Cursos dispoñíbeis

A  función tItorial forma parte da  tarefa dos docentes , entendéndose  como un  elemento individualizador e personalizado para  recoñecer e valorar    a  diversidade do alumnado.

A través da realización de proxectos significativos e da resolución colaborativa de problemas, oriéntase o alumnado para comprender a realidade social, resolver conflitos de forma reflexiva, dialogar para mellorar, respectar os valores universais, crear un sistema de valores propios e participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática

No 4º curso, a materia de Educación Plástica e visual é optativa. Faremos unha aprendizaxe, maiormente mediante a práctica, baseándonos na utilización das diferentes técnicas plásticas e recursos que fomenten a creatividade.

 No primeiro curso de Debuxo Técnico, aprendemos, por unha parte, a Xeometría plana e por outra, unha introducción ós Sistemas de representación do espazo: Sistema diédrico, Sistema axonométrico e Sistema cónico.

No segundo curso de Debuxo Técnico, profundizamos na parte de Xeometría plana, nos sistemas diédrico e axonométrico, e aprendemos, a proxectar debuxos (croquización) así como as normas de Acoutación . Curso orientado ás probas ABAU.

Estúdiase a Terra como un conxunto de SISTEMAS (Atmosfera, Hidrosfera, Xeosfera, Biosfera e Edafosfera) desde unha prespectiva hoistica na que cada un dos elementos de cada sistema non funciona independentemente senón en relación constante cos demáis; e de esas relacións xorden unhas propiedades emerxentes que se deben considerar ineludiblemente.

Do estudio do funcionamento de cada un dos sistemas poderemos deducir cales son os puntos críticos que non deberían ser alterados, pois a realidade é que os grandes impactos meioambintales se derivan da alteración de mecanismos coñecidos e podría ser factible previr moitos riscos que hoxe corremos innecesariamente.

Nas nosas máns está o explotar o medio dun modo SOSTIBLE ou non. Pois eso é o que lles deixaremos en herdanza ós nosos fillos.

Trátase dun curso no que se estudian todos aqueles aspectos da Natureza susceptibles de sofrir modificacións (maiormente producidas pola Humanidade).

En realidade é que o ser humano explota os recursos da Natureza  en beneficio propio producindo con elo uns impactos que poden ser máis ou menos graves. E aínda irreparables.

Neste senso, a nosa idea é aprender como funciona todo no medioambiente e valorar que posibilidades temos de explotar eses recursos sen que o planeta se resinta demasiado. É decir, explotalos na medida na que as seguintes xeracións se podan encontrar con un planeta que lles ofreza as mesmas posibilidades que o que recibimos nos. Non unha Terra esquilmada, nin tan deterorada polos residuos contaminantes que xeramos nós que xa sexa inhabitable.

E aí imos¡¡¡

O curso de Bioloxía de 2º de Bacharelato comprende diferentes bloques de unidades temáticas que resumiremos como se presentan a continuación:

Bloque nº1: BIOQUÍMICA. Estúdanse a natureza dos bioelementos as biomoléculas. Este bloque acostuma a ocupar case que todo o primeiro trimestre.

Bloque nº2: CITOLOXÍA E METABOLISMO. Estúdianse as funcións que se levan a cabo en cada un dos compartimentos celulares. Descríbense os distintos elementos celulares (Citoloxía) e se describen as funcións que realizan en cada un deles (Metabolismo)

Bloque nº 3: XENÉTICA MOLECULAR.  Dentro deste bloque se estudia , como funcionan os procesos xenñeticos a nivel molecular.

Bloque nº 4: XENÉTICA. Estúdiase tanto a Xenética Mendeliana (como se heredan caracteres indempendentes) como a Xenética de Poboacións (como se heredan as características xenéticas dunha poboación) e, baseada nesta última ciencia, os prncipios que rixen a Evolución das especies.  Estos dous últimos bloques deben de estar rematados antes de comezar o terceiro trimestre.

