Skip to Content

ANXO FACAL SUÁREZ, PREMIADO NO CONCURSO EDUEMPRENDE ATRÉVETE

Anxo Facal Suárez, alumno de 5º de Educación Primaria do CEP Altamira resultou premiado pola súa participación no concurso Atrévete a ter unha idea.

Representantes da Consellería de Educación fixeron entrega do premio ao alumno nun acto no que estivo acompañado por familiares xunto con representantes do centro. Levouse a cabo o pasado venres no Museo Pedagóxico de Galicia en Santiago de Compostela e nel fíxose entrega dun diploma acreditativo xunto cunha tablet.

A participación  no concurso foi unha das actividades devadas a cabo polo alumnado de 5º curso, xa que ademais visitaron o CIFP Manuel Antonio de Vigo e asistiron convidados pola Consellería de Educación ao Congreso FP Innova.

Este programa que se desenvolve no marco do Plan eduemprende vai dirixido a fomentar, motivar, e sensibilizar ao alumnado de educación primaria e educación secundaria obrigatoria no espírito emprendedor.

Esta acción establécese dentro dun ámbito de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación, e Ordenación Universitaria, e as diferentes asociacións empresariais, en favor do impulso da cultura emprendedora entre o alumnado e darlle a coñecer ao tecido empresarial da súa contorna.

 

NAVEGAMOS CON RUMBO POLO CIBERESPAZO

O alumnado de 5º participou nas charlas do programa "Navega con rumbo polo ciberespazo".

 

A Internet é divertida e útil. Podes buscar información para realizar os teus traballos e tamén coñecer e comunicarte cunha chea de persoas ou divertirte xogando. É un mundo infindo que che ofrece moitas posibilidades. Hai un principio común a todas elas: non fagas en Internet nada do que non farías na túa vida real. 

A World Wide Web converteuse no maior medio de comunicación da historia da Humanidade, superando mesmo á radio e á televisión. A comunicación humana evolucionou nas últimas décadas como nunca o fixera. Tamén nos nosos fogares e nos centros educativos a Internet se converteu nunha ferramenta imprescindible coa que comunicármonos, educar e traballar.

 

O DIRECTOR CINEMATOGRÁFICO RUBÉN RIÓS VISITA O CEP ALTAMIRA

Dentro das actividades levadas a cabo polo CEP Altamira ao longo deste curso, destácase a participación dentro do programa AULAS I+I: INCLUSIVAS E IGUALITARIAS, dentro do Plan Proxecta da Consellería de Educación.

 

O alumnado de 5º curso puido desfrutar coa presenza do director Rubén Riós e de Mónica Ferreiro,  actriz principal da curta "Vida". 

 

A inclusión no ámbito educativo é unha tarefa que está aparentemente resolta, con todo cómpre trasladarlle ao contorno educativo a necesidade de avanzar nela para desenvolver as mellores estratexias para levala á práctica.

A educación inclusiva manifesta avances significativos, malia que aínda non pasamos do formal ao real. Cómpre seguir a traballar para que a escola inclusiva sexa unha realidade. Ser inclusivo/a pasa necesariamente por adoptar na vida unha idea das capacidades diferentes e diversas das persoas diferente á que tiñamos ata hoxe, unha actitude de convivencia aberta e de crenza na dignidade, capacidade e posibilidades sen facer distingos nin apartes e comezando polos centros de ensino.

Este programa deseña esta aprendizaxe para levala aos centros, abre espazos nos que ver e palpar dignamente a inclusión, permite que os resultados acadados non queden ocultos senón expostos nun produto final elaborado polo centro no que os seus protagonistas expresan as súas reflexións, e a obra producida compártese co resto da comunidade educativa.

Obxectivo xeral

O obxectivo do programa Aulas I+I (aulas inclusivas e igualitarias) é sensibilizar a comunidade educativa da necesidade de afondar nas estratexias que favorezan a inclusión das persoas con diversidade funcional nas aulas xa que ainda que  a inclusión é unha realidade integrada nas aulas, resulta necesario desenvolver estratexias para levala á práctica dun xeito efectivo e identificar cales delas son as mellores para favorecela.

Os obxectivos xerais do programa son os seguintes:

  • Reflexionar sobre as posibilidades e os atrancos do alumnado con capacidades diferentes na escola.
  • Potenciar que o alumnado sexa parte activa na toma de decisións.
  • Producir un cambio metodolóxico nas aulas, que dea cabida a todo o alumnado.
  • Formar o profesorado nos procesos de igualdade e dereitos das persoas con capacidades diferentes.
  • Coñecer experiencias escolares inclusivas de éxito na escola.

ABERTO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES FONDO SOLIDARIO, AXUDAS DE LIBROS E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR 2018/2019

ABERTO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

FONDO SOLIDARIO, AXUDAS DE LIBROS E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR 2018/2019

Orde do 9  de maio de 2018 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

 

REQUISITOS 

 

·     

Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º EP). Pode solicitalo todo o alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de EP, con independencia da renda per cápita; os libros disponibles repartiranse entre os admitidos por orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten. Esgotados os libros disponibles no fondo solidario, o centro adquirirá os libros de texto complementarios que sexan necesarios para garantir:

ü 

6 libros, renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €.

ü 

4 libros, renda per cápita igual ou inferior a 9.000 €

·     

Axuda para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP)

ü  

Renda per cápita igual ou inferior a 5.400€: vale de 170€

ü  

Renda per cápita igual ou inferior a 9.000€: vale de 90€

·     

Axudas para adquirir material escolar (todos os cursos EP)

ü  

Só renda per cápita igual ou inferior a 5.400€: vale de 50€

* Non se aplica o límite de renda ao alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ao alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65%

 

PRAZOS

Ata o 22 de xuño de 2018 na secretaría do centro no que estean matriculados os alumnos para o curso 2018/2019.

O impreso de solicitude poderá recollerse no centro educativo, descargarse na páxina web do centro (http://www.edu.xunta.es/centros/cepaltamira) no apartado de secretaría o una web da consellería de educación: http://www.edu.xunta.gal  e http://sede.xunta.gal

O impreso de solicitude é o mesmo para todas as axudas.

Utilizarase a mesma solicitude para todos os fillos que estean admitidos no mesmo centro.

 

As solicitudes irán acompañadas, obrigatoriamente, de orixinal e copia da seguinte documentación:

Cando autorice todas as consultas telemáticas*: (autoriza a Consellería de Educación a consultar datos tributarios, de identidade e grao de discapacidade)

·        

Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables da unidade familiar. Nos casos en que non teñan libro de familia ou non reflicta a situación a 31 de decembro de 2015, poderá acreditar o número de membros utilizando algún dos seguintes documentos:

ü

Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou convenio regulador inde conste a atribución da custodia do menor.

ü

Certificado ou volante de convivencia.

ü

Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello onde resida.

ü

Certificado de defunción.

E de ser o caso:

·        

Grao de discapacidade: certificado acreditativo do grao de discapacidade, se non fose  emitido pola Xunta de Galicia.

·        

Violencia de xénero: Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

·        

Incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada ou rehabilitada: Resolución xudicial.

*As autorizacións ás consultas indícanse na solicitude da axuda: Anexo I.

Cando non autorice ninguna consulta telemática:

·        

A documentación mencionada no apartado anterior e ademais:

·        

DNI ou NIE dos membros computables da unidade familiar.

·        

Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, a falta desta, certificado de imputación de rendas emitido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria dos membros computables da unidade familiar distintos da persoa solicitante correspondente ao exercicio 2016.

E de ser o caso:

·        

Grao de discapacidade: Certificado emitido pola Xunta de Galicia ou resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social de recoñecemento dunha pensión or incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, ou resolución de recoñecemento dunha pensión de clases pasivas por xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

Cuadro de texto: MEMBROS COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Para o alumnado de EE, con discapacidade ≥65% ou a tutela ou garda pola Xunta de Galicia:consultar no CEP Altamira.

 

Terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro do 2015, agás no suposto de violencia de xénero.

·        

Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

·        

Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados.

·        

Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacidatos xudicialmente suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

·        

Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

·        

A persoa proxenitora separada legalmente ou divorciada, cando haxa custodia compartida.

·        

A persoa que, por novo matrimonio ou por convivencia en situación de unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado.

Cuadro de texto: MEMBROS NON COMPUTABLES DA UNIDADE FAMILIAR

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 

·          

A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

O agresor nos casos de violencia de xénero.

 

 

É a renda da unidade familiar no exercicio fiscal 2016 dividido entre o número de membros computables.

·        

Computarán por dous os membros cunha discapacidade igual ou superior ao 33% ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente ns graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

·        

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza. Cando presentase declaración da renda 2016 sumarase a base impoñible xeral (recadro 392) e a base impoñible do aforro (recadro 405). Se non presentou a declaración da renda 2016 sumaranse os ingresos netos obtidos no ano 2016.

·        

Nos casos de violencia de xénero, non se terán en conta os ingresos do agresor.

VISITAMOS O CONGRESO FP INNOVA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

O alumnado de 5º de Primaria  visitou o Congreso FP Innova Galicia 2018, celebrado na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela.Os 85 alumnos/as de 5º curso participan ao longo do curso no  Programa Atrévete dentro do Plan Eduemprende, ofertado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que pretende fomentar, motivar e sensibilizar no espíritu emprendedor.

O Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia constitúese como o marco de fomento do espírito emprendedor no sistema educativo de Galicia, e establece a estratexia do fomento da cultura emprendedora.


Na súa visita ao congreso, os rapaces levaron a cabo a experimentación en primeira persoa das novas tecnoloxías, coa participación nos diferentes obradoiros sobre robótica, realidade virtual, impresión 3D, electrónica, manexo de drons, madeira, artes gráficas, estética, hostalaría ou industrias alimentarias.

ESTREAMOS AULA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

 

Nun paso máis para facilitar a inclusión, o CEP Altamira puxo en funcionamento unha novidosa aula de estimulación multisensorial, unha iniciativa que resulta moi innovadora nun centro ordinario, polo que tivo recibido os parabéns de diferentes instancias do mundo educativo. 

Pero...que é unha aula de estimulación multisensorial?

Unha aula de estimulación multisensorial é un espazo habilitado para que os alumnos con algún tipo de necesidade educativa poidan interactuar co medio a través da estimulación dos seus sentidos. É un espazo ideal para traballar a través da relaxación e a estimulación, polo que se converte nunha contorna óptima para a educación especial.

A principal finalidade de os espazos ou aulas multisensoriais é que os nenos teñan a oportunidade de estar expostos a estímulos controlados con un dobre obxectivo: adquirir unha serie de aprendizaxes por medio do descubrimento e desenvolver o máximo potencial das súas habilidades escolares, sociais e intelectuais.

Características das aulas multisensoriais
Basicamente trátase dunha sala subdividida en diferentes espazos ou recunchos que polas súas características e compoñentes posibilita levar a cabo sesións de estimulación sensorial. Ademais de ter unha disposición que permita aos alumnos desprazarse con total seguridade, ata si utilizan cadeiras de rodas, estes espazos caracterízanse por:

. Unha iluminación tenue e sen deslumbramentos ou calquera outra circunstancias que puidese interferir co interior ou provocar a perda de concentración.
.
Aínda que non fai falta que sexa un habitáculo insoronizado, si que ten que ser unha zona tranquila e libre de ruídos ou molestias sonoras.
.
A cor debe estar en consonancia coa funcionalidade da aula. Por exemplo, si vai ser utilizada por alumnos con deficiencias visuais, as cores con contrastes poden resultar de gran axuda.

. Debe contar con elementos de seguridade pasiva: paredes e columnas acolchadas, conexións eléctricas seguras, ausencia de cantos perigosos, etc.
O obxectivo principal da estimulación multisensorial é o de mellorar as condicións de vida, traballar as sensacións, a percepción e o sensorial que son capacidades básicas do ser humano. Búscase así mellorar a asimilación da información sensorial que se lles ofrece optimizando a súa relación coa contorna e as súas aprendizaxes.

Nun ambiente con estímulos controlados, trabállanse as sensacións tendo, o neno, a liberdade para explorar, descubrir e gozar de diversas experiencias sensoriais.

Un paso máis que contribúe á mellora da calidade educativa no centro.

 

ALUMNADO E POSTOS ESCOLARES OFERTADOS

CURSO 2018/2019 VACANTES INICIAIS

 

 

 

Matrícula actual (curso 2017/18):

 

1º: 106

2º: 110

3º: 97

4º: 93

5º: 85

6º: 96

 

TOTAL= 587

 

 

Previsión matrícula(para o vindeiro curso académico 2018/19):

 

1º: 79 (reservas do CRA)

2º: 106

3º: 110

4º: 97

5º: 93

6º: 85

 

TOTAL= 572

 

 

Postos escolares ofertados:

 

1º EP: 14+ 7 NEAE

2º EP: 0

3º EP: 15

4º EP: 3

5º EP: 7

6º EP: 15

LISTADO ADMITIDOS CRA RAÍÑA ARAGONTA

En documento adxunto, relaciónase o alumnado admitido procedente do centro adscrito.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018/19

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO ESCOLAR 2018/19

 

NORMATIVA REGULADORA

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

GARANTÍA DE PERMANENCIA NO CENTRO DOCENTE E RESERVA DE PRAZAS

O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garantida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

Sen prexuízo da garantía de permanencia, nais, pais ou representantes legais do alumnado poderán presentar solicitude de admisión noutro centro educativo na forma e dentro do prazo establecidos nesta orde e, ao mesmo tempo, deberán remitir ao centro de orixe copia da solicitude de admisión presentada no novo centro.

Os centros que admitan a alumnado procedente doutro centro, comunicaranlle a este a súa admisión. O alumnado que resulte admitido no novo centro perderá o dereito de permanencia no centro de orixe.

