Acreditación de competencias

   
  • Lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.
    No artigo 6.2 desta lei establécese a exención da taxa de asesoramento e da taxa de avaliación do Procedemento ARA.

  • Resolución do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu funcionamento.

  • Orde do 4 de xuño de 2021 pola que se regula, no ámbito do sistema educativo da Comunidade Autónoma de Galicia, o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral para unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).