Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións definitivas. Primeira e segunda convocatoria 2020

Publicada a listaxe definitiva de cualificacións da primeira e da segunda convocatoria 2020 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta resolución, que non esgota a vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada perante a Conselleira de Cultura, Educación e Universidade no prazo dun mes desde a súa publicación.