Cursos dispoñíbeis

Nesta aula virtual do curso Biology and Geology de 1º de ESO, a profesora tratará de incuír algúns recursos  (vídeos, actividades, presentacións, etc) que poidan ser adecuados ou pertinentes para aportñarmonos claridade nas unidades didácticas que aborda o noso libro de texto. En ocasións serán en inglés pero, en outras ocasións han ser en galego ou castelán.

Este curso pretende ofrecer ó alumnado unha visión xeral de os sistemas nos que se divide o noso planeta. Bueno, non é que se divida. É que nós, para que o seu estudio nos resulte máis ordenado, o dividimos en:

- Xeosfera,

- Atmosfera,

- Hidrosfera e

- Biosfera.

Hemos estudiar de que subsistemas e elementos están formados cada un deses catro é, así mesmo, como funcionan.

Sempre, sendo conscientes de que non son sistemas nin subsistemas independentes, senón que forman parte dun engranaxe xeral en que todos están comunicados. Por exemplo, a Atmosfera recibe constantemente aportes da Hidrosfera pois a auga das nubes procede da evaporación das augas oceánicas e continentais.  Así mesmo, a Atmosfera e a Hidrosfera contribúen á alteración dos compoñentes sólidos da Terra (a Xeosfera). E a Biosfera precisa do aire da Atmosfera, da auga de Hidrosfera e dos nutrientes minerais para que os seres fotosintéticos podan desenvolver as súas actividades vitais. Tamén precisamos os seres vivos de minerais como o Calcio ou Fosfato que proceden da Xeosfera para sintetizar os nosos osos, dentes ou cunchas 

De modo que todo está interconectado, pero o iremos estudiando por partes. E, ainda máis. O todo é máis que a suma das partes. Pero esto último será obxecto xa de outro curso.

Hanos gustar, estou segura.

Materiais para a materia de Historia Contemporánea de 4º ESO

Welcome to our new academic year 2023-2024

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


A  función tItorial forma parte da  tarefa dos docentes , entendéndose  como un  elemento individualizador e personalizado para  recoñecer e valorar    a  diversidade do alumnado.

A través da realización de proxectos significativos e da resolución colaborativa de problemas, oriéntase o alumnado para comprender a realidade social, resolver conflitos de forma reflexiva, dialogar para mellorar, respectar os valores universais, crear un sistema de valores propios e participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática

O curso de Bioloxía de 2º de Bacharelato comprende diferentes bloques de unidades temáticas que resumiremos como se presentan a continuación:

Bloque nº1: BIOQUÍMICA. Estúdanse a natureza dos bioelementos as biomoléculas. Este bloque acostuma a ocupar case que todo o primeiro trimestre.

Bloque nº2: CITOLOXÍA E METABOLISMO. Estúdianse as funcións que se levan a cabo en cada un dos compartimentos celulares. Descríbense os distintos elementos celulares (Citoloxía) e se describen as funcións que realizan en cada un deles (Metabolismo)

Bloque nº 3: XENÉTICA MOLECULAR.  Dentro deste bloque se estudia , como funcionan os procesos xenñeticos a nivel molecular.

Bloque nº 4: XENÉTICA. Estúdiase tanto a Xenética Mendeliana (como se heredan caracteres indempendentes) como a Xenética de Poboacións (como se heredan as características xenéticas dunha poboación) e, baseada nesta última ciencia, os prncipios que rixen a Evolución das especies.  Estos dous últimos bloques deben de estar rematados antes de comezar o terceiro trimestre.

Bloque nº5: MICROBIOLOXÍA E INMUNOLOXÍA. Os dous últimos temas están destinados a estudiar o mundo microscopico vivo e a relación que garda coas patoloxías que producen as infeccións derivadas do seu modo de vida

Recursos para a materia de XH de 2º ESO

Materiais e recursos para a materia de Xeografía de España de 2º BAC.

Materiais para Historia de España de 2BAC

Recursos para la materia de FOPP. Curso académico: 2023/2024

Recursos para pendientes de Economía de 1º de bachillerato. Curso 2023-2024

Recursos para a materia de Economía de 4º de ESO. Curso 2023_24

Recursos para la materia de Economía de 1º de Bachillerato. Curso 2023_24

Recursos para a materia de Economía da Empresa. Curso 2023/24

Curso para a materia de Física de 2º Bacharelato. Curso 22/23

Profesor: Marcos Vázquez

Curso virtual para o grupo de Física e Química non bilingüe.


Profesor: Marcos Vázquez

Curso para o grupo NON Bilingüe de 2ESOA.

Profesor: Marcos Vázquez

Este curso está pensado para todo aquel alumnado que accede a secundaria coa materia de inglés suspensa na etapa anterior ou que ten lagoas en certos aspectos gramaticais e léxicos. Espero que vos resulte de utilidade. 

Welcome to our new academic year 2023-2024

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Welcome to this new academic year!

 Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.

Welcome to our new academic year 2023-2024

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e análise sobre as bases nas que descansan realidades moi importantes da nosa cultura, confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe ser considerado irrenunciable para a cidadanía europea.

A  materia de Latín ten como eixo principal o estudo da lingua latina e a tradución de textos .O coñecemento dun idioma e a lectura dos seus textos é o instrumento idóneo para afondar nunha civilización calquera, e moi especialmente na romana, da que aínda somos debedores en tantos campos (e, entre os máis importantes, o idioma e a literatura).

latín II é unha materia troncal de modalidade que ten unha grande importancia para o alumnado que a cursa, xa que puntúa tanto na parte xeral como na específica das probas de ABAU. Esta é a razón pola que no deseño desta programación se tivo moito en conta tanto os contidos como os criterios de avaliación establecidos polo Grupo de Traballo de Latín da CiUG."Leer es una forma de viajar".

"Leer es una forma de viajar".

"Las áreas de lo tangible, tan necesarias, nos ayudan a intentar analizar la realidad confesable. Las humanidades, se adentran en la realidad no confesable, de ahí… que requieran de jóvenes especialmente valientes".

"Las áreas de lo tangible, tan necesarias, nos ayudan a intentar analizar la realidad confesable. Las humanidades, se adentran en la realidad no confesable, de ahí… que requieran de jóvenes especialmente valientes". 

"El propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. Las mentiras pasarán a la historia". Georges Orwell.

O feito relixioso aparece par axudarlle as persoas a buscar respostas ante as preguntas sobre o sentido da vida.

O curso abordará os elementos fundamentais do feito relixioso,  cometendo exemplos dada un deles.

Así mesmo abordaremos a orixe do cristianismo e a súa evolución ata os nodos días.

 

TECNOLOXÍA E DIXITALIZACIÓN 1º ESO A

Curso para o ámbito científico matemático de 2º curso de FP Básica de Estética.

Historia, evolución, actualidade na maquillaxe.

En este curso veremos como es posible crear nuestra propia empresa.

 Apoio en liña ao módulo perfumería e cosmética natural

TRABALLAREMOS AS DIFERENTES TECNICAS DE REALIZACION DE UÑAS ESCULPIDAS. 

Este módulo profesional contén a formación relacionada coa imaxe corporal e os hábitos saudables necesarios para o desenvolvemento dos procesos de peiteado e barbaría.


Este módulo profesional contén a formación soporte necesaria para o coñecemento dos cosméticos como fundamento para desempeñar a función de seleccionar e aplicar correctamente os produtos cosméticos empregados na prestación de servizos técnicos de peiteado, e na promoción e venda destes.


Neste módulo se poñen o alcance do alumnado os coñecementos necesarios sobre a pel e os seus anexos en condicións normais, alteradas e patolóxicas, para que os futuros profesionais da estética integral e benestar adquiran a base sobre a que desenvolver os tratamentos estéticos así como o protocolo de estes tratamentos e os seus coidados anteriores e posteriores.

 Neste módulo amosaremos os aspectos básicos necesarios para o traballo no centro de estética cos equipos e aparellos que poden ser empregados para desenvolver as técnicas profesionais que se aplican dentro do perfil profesional do título

La Cosmética es una disciplina derivada de las ciencias de la salud con tres funciones principales:

  • Función higiénica
  • Función eutrófica
  • Función estética

EN ESTE CURSO EXPLICAREMOS  DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA QUE ES UN COSMÉTICO. TRABAJAREMOS CON  LA LEGISLACIÓN  QUE REGULA  LA PUESTA EN MERCADO DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS , Y ANALIZAREMOS LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE ESTOS PRODUCTOS, SU ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN. FINALMENTE ESTUDIAREMOS LOS COSMÉTICOS CLASIFICÁNDOLOS SEGÚN SU FUNCIÓN Y ANALIZAREMOS SU ESTRUCTURA, FORMA DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE ACTUACIÓN EN LA PIEL Y ANEXOS CUTÁNEOS.

En este curso vamos a conocer el derecho laboral y de Seguridad Social, las relaciones de los trabajadores en la empresa, la orientación laboral, y la prevención de riesgos en el trabajo

INTRODUCCION NA TECNICA DE DRENAXE LINFATICO E NAS DIFERENTES TECNICAS DE PRESION

Curso onde se arquivarán os diferentes documentos e informacións relevantes para a acción tutorial nos módulos de 2º e da FCT e o Proxecto.

Aula virtual do módulo de Técnicas Básicas de Enfermería - Réxime ordinario

En este curso conoceremos las relaciones de los trabajadores en el entorno empresarial

Módulo de Atención Sanitaria Inicial en Situacións de Emerxencia do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias.

Módulo de Evacuación e traslado de pacientes do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias.

Avisos e documentación de titoría do ciclo de emerxencias sanitarias no curso 2021/2022

Módulo de Dispensación de Produtos Farmacéuticos de 1º FAEPA grupo A curso 23-24

Módulo OBL 1º FAEPA grupo A do curso 23-24

Código: MP0100
Duración: 157 horas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de control de produtos e materiais, a facturación e a documentación en establecementos e servizos de farmacia.Conceptos de anatomía , fisioloxía e patoloxía básicos

Este curso de Formulación Maxistral contén a formación necesaria para acadar, dentro do título de Técnico de Farmacia e Parafarmacia, as seguintes :competencias profesionais, persoais e sociais:

e) Asistir na elaboración de produtos farmacéuticos e parafarmacéuticos, aplicando protocolos de seguridade e calidade.

i) Manter o material, o instrumental, os equipamentos e a zona de traballo en óptimas condicións para a súa utilización.  

o) Intervir con prudencia e seguridade respectando as instrucións de traballo recibidas.

p) Seleccionar residuos e produtos caducados para a súa eliminación de acordo coa normativa.

q)Aplicar procedementos de calidade e prevención de riscos laborais e ambientais, consonte o establecido nos procesos de farmacia.

O módulo de Formulación Maxistral (MP0104) contribúe a alcanzar os seguintes obxectivos xerais do ciclo:

g) Preparar equipamentos, materias primas e reactivos necesarios seguindo instrucións técnicas e protocolos de seguridade e calidade, para asistir o persoal facultativo na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais e cosméticos.

h) Realizar operacións básicas de laboratorio seguindo instrucións técnicas e protocolos de seguridade e calidade para asistir o persoal facultativo na elaboración de fórmulas maxistrais, preparacións oficinais e cosméticos.

m) Hixienizar o material, o instrumental e os equipamentos limpando, desinfectando e esterilizando segundo os protocolos e as normas de eliminación de residuos, para os manter en óptimas condicións no seu uso.

t) Valorar a diversidade de opinións como fonte de enriquecemento, recoñecendo outras prácticas, ideas ou crenzas, para resolver problemas e tomar decisións.

Estes obxectivos do módulo veñen expresados no currículo cos seguintes resultados de aprendizaxe:

RA1.Pon a punto equipamentos de elaboración de produtos farmacéuticos e afíns, e recoñece os dispositivos e o seu funcionamento.

RA2. Verifica a calidade das materias primas utilizadas na elaboración mediante a análise da lexislación, da súa etiquetaxe e das súas condicións de almacenaxe e conservación.

RA3. Controla o material de acondicionamento primario conforme as especificacións legais.

RA4- Elabora baixo a supervisión do facultativo produtos farmacéuticos e afíns aplicando as operacións farmacéuticas básicas, e recoñece os fundamentos destas.

RA5- Envasa produtos farmacéuticos e afíns en condicións hixiénicas, e xustifica o material de acondicionamento seleccionado.


Se trata de analizar la gestión de la oficina de farmacia en la actualidad, particularmente en el el ámbito competencial de Galicia. Se estudiará el papel del técnico de farmacia en las vertientes de normativa, dispensación, gestión de documentación, gestión de almacenes, stocks, proveedores, recetas, etc., para que adquiera las competencias relativas a su futuro trabajo en el sector farmacéutico.