SSSC02

 

SSSC02 - Integración social

Familia: Servizos socioculturais e á comunidade
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SSSC02
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2023-2024.

15022607 - CIFP Ánxel Casal - Monte AltoCódigo Módulo
MP0341 Apoio á intervención educativa
MP0339 Atención ás unidades de convivencia
MP0337 Contexto da intervención social
MP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0346 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0338 Inserción sociolaboral
MP0340 Mediación comunitaria
MP0344 Metodoloxía da intervención social
MP0020 Primeiros auxilios
MP0342 Promoción da autonomía persoal
MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

15021469 - CIFP LeixaCódigo Módulo
MP0337 Contexto da intervención social
MP0017 Habilidades sociais
MP0338 Inserción sociolaboral
MP0020 Primeiros auxilios

32016765 - CIFP PortovelloCódigo Módulo
MP0341 Apoio á intervención educativa
MP0339 Atención ás unidades de convivencia
MP0337 Contexto da intervención social
MP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0346 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0338 Inserción sociolaboral
MP0340 Mediación comunitaria
MP0344 Metodoloxía da intervención social
MP0020 Primeiros auxilios
MP0342 Promoción da autonomía persoal
MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

36014489 - CIFP A XunqueiraCódigo Módulo
MP0341 Apoio á intervención educativa
MP0339 Atención ás unidades de convivencia
MP0337 Contexto da intervención social
MP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0346 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0338 Inserción sociolaboral
MP0340 Mediación comunitaria
MP0344 Metodoloxía da intervención social
MP0020 Primeiros auxilios
MP0342 Promoción da autonomía persoal
MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

36019566 - IES de ChapelaCódigo Módulo
MP0341 Apoio á intervención educativa
MP0339 Atención ás unidades de convivencia
MP0337 Contexto da intervención social
MP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0346 Formación e orientación laboral
MP0017 Habilidades sociais
MP0338 Inserción sociolaboral
MP0340 Mediación comunitaria
MP0344 Metodoloxía da intervención social
MP0020 Primeiros auxilios
MP0342 Promoción da autonomía persoal
MP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).