SIFC01

 

SIFC01 - Administración de sistemas informáticos en rede

Ciclo formativo
Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Configurar, administrar e manter sistemas informáticos, garantindo a funcionalidade e a integridade dos recursos e dos servizos do sistema, coa calidade esixida e conforme a regulamentación.

 

En que ámbitos se traballa?
Na área de informática de entidades e empresas que dispoñan de sistemas para a xestión de datos e infraestrutura de redes (intranet, internet e/ou extranet).

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en administración de sistemas, responsable de informática, técnico/a en servizos de internet, técnico/a en servizos de mensaxaría electrónica, persoal de apoio e soporte técnico, técnico/a en teleasistencia, técnico/a en administración de base de datos, técnico/a de redes, supervisor/ora de sistemas, técnico/a en servizos de comunicacións, e técnico/a en contornos web.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0380 Formación e orientación laboral 107 4
MP0371 Fundamentos de hardware 107 4
MP0369 Implantación de sistemas operativos 213 8
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información 133 5
MP0370 Planificación e administración de redes 213 8
MP0372 Xestión de bases de datos 187 7
MP0374 Administración de sistemas operativos 140 8
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos 70 4
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0382 Formación en centros de traballo 384
MP0376 Implantación de aplicacións web 122 7
MP0379 Proxecto de administración de sistemas informáticos en rede 26
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade 105 6
MP0375 Servizos de rede e internet 140 8

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Carballo 15027307 IES Isidro Parga Pondal 881880371
Coruña, A 15005397 IES Fernando Wirtz Suárez 881960260
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Negreira 15026391 IES Xulián Magariños 881867126
Ribeira 15027711 IES Leliadoura 881867186
Santiago de Compostela 15021482 IES San Clemente 881867501

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27015773 IES Muralla Romana 982828081
Vilalba 27013326 IES Lois Peña Novo 982870860

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32008902 CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel 988788470

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Cangas 36019475 IES de Rodeira 986303933
Lalín 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa 986780114
Marín 36015159 IES Chan do Monte 886151275
Vigo 36018173 IES de Teis 886120464
Vigo 36011853 CPR Daniel Castelao 986442121
Vilagarcía de Arousa 36019669 IES Armando Cotarelo Valledor 986512311

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).