SSSC02

 

SSSC02 - Integración social

Ciclo formativo
Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Programar, organizar, pór en práctica e avaliar as intervencións de integración social aplicando estratexias e técnicas específicas, promovendo a igualdade de oportunidades, con actitude de respecto cara ás persoas destinatarias e garantindo a creación de ámbitos seguros, tanto para profesionais como para as persoas des-tinatarias.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector dos servizos ás persoas (de tipo asistencial, educativo, de apoio na xestión doméstica e psicosocial) e no de servizos á comunidade (atención psicosocial a colectivos e persoas en desvantaxe social, mediación comunitaria, inserción ocupacional e laboral, promoción de igualdade de oportunidades e defensa dos dereitos das vítimas de violencia de xénero e dos seus fillos e as súas fillas).

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a de programas de prevención e inserción social; educador/ora de equipos residenciais de diverso tipo; educador/ora de persoas con discapacidade; traballador/ora familiar; educador/ora de educación familiar; auxiliar de tutela; monitor/ora de centros abertos; técnico/a de integración social; especialista de apoio educativo; educador/ora de educación especial; técnico/a educador/a;
técnico/a especialista I (de integración social); técnico/a especialista II (educativo); monitor/ora de persoas con discapacidade; técnico/a de mobilidade básica; técnico/a de inserción ocupacional; mediador/ora ocupacional e/ou laboral; dinamizador/ora ocupacional e/ou laboral; educador/ora de base; mediador/ora comunitario/a; mediador/ora intercultural; mediador/ora veciñal e comunitario/a; preparador/ora laboral; técnico/a de emprego con apoio; técnico/a de acompañamento laboral; monitor/ora de rehabilitación psicosocial.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0339 Atención ás unidades de convivencia 161 6
MP0337 Contexto da intervención social 133 5
MP0346 Formación e orientación laboral 107 4
MP0338 Inserción sociolaboral 213 8
MP0344 Metodoloxía da intervención social 133 5
MP0342 Promoción da autonomía persoal 213 8
MP0341 Apoio á intervención educativa 123 7
MP0347 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0348 Formación en centros de traballo 384
MP0017 Habilidades sociais 123 7
MP0340 Mediación comunitaria 139 8
MP0020 Primeiros auxilios 53 3
MP0345 Proxecto de integración social 26
MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación 139 8

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15022607 CIFP Ánxel Casal - Monte Alto 881960122
Santiago de Compostela 15016000 CIFP Compostela 881866570

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006516 CIFP Politécnico de Lugo 982220328

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Mos 36005427 CPR Plurilingüe Lar 986487792
Vigo 36011622 CPR Aloya 986420722
Vigo 36011361 CPR Plurilingüe San José de la Guía 986376153

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).