36011634

36011634 - IES Politécnico de Vigo

986213025 ies.politecnico.vigo@edu.xunta.gal
986208175 IES Politécnico de Vigo
Latitude: 42.226747
Lonxitude: -8.734866
Rúa Torrecedeira 88

36208, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1ELE001100 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CD2ELE000100 Instalacións eléctricas e automáticas
CD2FME000100 Mecanizado
CD2IMA000300 Mantemento electromecánico
Ciclos de grao superior
CD3ELE000100 Sistemas electrotécnicos e automatizados
CD3ELE000300 Automatización e robótica industrial
CD3EOC000100 Proxectos de edificación
CD3FME000100 Programación da produción en fabricación mecánica
CD3IMA000300 Mecatrónica industrial
CS17004 Prevención de riscos profesionais
Cursos de especialización de grao superior
EE3IMA005100 Fabricación intelixente
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMFME01 Mecanizado
ZMP0004 Fabricación por arranque de labra
ZMP0008 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0001 Procesos de mecanizado
ZMP0005 Sistemas automatizados
ZMP0009 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0003 Fabricación por abrasión, electroerosión, corte e conformado, e por procesos especiais
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0527 Formación e orientación laboral
ZMP0517 Procesos en instalacións de infraestruturas comúns de telecomunicacións
ZMP0520 Sistemas e circuítos eléctricos
ZMP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
ZMP0518 Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
ZMP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas
ZMP0524 Configuración de instalacións eléctricas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZMP0528 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0602 Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
ZMP0963 Documentación técnica
ZMP0970 Formación e orientación laboral
ZMP0964 Informática industrial
ZMP0961 Sistemas de medida e regulación
ZMP0962 Sistemas de potencia
ZMP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos
ZMP0960 Sistemas secuenciais programables
ZMP0967 Comunicacións industriais
ZMP0971 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0968 Integración de sistemas de automatización industrial
ZMP0966 Robótica industrial
ZMP0965 Sistemas programables avanzados
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0160 Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe
ZMP0164 Execución de procesos de fabricación
ZMP0168 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica
ZMP0166 Verificación de produtos
ZMP0169 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0161 Fabricación asistida por computador (CAM)
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZSEOC01 Proxectos de edificación
ZMP0567 Deseño e construción de edificios
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0573 Formación e orientación laboral
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0568 Instalacións en edificación
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial
ZMP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial
ZMP0569 Eficiencia enerxética en edificación
ZMP0574 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
ZSEOC02 Proxectos de obra civil
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0775 Formación e orientación laboral
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0770 Redes e servizos en obra civil
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0769 Urbanismo e obra civil
ZMP0773 Desenvolvemento de proxectos de obras lineais
ZMP0772 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos
ZMP0776 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0771 Levantamentos topográficos
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0566 Planificación de construción