15026753

15026753 - IES A Pontepedriña

881867152 ies.pontepedrina@edu.xunta.gal
881867159 IES A Pontepedriña
Latitude: 42.867677
Lonxitude: -8.546827
R/ Amor Ruibal nº 28

15702, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBCOM11 Servizos comerciais
Ciclos de grao medio
CMCOM01 Actividades comerciais
Ciclos de grao superior
CSCOM02 Comercio internacional
CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
ZSCOM01 Transporte e loxística
ZMP0624 Comercialización do transporte e a loxística
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0629 Organización do transporte de mercadorías
ZMP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
ZMP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
ZSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
ZMP0933 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP1010 Investigación comercial
ZMP0931 Márketing dixital
ZMP0930 Políticas de márketing
ZMP0623 Xestión económica e financeira da empresa
ZMP0926 Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies
ZMP0625 Loxística de almacenamento
ZMP0626 Loxística de aprovisionamento
ZMP0928 Organización de equipos de vendas
ZMP0929 Técnicas de venda e negociación
ZMP0927 Xestión de produtos e promocións no punto de venda
ZSCOM04 Márketing e publicidade
ZMP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
ZMP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
ZMP1109 Lanzamento de produtos e servizos
ZMP1008 Medios e soportes de comunicación
ZMP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
ZMP1011 Traballo de campo na investigación comercial