Normativa

  •   Réxime ordinario     Orde do 7 de xuño de 2022 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da...
  •     Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.
  •   Probas de acceso aos ciclos formativos     Orde do 5 de decembro de 2022 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de...
  • FCT
      Normativa que regula o módulo de FCT      Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías formativas en empresas ou institucións situadas...
  •   Normativa autonómica     Orde do 13 de maio de 2022 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de postos de directores e...
  •     Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das...
  •     Resolución do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na...
Distribuir contido