Cursos dispoñíbeis

 No primeiro curso de Debuxo Técnico, aprendemos, por unha parte, a Xeometría plana e por outra, unha introducción ós Sistemas de representación do espazo: Sistema diédrico, Sistema axonométrico e Sistema cónico.

No segundo curso de Debuxo Técnico, profundizamos na parte de Xeometría plana, nos sistemas diédrico e axonométrico, e aprendemos, a proxectar debuxos (croquización) así como as normas de Acoutación . Curso orientado ás probas ABAU.

Recursos para a materia de XH de 2º ESO

Recursos para a Materia de XH de 1º ESO

Recursos para pendientes de Economía de 1º de bachillerato. Curso 2021-2022

Recursos para a materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO. Curso 2021_22

Recursos para a materia de Economía de 4º de ESO. Curso 2021_22

Recursos para la materia de Economía de 1º de Bachillerato. Curso 2021_22

Recursos para a materia de Economía da Empresa. Curso 2021/22

Recursos para a materia de Fundamentos de Administración e Xestión de 2º de bacharelato. Curso 2021/22

Welcome to our new academic year 2021-2022!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.

Welcome to our new academic year 2021-2022!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Welcome to our new academic year 2021-2022!

Here I'll post different stuff for you to revise, learn and have fun with English.Materiais para a materia de Valores Éticos 2º ESO

TRABALLAREMOS OS DIFERENTERS SERVICIOS QUE SE PODEN REALIZAR NUNHA CABINA DE ESTÉTICA

En este curso veremos como es posible crear nuestra propia empresa.

EN ESTE CURSO NOS APROXIMAREMOS AL CONCEPTO DE MARKETING Y ANALIZAREMOS COMO PODEMOS UTILIZAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS  DE ESTA DISCIPLINA PARA MEJORAR LAS VENTAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS  DE IMAGEN PERSONAL

TRABALLAREMOS AS DIFERENTES TECNICAS DE REALIZACION DE UÑAS ESCULPIDAS. 

Este módulo profesional contén a formación relacionada coa imaxe corporal e os hábitos saudables necesarios para o desenvolvemento dos procesos de peiteado e barbaría.


Este módulo profesional contén a formación soporte necesaria para o coñecemento dos cosméticos como fundamento para desempeñar a función de seleccionar e aplicar correctamente os produtos cosméticos empregados na prestación de servizos técnicos de peiteado, e na promoción e venda destes.


Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de promoción e venda de produtos e servizos nun establecemento de imaxe persoal.


Informacións da titoría do Ciclo Superior de Estética Integral e Benestar 1º

 Neste módulo amosaremos os aspectos básicos necesarios para o traballo no centro de estética cos equipos e aparellos que poden ser empregados para desenvolver as técnicas profesionais que se aplican dentro do perfil profesional do título

La Cosmética es una disciplina derivada de las ciencias de la salud con tres funciones principales:

  • Función higiénica
  • Función eutrófica
  • Función estética

EN ESTE CURSO EXPLICAREMOS  DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA QUE ES UN COSMÉTICO. TRABAJAREMOS CON  LA LEGISLACIÓN  QUE REGULA  LA PUESTA EN MERCADO DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS , Y ANALIZAREMOS LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE ESTOS PRODUCTOS, SU ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN. FINALMENTE ESTUDIAREMOS LOS COSMÉTICOS CLASIFICÁNDOLOS SEGÚN SU FUNCIÓN Y ANALIZAREMOS SU ESTRUCTURA, FORMA DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE ACTUACIÓN EN LA PIEL Y ANEXOS CUTÁNEOS.

En este curso vamos a conocer el derecho laboral y de Seguridad Social, las relaciones de los trabajadores en la empresa, la orientación laboral, y la prevención de riesgos en el trabajo

INTRODUCCION NA TECNICA DE DRENAXE LINFATICO E NAS DIFERENTES TECNICAS DE PRESION

Aula virtual do módulo de Técnicas Básicas de Enfermería - Réxime ordinario

Módulo de Técnicas Básicas de Enfermería - CAE Réxime Ordinario - Alumnado pendente

Módulo de Atención Sanitaria Inicial en Situacións de Emerxencia do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias.

Dotación Sanitaria do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias

Módulo de Evacuación e traslado de pacientes do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias.

Telemerxencias do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias

Avisos e documentación de titoría do ciclo de emerxencias sanitarias no curso 2021/2022

Módulo de 2º curso de Farmacia e parafarmacia curso 2021-22


Este curso de Formulación Maxistral contén a formación necesaria para acadar, dentro do título de Técnico de Farmacia e Parafarmacia, as seguintes :competencias profesionais, persoais e sociais:

e) Asistir na elaboración de produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos, aplicando protocolos de seguridade e calidade.

i) Manter o material, o instrumental, os equipamentos e a zona de traballo en óptimas condicións para a súa utilización.  

o) Intervir con prudencia e seguridade respectando as instrucións de traballo recibidas.

p) Seleccionar residuos e produtos caducados para a súa eliminación de acordo coa normativa.

q)Aplicar procedementos de calidade e prevención de riscos laborais e ambientais, consonte o establecido nos procesos de farmacia.

