15006754

15006754 - CIFP Ferrolterra

981333107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal
981370945 CIFP Ferrolterra
Latitude: 43.486346
Lonxitude: -8.222870
Avenida Ramón y Cajal s/n

15403, Ferrol
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0234 Electrotecnia
ZMP0235 Instalacións eléctricas interiores
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMP0096 Formación e orientación laboral
ZMP0007 Interpretación gráfica
ZMP0093 Soldadura en atmosfera natural
ZMP0097 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0095 Montaxe
ZMP0094 Soldadura en atmosfera protexida
ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
ZMP0454 Circuítos de fluídos: suspensión e dirección
ZMP0452 Motores
ZMP0458 Sistemas de seguridade e confortabilidade
ZSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
ZMP0527 Formación e orientación laboral
ZMP0521 Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
ZMP0522 Desenvolvemento de redes eléctricas e centros de transformación
ZMP0519 Documentación técnica en instalacións eléctricas
ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica
ZMP0352 Configuración de instalacións solares térmicas
ZMP0349 Eficiencia enerxética de instalacións
ZMP0123 Representación gráfica de instalacións
ZMP0351 Xestión eficiente da auga na edificación
ZSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
ZMP0168 Formación e orientación laboral
ZMP0162 Programación de sistemas automáticos e fabricación mecánica
ZMP0166 Verificación de produtos
ZMP0169 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0161 Fabricación asistida por computador (CAM)
ZMP0163 Programación da produción
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZMELE02 Instalacións de telecomunicacións
ZMP0359 Electrónica aplicada
ZMP0360 Equipamentos microinformáticos
ZMP0366 Formación e orientación laboral
ZMP0363 Instalacións de megafonía e sonorización
ZMP0365 Instalacións de radiocomunicacións
ZMP0362 Instalacións eléctricas básicas
ZMP0364 Circuíto pechado de televisión e seguridade electrónica
ZMP0367 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios
ZMP0361 Infraestruturas de redes de datos e sistemas de telefonía
ZMP0238 Instalacións domóticas
Formación específica básica de Fontanaría, Calefacción, Electricidade e Telecomunicacións en Edificios