SIFC01

 

SIFC01 - Administración de sistemas informáticos en rede

Familia: Informática e comunicacións
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIFC01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

15021482 - IES San ClementeCódigo Módulo
MP0374 Administración de sistemas operativos
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0376 Implantación de aplicacións web
MP0369 Implantación de sistemas operativos
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0375 Servizos de rede e internet
MP0372 Xestión de bases de datos

32008902 - CIFP A Carballeira-Marcos ValcárcelCódigo Módulo
MP0374 Administración de sistemas operativos
MP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
MP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
MP0380 Formación e orientación laboral
MP0371 Fundamentos de hardware
MP0376 Implantación de aplicacións web
MP0369 Implantación de sistemas operativos
MP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
MP0370 Planificación e administración de redes
MP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
MP0375 Servizos de rede e internet
MP0372 Xestión de bases de datos


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).