Cursos dispoñíbeis

CURSO EN REDE DE CUNHA DURAACIÓN DO ACTUAL CURSO, MENTRAS DURE O CONFINAMENTO.

ACHEGARASE AOS ALUMNOS UNHA SERIE DE TRAREFAS CO FIN DE POTENCIAR A SÚA CAPACIDADE COGNIATIVA

CONTIDOS

  • Imos traballar o outono 
  • o número 7 e
  • O M,m

Este curso está dirixido a todo ao alumnado do centro, e o que pretende é o desenvolvemento das competencias sociais e emocionais. 

Levarase a cabo en 7 semanas e terá os seguintes contidos:

                                                  1. Habilidades de comunicación

                                                  2. Resolución de conflitos

                                                  3. As emocións

                                                  4. Comportamento na aula

                                                  5. Comportamento en situacións sociais

                                                  6. Respetar as normas dos xogos

                                                  7. Rexeitar peticións inadecuadas

Este é un curso de inglés deseñado para a clase de 3º de Primaria para os meses de outubro e novembro. Constará de 7 semanas de traballo.

1. Presentación e iniciación do tema 1: mobiliario da casa.

2. Traballo do tema 1 dunha forma máis comunicativa.

3. Organización e elaboración do proxecto: póster e presentación en grupo.

4. Presentación e iniciación do tema 2: as prendas de roupa.

5. Traballo do tema 2 dunha forma máis comunicativa.

6. Organización e elaboración do proxecto: mini obra de teatro.

7. Repaso dos dous temas e exame.


O curso vai dirixido ó alumnado de 1º da ESO na materia de Lingua Galega .Consta de 7 semanas e os contidos  son os seguintes:

  • Textos literarios
  • Vocabulario
  • A Diversidade lingüística no mundo
  • A Comunicación
  • O Enunciado
  • O Substantivo
  • O Alfabeto

O curso vai dirixido ao alumnado de 4º curso de Educación Primaria na materia de Educación Musical.

Consta de 7 semanas e os temas a tratar serán os seguintes:


1. Audición activa. "Danza da Fada Golosina" de Tchaikovsky.

2. As figuras e os silencios.

3. A voz humana. Clasificación das voces. 

4. Os instrumentos musicais e a súa clasificación.

5. Compases de 2/4 e 3/4.

6. Ditado rítmico-melódico.

7. Construcción dun instrumento musical.

O curso é para 5ºE.P para a materia de CCSS durante 7 semanas.

Os contidos que veremos nestas sete semanas son os seguintes:

1.- A Terra e o universo.

2.- Climas diferentes, paisaxes distintas.

3.- A producción e o consumo.

4.- A organización e poboación de España.

5.- A Idade Media.

6.- A Idade Moderna.

7.- Repaso de temas.

Nestas 7 semanas imos traballar o corpo humano en sete apartados:

1. As funcións vitais.

2. A nutrición: dixestivo e respiratorio.

3. Nutrición: circulatorio e excretor.

4. Relación: os sentidos.

5. Relación: sistema nervioso.

6. Relación: aparato locomotor.

7. Reprodución.