O módulo de Formulación Maxistral (MP0104) contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo:

g) Preparar equipamentos, materias primas e reactivos necesarios seguindo instrucións técnicas e protocolos de seguridade e calidade, para asistir o persoal facultativo na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais e cosméticos.

h) Realizar operacións básicas de laboratorio seguindo instrucións técnicas e protocolos de seguridade e calidade para asistir o persoal facultativo na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais e cosméticos.

m) Hixienizar o material, o instrumental e os equipamentos limpando, desinfectando e esterilizando segundo os protocolos e as normas de eliminación de residuos, para os manter en óptimas condicións no seu uso.

t) Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, recoñecendo outras prácticas, ideas ou crenzas, para resolver problemas e tomar decisións.

Estes obxectivos do módulo veñen expresados no currículo cos seguintes resultados de aprendizaxe:

RA1.Pon a punto equipamentos de elaboración de produtos farmacéuticos e afíns, e recoñece os dispositivos e o seu funcionamento.

RA2. Verifica a calidade das materias primas utilizadas na elaboración mediante a análise da lexislación, da súa etiquetaxe e das súas condicións de almacenaxe e conservación.

RA3. Controla o material de acondicionamento primario conforme as especificacións legais.

RA4- Elabora baixo a supervisión do facultativo produtos farmacéuticos e afíns aplicando as operacións farmacéuticas básicas, e recoñece os fundamentos destas.

RA5- Envasa produtos farmacéuticos e afíns en condicións hixiénicas, e xustifica o material de acondicionamento seleccionado.


Módulo de 1º curso do CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico


Módulo de 1º curso do CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico. Curso 2021/22

 Módulo MP1523. Xestión administrativa sanitaria. 


Este módulo fundamenta a formación doutros módulos profesionais nos aspectos relacionados con materiais de laboratorio, técnicas básicas, control de resultados, aseguramento da calidade, e prevención e seguridade laboral e ambiental. As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en laboratorios clínicos, de anatomía patolóxica, de investigación biosanitaria, de bioloxía molecular, de toxicoloxía, de clínicas veterinarias e farmacéuticos

É un módulo de  8 horas semanais correspondente ao primeiro ano do Ciclo Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico.

Os contidos deste curso permitirán ao alumnado coñecer a estrutura e o funcionamento do corpo human asi como as principais patoloxías relacionadas.

Ao final do mesmo, o alumnado será quen de identificar as distintas partes do corpo, a súa fisioloxía asi como as alteracións máis frecuentes.

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desenvolver as funcións de realizar análises bioquímicas en mostras biolóxicas, pódese considerar dividido en duas grandes partes, na primeira estudaranse as principais técnicas instrumentais empregadas no LCB e a segunda é a parte mais propiamente correspondente ás análises bioquímicas.

Esta función abrangue aspectos como:

Selección da técnica.
Posta a punto dos equipamentos.
Preparación de reactivos.
Validación técnica do resultado.
As actividades profesionais asociadas a esta función aplícanse en:
Laboratorios de análises clínicas hospitalarios e extrahospitalarios, laboratorios de institutos de toxicoloxía, de investigación biosanitaria, de toxicoloxía, de clínicas veterinarias e, de xenética clínica e diagnóstico prenatal.
Centros de reprodución asistida.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre:

Identificación da técnica segundo a magnitude que cumpra analizar.
Interpretación de protocolos.
Calibración dos equipamentos.
Determinación de magnitudes bioquímicas en mostras biolóxicas.
Realización e valoración do control de calidade analítico.
Aplicación das normas de calidade, seguridade, saúde laboral e protección ambiental.

Este módulo contén a formación para realizar análises hematolóxicas en mostras biolóxicas humanas e procedementos de ob­tención de hemoderivados. Abrangue aspectos como:

– Preparación e exame de extensións de sangue e de medula ósea ao microscopio óptico.

– Manexo de aparellos automáticos de análise hematolóxica.

– Aplicación de técnicas para o estudo da hemostasia e da coagulación.

– Preparación e distribución de hemoderivados.

– Aplicación de técnicas inmunohematolóxicas para garantir compatibilidades entre doador/a e receptor/a.

Este módulo contén a formación para aplicar técnicas de inmunodiagnóstico, colaborar na calibración do citómetro de fluxo e realizar o seu mantemento preventivo.Abrangue aspectos como:

– Preparar e diluír mostras e reactivos.

– Realizar técnicas inmunolóxicas baseadas na reacción antíxeno-anticorpo (Ax-Ac) pri­maria e secundaria.

– Aplicar técnicas para o diagnóstico de doenzas autoinmunes, o estudo de hipersensi­bilidade, a identificación de poboacións celulares, a valoración da inmunidade celular e os estudos de tipificación HLA e de doenzas infecciosas.

– Realizar o western blot.

– Colaborar na realización do marcaxe con fluorocromos.

– Realizar a calibración e o mantemento preventivo do citómetro de fluxo.

– Avaliar a coherencia dos datos obtidos da análise e redacción dos informes técnicos correspondentes.

 


Emprendemento, proxectos de creación de empresas

Estudo do ámbito das relacións laborais, da prevención de riscos laborais e orientación laboral

En este curso veremos como crear nuestra propia empresa.