá un prazo de 5 días para a presentación de reclamacións ante o Consello Escolar do centro (Art. 30.3).

  Antes do 15 de maio. Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos (Art. 31). Poderase presentar recurso de alzada ante o xefe territorial no prazo dun mes (Art. 32.1).

           Do 20 ao 30 de xuño. Prazo de formalización da matrícula (Art. 40.3).

 

BOLETÍN TRIMESTRAL INFORMATIVO

Hoxe presentamos o noso primeiro boletín informativo que nace grazas a unha proposta do consello escolar.