Cursos dispoñíbeis

RECURSOS E ACTIVIDADES SOBRE LUÍS SEOANE, TANTO PARA EDUCACIÓN INFANTIL COMO PARA EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Aula Virtual de 4º Educación Primaria durante o curso 2020 - 2021.

Aula Virtual de 3º de Educación Primaria durante o curso 2020 - 2021.

Esta é a aula virtual dirixida ao alumnado de 2º de primaria do Ceip Luis Seoane. Empregarémola no caso de posibles confinamentos ou se así é preciso.

Benvidos e benvidas!!!

Aula Virtual de 1º de Educación Primaria durante o curso 2020 - 2021.

Aula virtual para Educación Infantil de 5 anos durante o curso 2020 - 2021.

Aula virtual de Educación Infantil de 4 anos durante o curso 2020 - 2021.

Aula Virtual para Educación Infantil de 3 anos durante o curso 2020 - 2021.


Curso dirixido ao profesorado que ten adquirida unha formación inicial nas ferramentas TICs e pretende afondar nela.

Da continuidade ao curso de iniciación denominado AFTD (Actualización de Ferramentas Tecnolóxicas para Docentes)

Este é un curso no que imos restaurar a copia de seguranza.

RESTAURAR COPIOA SEGURIDAD

Curso no que se traballarán as emocións.identificación,expresión e autorregulación das mesmas.

Cuso dirixido aos alumnos de educación infantil 

Curso dirixido a 6º de Educación Infantil cos seguintes contidos:

-Aproximacion ao linguaxe escrito.

-Inicio á escritura de palabras sinxelas.

-Ampliar o vocabulario sobre os mariñeiros.

Como mellorar o cálculo mental a partir das experiencias diarias, xogos e acticvidades programadas no curso de 1º de EP.

Trátase dun curso de iciciación para alumnado do terceiro ciclo de educación primaria.

Realización do curso para favorecer a inclusión do alumnado con NEE cos seus compañeiros/as, favorecendo o achegamento a lingua de signos dende  4º de E.I favorecen a socialización, coordinación óculo-manual, mellorar as expresiones faciais e o movemento.

Neste curso imos ver diferentes xogos cooperativos para levar a cabo nas nosas sesións.

Este curso está dirixido aos cursos de 3º e 4º de Primaria.

Imos estudar  as plantas .

O obxectivo deste curso é a introdución ao alumnado de primaria na utilización de técnicas de estudo para a mellora do seu rendemento.

Contidos:

- Subraiado

- Realización de resumos

- Realización de esquemas

- Utilización de técnicas mnemotécnicas

- Emprego de debuxos

- Organización do estudo

- Organización dos materiais

Este curso está dirixido ao alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria e desenrolarase ao longo do 3º Trimestre.

Os contido que traballaremos serán os seguintes:

- Historia da música tradicional en Galicia.

- Tipos de melodías e ritmos.

- Instrumentos Tradicionais.

- Agrupacións musicais.

- Tipos de danzas folclóricas.

- Interpretación dunha peza.


Este curso está dirixido para o alumnado de 2º de primaria e levarase a cabo durante sete semanas co obxectivo de estudar os animais invertebrados, centrándonos nas especies de insectos.  Traballaranse contidos como:

-Características dos insectos.

-Tipoloxía de insectos.

- Hábitat e alimentación dos insectos.

-Curiosidades.

Estudaremos as características xerais dos animais, para logo describir con detalle os trazos dos grupos máis importantes de vertebrados e de invertebrados.

Este curso vai dirixido ao alumnado de 3º de primaria e desenvolverase durante o primeiro trimestre. Neste, traballaremos o sistema solar e trataremos contidos como:

- O Universo: como se creou?

- O Sistema solar: os planetas e satélites.

- O noso planeta: o planeta Terra.

- Os satélites: a Lúa e as súas fases.

- Formas de representar a terra: mapa, planisferio e globo terráqueo.

O alumnado de 6º de Primaria imos practicar varios xogos tradicionais para facer unha demostración o Día do Magosto.

1. A chave

2. Os zancos

3. A corda

4. Carreiras de sacos

5. O peón

6. A ra

7.A goma

As normas de cada un deles imos ir véndoas pouco a pouco.

Neste curso realizaremos unha serie de actividades e xogos para aprender a identificar as emocións e desenvolver a intelixencia emocional do noso alumnado.

Vai dirixido ao alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria.

Obxectivos:

 -Identificar as emocións e sentimentos propios.

-Lograr expresar verbalmente e axeitadamente as súas emocións e estados de ánimo.

-Comprender o estado de ánimo dos demáis.

-Facilitar estratexías de comunicación e resolución de conflictos.

-Potenciar aptitudes de respecto, tolerancia e aceptación do outro.


É un curso para cuarto de primaria onde imos a aprender a clasificar os seres vivos, as súas características e como levan a cabo as súas funcións vitais

Os seres vivos: Clasificación

As funcións vitais

A función de relación

A función de nutrición

A función de reprodución

Neste curso, dirixido a cuarto de educación primaria, aprenderemos diferentes contidos que nos permitirán levar uns hábitos de vida saudables. Para iso, estará organizado do seguinte modo:

- A saúde: que é e de que depende.

- A alimentación: aprendo a comer de forma saudable.

- Deporte: fago actividade física para sentirme mellor.

- Hixiene: coido o meu corpo.

- Estou feliz comigo mesmo e me coñezo.

- A enfermidade: posibles causas e prevención.

Repaso global de los contenidos de 2º EP de matemáticas (1º trimestre)

- Unidades, decenas y centenas.

- Los números del 0 al 400.

- Número anterior y posterior.

- Mayor y menor que.

- Lectura reloj analógico y digital.

- Horas, minutos y segundos.

- Números ordinales y cardinales.

- Restas llevando.

- Suma de números llevando a las decenas y centenas

Neste curso imos traballar con IDIOMS moi útiles en inglés.