Bloque nº5: MICROBIOLOXÍA E INMUNOLOXÍA. Os dous últimos temas están destinados a estudiar o mundo microscopico vivo e a relación que garda coas patoloxías que producen as infeccións derivadas do seu modo de vida

Trátase dun curso no que se estudian todos aqueles aspectos da Natureza susceptibles de sofrir modificacións (maiormente producidas pola Humanidade).

En realidade é que o ser humano explota os recursos da Natureza  en beneficio propio producindo con elo uns impactos que poden ser máis ou menos graves. E aínda irreparables.

Neste senso, a nosa idea é aprender como funciona todo no medioambiente e valorar que posibilidades temos de explotar eses recursos sen que o planeta se resinta demasiado. É decir, explotalos na medida na que as seguintes xeracións se podan encontrar con un planeta que lles ofreza as mesmas posibilidades que o que recibimos nos. Non unha Terra esquilmada, nin tan deterorada polos residuos contaminantes que xeramos nós que xa sexa inhabitable.

E aí imos¡¡¡


Nesta materia preténdese dar unha visión xeral (holística, mais ben) de en que consiste o noso meidoambiente, en que aspectos o estamos tratando indebidamente e que posibilidades hai de poder manter o noso estilo de vida sen comprometelo.

 Para poder deixar este planeta para as próximas xeracións no mesmo estado en que nós o atopamos é imprescindible coñecer primeiramente cómo funciona. E despois, saber que tipo de afeccións estamos producindo coas nosas actividades vitais e económicas que alteran ese funcinamento.

Por último, trataremos de propor medidas preventivas e correctoras pra evitar esas afeccións

CLIMÁNTICA é unha materia que nos guiará cara a tres obxectivos:

- discernir entre tempo meteorolóxico e clima, dous conceptos que tanta xente confunde.

- coñecer a que se debe o cambio climático

- concienciar á Comunidade Educativa de que está nas nosas máns facer o posible por tratar de reducir a nosa contribución ó cambio climático.

Seremos As Valedoras do Planeta

Curso da materia de Ciencias Sociais - Xeografía e Historia para o 1º da ESO 2022-2023

Xeografía de 1º da ESO

Recursos para a materia de XH de 2º ESO

Materiais para Historia de España de 2BAC

Recursos para a materia de Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial. 4º de ESO. Curso 2022_23

Recursos para a materia de Economía de 4º de ESO. Curso 2022_23

Recursos para la materia de Economía de 1º de Bachillerato. Curso 2022_23

Recursos para a materia de Economía da Empresa. Curso 2022/23

Recursos para a materia de Fundamentos de Administración e Xestión de 2º de bacharelato. Curso 2022/23

Curso para a materia de Física de 2º Bacharelato. Curso 22/23

Profesor: Marcos Vázquez

Curso virtual para o grupo de Física e Química non bilingüe.


Profesor: Marcos Vázquez

Curso para o grupo NON Bilingüe de 2ESOA.

Profesor: Marcos Vázquez

Curso para a materia de física e química de 3º ESO A. Curso 2022/23

Profesor: Marcos Vázquez


EXPRESSION ORALE 2º TRIMESTRE: VIDÉORECETTE: LEXIQUE ET EXEMPLES


Welcome to this new academic year!

 Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.

Welcome to our new academic year 2022-2023!

Here I'll post different stuff to revise, learn and have fun with English.


Welcome to our new academic year 2022-2023!

Here I'll post different stuff for you to revise, learn and have fun with English.A través de Cultura Clásica preténdese iniciar o alumnado nun exercicio de reflexión e análise sobre as bases nas que descansan realidades moi importantes da nosa cultura, confrontándoas co que coñecemos como legado clásico: un patrimonio común que debe ser considerado irrenunciable para a cidadanía europea.

 A  primeira finalidade do Grego é introducir ao alumnado no coñecemento básico da lingua grega antiga para permitirlle acceder directamente aos textos orixinais básicos do legado clásico e, a través deles, coñecer directamente o pensamento e a cultura grega antiga, base da civilización occidental. Iso permitirá tamén comprender mellor conceptos lingüísticos esenciais no coñecemento e uso correcto da lingua propia e doutras estudadas polo alumnado.

A  materia de Latín ten como eixo principal o estudo da lingua latina e a tradución de textos .O coñecemento dun idioma e a lectura dos seus textos é o instrumento idóneo para afondar nunha civilización calquera, e moi especialmente na romana, da que aínda somos debedores en tantos campos (e, entre os máis importantes, o idioma e a literatura).

latín II é unha materia troncal de modalidade que ten unha grande importancia para o alumnado que a cursa, xa que puntúa tanto na parte xeral como na específica das probas de ABAU. Esta é a razón pola que no deseño desta programación se tivo moito en conta tanto os contidos como os criterios de avaliación establecidos polo Grupo de Traballo de Latín da CiUG.

"Las áreas de lo tangible, tan necesarias, nos ayudan a intentar analizar la realidad confesable. Las humanidades, se adentran en la realidad no confesable, de ahí… que requieran de jóvenes especialmente valientes".


"Las áreas de lo tangible, tan necesarias, nos ayudan a intentar analizar la realidad confesable. Las humanidades, se adentran en la realidad no confesable, de ahí… que requieran de jóvenes especialmente valientes". 

"El propio concepto de verdad objetiva está desapareciendo del mundo. Las mentiras pasarán a la historia". Georges Orwell.

 "No hay nada más vivo que un recuerdo". Federico García Lorca


O feito relixioso aparece par axudarlle as persoas a buscar respostas ante as preguntas sobre o sentido da vida.

O curso abordará os elementos fundamentais do feito relixioso,  cometendo exemplos dada un deles.

Así mesmo abordaremos a orixe do cristianismo e a súa evolución ata os nodos días.

 

1. A pel, o coiro cabeludo e o cabelo
2. Equipamentos e utensilios de lavado
3. Lavado e acondicionado do cabelo
4. Cambios  de forma temporal
5. Cambios de forma permanente

Curso para o ámbito científico matemático de 2º curso de FP Básica de Estética.

Historia, evolución, actualidade na maquillaxe.

En este curso veremos como es posible crear nuestra propia empresa.

EN ESTE CURSO NOS APROXIMAREMOS AL CONCEPTO DE MARKETING Y ANALIZAREMOS COMO PODEMOS UTILIZAR LAS DIFERENTES ESTRATEGIAS  DE ESTA DISCIPLINA PARA MEJORAR LAS VENTAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS  DE IMAGEN PERSONAL

 Apoio en liña ao módulo perfumería e cosmética natural

TRABALLAREMOS AS DIFERENTES TECNICAS DE REALIZACION DE UÑAS ESCULPIDAS. 

Realizar peiteados, acabados e recollidos e colocación de próteses, perrucas e extensións no cabelo

Este módulo profesional contén a formación relacionada coa imaxe corporal e os hábitos saudables necesarios para o desenvolvemento dos procesos de peiteado e barbaría.


Este módulo profesional contén a formación soporte necesaria para o coñecemento dos cosméticos como fundamento para desempeñar a función de seleccionar e aplicar correctamente os produtos cosméticos empregados na prestación de servizos técnicos de peiteado, e na promoción e venda destes.


Neste módulo se poñen o alcance do alumnado os coñecementos necesarios sobre a pel e os seus anexos en condicións normais, alteradas e patolóxicas, para que os futuros profesionais da estética integral e benestar adquiran a base sobre a que desenvolver os tratamentos estéticos así como o protocolo de estes tratamentos e os seus coidados anteriores e posteriores.

