13949

 

Vinculación dos ciclos formativos da familia profesional de Química co contorno produtivo a través de prácticas de laboratorio

Centro educativo coordinador: CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel
Centros colaboradores:
Entidades colaboradoras:
Laboratorios Terrasvín
Descrición:

Deseño e realización de material didáctico para o desenvolvemento de prácticas de laboratorio que permitan a determinación de parámetros de control de calidade en viños de denominacións de orixe galegas, e que constitúen un fío condutor entre os ciclos das familias profesionais de Química e de Industrias Alimentarias.

Materiais: