32016765

32016765 - CIFP Portovello

988788901 cifp.portovello@edu.xunta.gal
988788913 CIFP Portovello
Latitude: 42.346344
Lonxitude: -7.858419
Rúa Luís Trabazos (As Lagoas) 1

32004, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1COM001100 Servizos comerciais
Ciclos de grao medio
CD2ADG000100 Xestión administrativa
CD2COM000100 Actividades comerciais
CD2SSC000100 Atención a persoas en situación de dependencia
Ciclos de grao superior
CD3ADG000100 Administración e finanzas
CD3ADG000200 Asistencia á dirección
CD3COM000300 Xestión de vendas e espazos comerciais
CD3SSC000100 Educación infantil
CD3SSC000200 Integración social
CD3SSC000300 Animación sociocultural e turística
Cursos de especialización de grao superior
EE3COM005100 Redacción de contidos dixitais para márketing e vendas
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés profesional
ZMP0438 Operacións administrativas da compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZMCOM01 Actividades comerciais
ZMP1233 Aplicacións informáticas para o comercio
ZMP1231 Dinamización do punto de venda
ZMP1236 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés profesional
ZMP1226 Márketing na actividade comercial
ZMP1232 Procesos de venda
ZMP1229 Xestión de compras
ZMP1235 Comercio electrónico
ZMP1234 Servizos de atención comercial
ZMP1228 Técnicas de almacén
ZMP1230 Venda técnica
ZMP1227 Xestión dun pequeno comercio
ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia
ZMP0215 Apoio domiciliario
ZMP0213 Atención e apoio psicosocial
ZMP0216 Atención sanitaria
ZMP0212 Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
ZMP0218 Formación e orientación laboral
ZMP0214 Apoio á comunicación
ZMP0217 Atención hixiénica
ZMP0211 Destrezas sociais
ZMP0219 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0831 Teleasistencia
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeiros/as
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
ZSCOM02 Comercio internacional
ZMP0829 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0824 Negociación internacional
ZMP0622 Transporte internacional de mercadorías
ZMP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
ZMP0623 Xestión económica e financeira da empresa
ZMP0827 Comercio dixital internacional
ZMP0825 Financiamento internacional
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0823 Márketing internacional
ZMP0826 Medios de pagamento internacionais
ZMP0822 Sistema de información de mercados
ZSSSC01 Educación infantil
ZMP0011 Didáctica da educación infantil
ZMP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía
ZMP0012 Autonomía persoal e saúde infantil
ZSSSC02 Integración social
ZMP0339 Atención ás unidades de convivencia
ZMP0337 Contexto da intervención social
ZMP0346 Formación e orientación laboral
ZMP0338 Inserción sociolaboral
ZMP0344 Metodoloxía da intervención social
ZMP0342 Promoción da autonomía persoal
ZMP0341 Apoio á intervención educativa
ZMP0347 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0017 Habilidades sociais
ZMP0340 Mediación comunitaria
ZMP0020 Primeiros auxilios
ZMP0343 Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación