27012036

27012036 - IES Gregorio Fernández

982870790 ies.gregorio.fernandez@edu.xunta.es
982870797 IES Gregorio Fernández
Latitude: 42.772070
Lonxitude: -7.407671
Rúa Castelao s/n

27600, Sarria
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBADG01 Servizos administrativos
CBFME01 Fabricación e montaxe
Grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMFME01 Mecanizado
CMIMA03 Mantemento electromecánico
Grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSIMA03 Mecatrónica industrial
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0713 Sistemas de telefonía fixa e móbil
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións
ZMP0560 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0555 Redes telemáticas
ZMP0554 Sistemas de produción audiovisual
ZMP0556 Sistemas de radiocomunicacións
ZMP0557 Sistemas integrados e fogar dixital
ZMP0601 Xestión de proxectos de instalacións de telecomunicacións