15027058

15027058 - IES As Fontiñas

881866661 ies.as.fontinas@edu.xunta.gal
881866684 IES As Fontiñas
Latitude: 42.886393
Lonxitude: -8.523012
Rúa Estocolmo 5 -Fontiñas

15707, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CD1ADG001100 Servizos administrativos
Ciclos de grao medio
CD2ADG000100 Xestión administrativa
Ciclos de grao superior
CD3ADG000100 Administración e finanzas
CD3ADG000200 Asistencia á dirección
CD3EOC000100 Proxectos de edificación
CD3EOC000200 Proxectos de obra civil
ZMADG01 Xestión administrativa
ZMP0449 Formación e orientación laboral
ZMP0156 Inglés profesional
ZMP0438 Operacións administrativas da compravenda
ZMP0448 Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
ZMP0441 Técnica contable
ZMP0440 Tratamento informático da información
ZMP0437 Comunicación empresarial e atención á clientela
ZMP0439 Empresa e administración
ZMP0446 Empresa na aula
ZMP0442 Operacións administrativas de recursos humanos
ZMP0443 Tratamento da documentación contable
ZSADG01 Administración e finanzas
ZMP0651 Comunicación e atención á clientela
ZMP0658 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés profesional
ZMP0649 Ofimática e proceso da información
ZMP0650 Proceso integral da actividade comercial
ZMP0648 Recursos humanos e responsabilidade social corporativa
ZMP0647 Xestión da documentación xurídica e empresarial
ZMP0654 Contabilidade e fiscalidade
ZMP0656 Simulación empresarial
ZMP0652 Xestión de recursos humanos
ZMP0653 Xestión financeira
ZMP0655 Xestión loxística e comercial
ZSADG02 Asistencia á dirección
ZMP0662 Organización de eventos empresariais
ZMP0661 Protocolo empresarial
ZMP0180 Segunda lingua estranxeira
ZMP0663 Xestión avanzada da información
ZSEOC01 Proxectos de edificación
ZMP0567 Deseño e construción de edificios
ZMP0562 Estruturas de construción
ZMP0573 Formación e orientación laboral
ZMP0565 Implantacións de construción
ZMP0568 Instalacións en edificación
ZMP0563 Representacións de construción
ZMP0571 Desenvolvemento de proxectos de edificación non residencial
ZMP0570 Desenvolvemento de proxectos de edificación residencial
ZMP0569 Eficiencia enerxética en edificación
ZMP0574 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0564 Medicións e valoracións de construción
ZMP0566 Planificación de construción
Grao medio
ZMIEX02 e ZMEOC01 Escavacións e sondaxes e oferta parcial de Construción