36018173

36018173 - IES de Teis

886120464 ies.teis@edu.xunta.gal
886120485 IES de Teis
Latitude: 42.251552
Lonxitude: -8.690046
Avenida de Galicia 101

36211, Vigo
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIMP01 Estética e beleza
ZMP0638 Análise estética
ZMP0641 Cosmetoloxía para estética e beleza
ZMP0636 Estética de mans e pés
ZMP0644 Formación e orientación laboral
ZMP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables
ZMP0634 Maquillaxe
ZMP0633 Técnicas de hixiene facial e corporal
ZMP0639 Actividades en cabina de estética
ZMP0635 Depilación mecánica e descoloración da peluxe
ZMP0645 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0643 Márketing e venda en imaxe persoal
ZMP0642 Perfumaría e cosmética natural
ZMP0637 Técnicas de uñas artificiais
ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
ZMP0849 Análise capilar
ZMP0844 Cosmética para peiteado
ZMP0636 Estética de mans e pés
ZMP0851 Formación e orientación laboral
ZMP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables
ZMP0848 Peiteado e estilismo masculino
ZMP0842 Peiteados e recollidos
ZMP0846 Cambios de forma permanente do cabelo
ZMP0843 Coloración capilar
ZMP0852 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0643 Márketing e venda en imaxe persoal
ZMP0845 Técnicas de corte do cabelo
ZSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0493 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0486 Acceso a datos
ZMP0488 Desenvolvemento de interfaces
ZMP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0490 Programación de servizos e procesos
ZMP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
ZMP0491 Sistemas de xestión empresarial
ZSIMP01 Estética integral e benestar
ZMP0744 Aparellos estéticos
ZMP0752 Cosmética aplicada a estética e benestar
ZMP0751 Dermoestética
ZMP0755 Formación e orientación laboral
ZMP0747 Masaxe estética
ZMP0750 Procesos fisiolóxicos e de hixiene en imaxe persoal
ZMP0746 Depilación avanzada
ZMP0748 Drenaxe estética e técnicas por presión
ZMP0756 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0745 Estética hidrotermal
ZMP0749 Micropigmentación
ZMP0753 Tratamentos estéticos integrais
ZSIMP03 Asesoría de imaxe persoal e corporativa
ZMP1181 Asesoría cosmética
ZMP1184 Asesoría de peiteado
ZMP1187 Asesoría estética
ZMP1183 Estilismo en vestiario e complementos
ZMP1191 Formación e orientación laboral
ZMP1188 Habilidades comunicativas
ZMP1182 Deseño de imaxe integral
ZMP1071 Dirección e comercialización
ZMP1192 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1189 Imaxe corporativa
ZMP1185 Protocolo e organización de eventos
ZMP1186 Usos sociais
ZSIMP04 Caracterización e maquillaxe profesional
ZMP1264 Creación de próteses faciais e corporais
ZMP1267 Deseño dixital de personaxes 2D 3D
ZMP1268 Deseño gráfico aplicado
ZMP0685 Planificación e proxectos
ZMP1266 Postizaría
ZMP1269 Produtos de caracterización e maquillaxe
ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZMP0223 Aplicacións ofimáticas
ZMP0229 Formación e orientación laboral
ZMP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos
ZMP0225 Redes locais
ZMP0222 Sistemas operativos monoposto
ZMP0228 Aplicacións web
ZMP0230 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0226 Seguridade informática
ZMP0227 Servizos en rede
ZMP0224 Sistemas operativos en rede
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0380 Formación e orientación laboral
ZMP0371 Fundamentos de hardware
ZMP0369 Implantación de sistemas operativos
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0370 Planificación e administración de redes
ZMP0372 Xestión de bases de datos
ZMP0374 Administración de sistemas operativos
ZMP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
ZMP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0376 Implantación de aplicacións web
ZMP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
ZMP0375 Servizos de rede e internet
ZSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0493 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0486 Acceso a datos
ZMP0488 Desenvolvemento de interfaces
ZMP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0490 Programación de servizos e procesos
ZMP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
ZMP0491 Sistemas de xestión empresarial
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSIFC52 Intelixencia artificial e big data
ZMP5075 Big data aplicado
ZMP5071 Modelos de intelixencia artificial
ZMP5073 Programación de intelixencia artificial
ZMP5072 Sistemas de aprendizaxe automáticos
ZMP5074 Sistemas de big data
Grao superior
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web