Se non desexa que o seu fillo/a continúe no centro no que está matriculado ou ao que está adscrito deberá facer renuncia expresa e por escrito no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión, pois a reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitudes de admisión noutro centro. (Por razóns organizativas pregámoslle que esta comunicación se faga ao centro educativo antes do 1 de marzo. Grazas)

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN:

O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior á demanda, e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, presentará a solicitude que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo II da citada orde.

Do 1 ao 20 de marzo en horario de 9:30 a 14:30 na Secretaría do CEP ALTAMIRA.

O impreso será facilitado na secretaría do centro, e tamén estarán disponibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/adminionalumnado) e na páxina web da consellería.

Esta solicitude será única e terá carácter vinculante.

Polo que cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

No suposto de alumnado afectado por situación de violencia de xénero non será exixible o previsto no parágrafo anterior.

Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia. No caso de que a persoa solicitante non fose admitida no centro indicado en primeiro lugar, aplicarase o procedemento para a adxudicación subsidiaria de postos escolares regulado no capítulo IV desta orde.

As persoas interesadas autorizarán expresamente á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a solicitar ante o Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a información de identidade persoal necesaria para o proceso de admisión. De non autorizar esta consulta, deberán achegar copia do documento de identidade correspondente.

 

Documentación a presentar xunto coa solicitude

  • Libro de familia e DNI do neno/a , no caso de que o teña, (Fotocopias e orixinais ).

  • Convenio regulador ou resolución de separación xudicial ou divorcio, se é o caso, ( Fotocopia e orixinal).

  • As familias que soliciten praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) deberán achegar a documentación xustificativa das necesidades que se aleguen.

A solicitude de admisión deberá ir acompañada da documentación acreditativa de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

 

A documentación que se presente en calquera trámite do procedemento deberá ser orixinal ou copia cotexada.

Documentación cando a demanda de prazas escolares sexa superior á oferta

Logo de determinar que o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, o centro abrirá un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión, para achegar a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

A presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo será entre o 22 de marzo e o 5 de abril. Por favor, entre estas datas achéguense ata os taboleiros para comprobar se hai que presentar nova documentación.

A presentación desta documentación ten carácter voluntario. A falta de presentación desta documentación impedirá valorar o criterio ou criterios para efectos de determinar a puntuación correspondente.

O consello escolar dos centros docentes públicos e a titularidade dos centros privados concertados poderán requirir, de forma motivada, a documentación complementaria que estimen necesaria para acreditar as situacións e circunstancias alegadas, concedendo un prazo de 5 días hábiles para a súa presentación.

A falta de presentación en prazo da documentación requirida impedirá ter por acreditado o criterio ou criterios afectados, e en consecuencia, impedirá valoralos para efectos de determinar a puntuación.

 

 

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 2018-19

Presentación da solicitude de admisión:

1-20 de marzo.

Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo:

22 marzo – 5 de abril.

 

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas:

 

Antes do 25 de abril.

 

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas:

15 de maio.

 

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria:

20-30 de xuño.

 

 

APERTURA PRAZO ADMISIÓN 2018/19

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN<br />
CURSO 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva de praza no centro

 

RESERVA DE PRAZA

 

 

1-15 DE FEBREIRO

de orixe: para o alumnado

 

 

 

 

 

 

 

de 6º que reserva praza no

 

 

 

 

 

 

 

IES Pedras Rubias

 

OFERTA   DE   POSTOS

 

 

 

 

Publicación de postos

 

ESCOLARES

 

 

antes do 1 DE MARZO

escolares e vacantes

 

SOLICITUDES

DE

 

1- 20 DE MARZO

Presentación de solicitudes

 

 

 

 

 

 

ADMISIÓN

 

 

 

 

 

no centro

 

 

 

 

 

 

 

Presentación da

 

 

 

 

 

 

 

documentación necesaria

 

PRESENTACIÓN

DE

 

 

 

 

para baremar ditas

 

DOCUMENTACIÓN

 

 

22 MARZO- 5 ABRIL

solicitudes (soamente no

 

ACREDITATIVA

 

 

 

 

 

caso de que haxa máis

 

 

 

 

 

 

 

solicitudes que prazas e

 

 

 

 

 

 

 

que o centro o solicite)

 

 

 

 

Publicación

 

de

 

 

LISTAXES

 

 

listaxes   provisionais

25 DE ABRIL

 

PROVISIONAIS

 

 

de admitidos.

 

 

 

 

 

 

Publicarase

a

lista

 

 

LISTAXES DEFINITIVAS

 

definitiva

 

de

15 DE MAIO

 

 

 

 

admitidos

e

non

 

 

 

 

 

admitidos.

 

 

 

 

FORMALIZACIÓN

DE

 

Entrega de

 

 

20-30 XUÑO

 

MATRÍCULA

 

 

documentación

 

 

 

 

 

 

para a formalización

 

 

 

 

 

de matrícula.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut