15006754

15006754 - CIFP Ferrolterra

981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
981370945 CIFP Ferrolterra
Latitude: 43.486346
Lonxitude: -8.222870
Avenida Ramón y Cajal s/n

15403, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0233 Electrónica
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0241 Formación e orientación laboral
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0238 Instalacións domóticas
ZMP0239 Instalacións solares fotovoltaicas
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0092 Mecanizado
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0091 Trazado, corte e conformación
ZMP0006 Metroloxía e ensaios
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0452 Motores
ZMP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0527 Formación e orientación laboral
ZMP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0352 Configuración de instalacións solares térmicas
ZMP0349 Eficiencia enerxética de instalacións
ZMP0123 Representación gráfica de instalacións
ZMP0351 Xestión eficiente da auga na edificación
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0160 Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe
ZMP0164 Execución de procesos de fabricación
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0002 Mecanizado por control numérico
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas