Normativa

  •   Réxime ordinario, depersoas adultas e FP dual     Orde pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo en centros públicos da Comunidade...
  •     Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional inicial na Comunidade Autónoma de Galicia.
  •   Probas de acceso aos ciclos formativos     Orde do 21 de decembro de 2023 pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de...
  • FCT
      Normativa que regula o módulo de FCT      Orde do 24 de maio de 2005 pola que se regula o desenvolvemento de estadías formativas en empresas ou institucións situadas...
  •   Normativa autonómica     DECRETO 125/2023, do 3 de agosto, polo que se transforman institutos de educación secundaria en centros integrados de formación profesional...
  •     Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do proceso de admisión das...
  •     Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.No artigo 6.2 desta lei establécese a exención da taxa de asesoramento e da taxa de avaliación do...
Distribuir contido