Informacións da titoría do Ciclo Superior de Estética Integral e Benestar 1º

La Cosmética es una disciplina derivada de las ciencias de la salud con tres funciones principales:

  • Función higiénica
  • Función eutrófica
  • Función estética

EN ESTE CURSO EXPLICAREMOS  DESDE DIFERENTES PUNTOS DE VISTA QUE ES UN COSMÉTICO. TRABAJAREMOS CON  LA LEGISLACIÓN  QUE REGULA  LA PUESTA EN MERCADO DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS , Y ANALIZAREMOS LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE ESTOS PRODUCTOS, SU ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN. FINALMENTE ESTUDIAREMOS LOS COSMÉTICOS CLASIFICÁNDOLOS SEGÚN SU FUNCIÓN Y ANALIZAREMOS SU ESTRUCTURA, FORMA DE PRESENTACIÓN Y FORMA DE ACTUACIÓN EN LA PIEL Y ANEXOS CUTÁNEOS.

En este curso vamos a conocer el derecho laboral y de Seguridad Social, las relaciones de los trabajadores en la empresa, la orientación laboral, y la prevención de riesgos en el trabajo

INTRODUCCION NA TECNICA DE DRENAXE LINFATICO E NAS DIFERENTES TECNICAS DE PRESION

Aula virtual do módulo de Técnicas Básicas de Enfermería - Réxime ordinario

En este curso conoceremos las relaciones de los trabajadores en el entorno empresarial

Neste curso coñeceremos as relacións das persoas traballadoras no entorno laboral, tais como a comunicación, a motivación, a dirección e o liderado, etc...

Conceptos de anatomía , fisoloxía e patoloxía básicos

MP0058: Apoio Psicolóxico en Situacións de Emerxencia: 53 horas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de prestación do servizo e control de calidade. Estas funcións abranguen aspectos como: Concreción e caracterización dos trastornos psicopatolóxicos en situacións de crise. Aplicación de técnicas psicolóxicas. Información e orientación á persoa usuaria. As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse na asistencia sanitaria ao paciente ou á vítima, o seu traslado e a atención a familiares e outras persoas implicadas en emerxencias colectivas.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: Análise das características dos comportamentos e das reaccións psicopatolóxicas das persoas afectadas nunha emerxencia ou catástrofe.

 Aplicación de técnicas de apoio psicolóxico a persoas afectadas directamente nunha emerxencia ou catástrofe. Identificación dos elementos de estrés nas persoas intervenientes. Selección de estratexias de intervención psicolóxica básica. Detección de erros na comunicación entre persoal sanitario e pacientes.

Bibliografia/Texto Recomendado:

Apoyo Psicológico en Situaciones de Emergencia.  Editorial Altamar 2020. ISBN: 978-84-17872-72-4

MP0053: Loxística Sanitaria en Emerxencias: 160 horas

Este módulo profesional contén a formación necesaria para desempeñar as funcións de loxística, prevención, seguridade e protección de soporte asistencial.

Esta función abrangue aspectos como:Prevención de riscos. Protección fronte a riscos. Actuación ante emerxencias ou accidentes. Almacenaxe e conservación de existencias. Xestión dos residuos que se produzan.

As actividades profesionais asociadas a estas funcións aplícanse en: Traslado de persoas doentes. Atención a vítimas: soporte vital e evacuación. Xestión da área de catástrofe consonte protocolos de operatividade, seguridade e hixiene establecidos.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do módulo han versar sobre: Identificación de situacións de risco e perigos potenciais para o equipo de intervención. Aplicación de procedementos de balizamento e sinalización. Preparación e organización do material transportable de primeira intervención. Xestión da auga e dos víveres na área de catástrofes, consonte as necesidades estimadas.

Bibliografia/Texto Recomendado: 

Logística Sanitaria  en Emergencias. Editorial Altamar. 2020. ISBN: 978-84-17872-38-0


Módulo de Atención Sanitaria Especial do Ciclo Formativo de Grao medio de Emerxencias Sanitarias.

Módulo de Atención Sanitaria Inicial en Situacións de Emerxencia do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias.

Módulo de Evacuación e traslado de pacientes do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias.

Telemerxencias do ciclo de grao medio en Emerxencias Sanitarias

Avisos e documentación de titoría do ciclo de emerxencias sanitarias no curso 2021/2022