15021482

15021482 - IES San Clemente

881867501 ies.sanclemente@edu.xunta.gal
881867538 IES San Clemente
Latitude: 42.878661
Lonxitude: -8.547374
Rúa San Clemente s/n

15705, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZMP0223 Aplicacións ofimáticas
ZMP0229 Formación e orientación laboral
ZMP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos
ZMP0225 Redes locais
ZMP0222 Sistemas operativos monoposto
ZMP0228 Aplicacións web
ZMP0230 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0226 Seguridade informática
ZMP0227 Servizos en rede
ZMP0224 Sistemas operativos en rede
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0380 Formación e orientación laboral
ZMP0371 Fundamentos de hardware
ZMP0369 Implantación de sistemas operativos
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0370 Planificación e administración de redes
ZMP0372 Xestión de bases de datos
ZMP0374 Administración de sistemas operativos
ZMP0377 Administración de sistemas xestores de bases de datos
ZMP0381 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0376 Implantación de aplicacións web
ZMP0378 Seguridade e alta dispoñibilidade
ZMP0375 Servizos de rede e internet
ZSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0493 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0486 Acceso a datos
ZMP0488 Desenvolvemento de interfaces
ZMP0494 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0490 Programación de servizos e procesos
ZMP0489 Programación multimedia e dispositivos móbiles
ZMP0491 Sistemas de xestión empresarial
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSIFC50 Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información
ZMP5024 Análise forense informático
ZMP5022 Bastionado de redes e sistemas
ZMP5025 Hacking ético
ZMP5021 Incidentes de ciberseguridade
ZMP5026 Normativa de ciberseguridade
ZMP5023 Posta en produción segura
ZSIFC52 Intelixencia artificial e big data
ZMP5075 Big data aplicado
ZMP5071 Modelos de intelixencia artificial
ZMP5073 Programación de intelixencia artificial
ZMP5072 Sistemas de aprendizaxe automáticos
ZMP5074 Sistemas de big data
Grao superior
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web