Cursos dispoñíbeis

Materiais para a materia de Historia Contemporánea de 4º ESO

Welcome to our new academic year 2023-2024

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


A  función tItorial forma parte da  tarefa dos docentes , entendéndose  como un  elemento individualizador e personalizado para  recoñecer e valorar    a  diversidade do alumnado.

A través da realización de proxectos significativos e da resolución colaborativa de problemas, oriéntase o alumnado para comprender a realidade social, resolver conflitos de forma reflexiva, dialogar para mellorar, respectar os valores universais, crear un sistema de valores propios e participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática

Materiais para Historia de España de 2BAC

Recursos para la materia de FOPP. Curso académico: 2023/2024

Recursos para a materia de Economía de 4º de ESO. Curso 2023_24

Recursos para la materia de Economía de 1º de Bachillerato. Curso 2023_24

Recursos para a materia de Economía da Empresa. Curso 2023/24

Curso para a materia de Física de 2º Bacharelato. Curso 22/23

Profesor: Marcos Vázquez

Curso virtual para o grupo de Física e Química non bilingüe.


Profesor: Marcos Vázquez

Curso para o grupo NON Bilingüe de 2ESOA.

Profesor: Marcos Vázquez

Curso para o ámbito científico matemático de 2º curso de FP Básica de Estética.

Historia, evolución, actualidade na maquillaxe.

Este módulo profesional contén a formación relacionada coa imaxe corporal e os hábitos saudables necesarios para o desenvolvemento dos procesos de peiteado e barbaría.


Este módulo profesional contén a formación soporte necesaria para o coñecemento dos cosméticos como fundamento para desempeñar a función de seleccionar e aplicar correctamente os produtos cosméticos empregados na prestación de servizos técnicos de peiteado, e na promoción e venda destes.


Aula virtual do módulo de Técnicas Básicas de Enfermería - Réxime ordinario

MP1382: Citoloxía Xeral : 157 horas: Equivalencia en créditos ECTS: 10.

Este módulo profesional de 2º Curso, contén a formación necesaria para desempeñar a función de selección e aproximación diagnóstica de mostras citolóxicas non xinecolóxicas procedentesde líquidos, secrecións ou puncións. 

A función de selección e aproximación diagnóstica en mostras citolóxicas non xinecolóxicas abrangue aspectos como: Identificación dos criterios de idoneidade da mostra para o seu estudo citotécnico. Recoñecemento de patróns de normalidade existentes en cada órgano e tecido. Varrido e marcación de zonas de interese. Aproximación diagnóstica citopatolóxica. Valoración dos resultados e elaboración de informes.

Bibliografia/Texto Recomendado: 

Citología General. 2ª edición revisada y ampliada .Editorial Síntesis. 2022. ISBN: 978-84-1357-214-7

MP1367: Xestión de Mostras Biolóxicas. Duración: 213 horas. Equivalencia en créditos ECTS: 11

Este módulo profesional de 1º Curso, contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de: Xestión da área do laboratorio correspondente á extracción de mostras,  Xestión, arquivamento e custodia dos datos clínicos relacionados coas mostras biolóxicas humanas, Obtención e custodia das mostras, Conservación e transporte das mostras e Tratamento dos residuos xerados.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: Utilizar aplicacións informáticas para formalizar a documentación de xestión, Aplicar técnicas de control de existencias para organizar e xestionar a área de traballo, Recoñecer as variables que inflúen na obtención, na conservación e na distribución de mostras, aplicando procedementos normalizados de traballo e técnicas de soporte vital básico na fase preanalítica, Aplicar protocolos para garantir a calidade en todas as fases do proceso analítico, Formalizar a documentación relacionada co procesamento das mostras, segundo os procedementos de codificación e rexistro, para asegurar a rastrexabilidade, Preparar reactivos segundo as demandas do proceso, manténdoos en condicións óptimas, Aplicar procedementos de posta en marcha e mantemento, para verificar o funcionamento do equipamento e Realizar operacións fisicoquímicas para acondicionar a mostra antes da análise.


Bibliografia/Texto Recomendado:

Gestión de Muestras Biológicas. Editorial Altamar 2023. ISBN: 978-84-19780-00-3


Equivalencia en créditos ECTS: 16
Código: MP0856
Duración: 266 horas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar a función de elaboración e reparación de aparellos de ortodoncia e férulas oclusais, control e aseguramento da calidade, prevención, seguridade e protección.


Desde aquí podes acceder ao blogue do departamento de orientación onde terás a túa disposición información actualizada de interés nos distintos niveis e etapas educativas do centro.
Para completar información podes achegarte ao departamento ou colgar a túa dúbida ou consulta no foro.
Arquivos PDF: que son, como crealos e modificalos.PDF

Guía de axuda de Moodle para o profesorado.

Curso introdutorio na ferramenta H5P dentro de Moodle

Tarefas e prácticas do curso de aproveitamento didáctico de ferramentas para o ensino mixto