Skip to Content

Eleccións ao Consello escolar

 

APERTURA DO PROCESO E  CONSTITUCIÓN DA XUNTA ELECTORAL
    
                                   


De conformidade co establecido na RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG 29/09/2021), realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.

    A organización e a supervisión do procedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto, e integrada por:

    - O director ou directora do Centro.
    - Un profesor ou profesora.
    - Un pai ou nai ou titor legal.
    - Un representante do persoal de administración e servizos
       
    Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebrarase neste Centro o próximo luns, día 25 de outubro, ás 9.15 horas.

    Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar as súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instruccións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.
    
    Vigo, 21 de outubro de 2021
    
    A DIRECTORA DO CENTRO,

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo 2021-2022

Becas

 

O prazo remata o 30 de setembro.

Becas e axudas para o alumnado con necesidade de apoio educativo para o curso 21-22.

Acceder

 

MODALIDADES

  • Ayudas y subsidios para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastorno grave de conducta (incluye afectados por TDAH).
  • Ayudas para programas complementarios a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociada a altas capacidades.

 

 

Acceder

 

 

CALENDARIO ESCOLAR 21-22: PRINCIPAIS DATAS

 

DÍA MES LENDA
Xoves 9 SETEMBRO Comezo do curso
Luns 11 OUTUBRO Día do ensino (Festivo)
Martes 12 OUTUBRO Festivo
Luns 1 NOVEMBRO Festivo
Luns 6 DECEMBRO Festivo
Martes 7 DECEMBRO Día non lectivo escollido (Pendente de aprobación)
Mércores 8 DECEMBRO Festivo
Mércores 22 DECEMBRO Entrega notas 1ª avaliación
Do 23 ao 31 DECEMBRO Vacacións de Nadal
Do 1 ao 9 XANEIRO Vacacións de Nadal
Luns 28 FEBREIRO Vacaación de Entroido
Martes 1 e Mércores 2 MARZO Vacacións de Entroido
Venres 25 MARZO Entrega notas 2ª avaliación
Luns 28 MARZO Festivo (A Reconquista)
Do Luns 11 ao Luns 18 ABRIL Vacacións de Semana Santa
Martes 17 MAIO Festivo (Día das Letras Galegas)
Mércores 22 XUÑO Entrega notas 3ª avaliación
Mércores 22 XUÑO Fin de curso

 

 

CALENDARIO DE REUNIÓNS INICIAIS COAS FAMILIAS CURSO 21-22

REUNION FAMILIAS

O calendario de reunións iniciais para as familias é o seguinte:

4º de Educación Infantil (3 anos): Luns 6 de setembro ás 12:30

5º-6º de Eduación Infantil (4-5 anos): Mércores 8 de setembro ás 12:00

1º e 2º de Primaria: Martes 21 de setembro ás 16:30

3º de Primaria: Martes 14 de setembro ás 17:00

4º de Primaria: Martes 14 de setembro ás 17:00

5º de Primaria: Martes 14 de setembro ás 16:00

6º de Primaria: Martes 14 de setembro ás 16:00

 

Nestas reunións só poderá acudir un representante por familia.

 

 

 

ORGANIZACIÓN ENTRADAS E SAÍDAS CURSO 2021-2022

 

 

Organización de entradas e saídasGRUPOS


ENTRADA


SAÍDA


COMEDOR- 5º - 4º


8:50


13:55


14:00 A 16:00- 2º - 1º


8:55


14:00


14:00 A 16:00- 5º - 6º INFANTIL

(Poden
entrar acompañados dun adulto)


9:00

 


14:00


14:00 A 16:00

 

As entradas e saídas serán pola porta da
Rúa Crisantemo.

O profesorado acompañará nas entradas ao
alumnado ata a súa fila correspondente.

O profesorado acompañará ao alumnado nas
saídas ao alumnado que non poida saír só. As saídas serán pola porta pequena da
rúa Crisantemo.

 

 

 

REUNIÓN PAIS E NAIS 4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS)

REUNION IMPORTANTES

Reunión pais/nais do novo alumnado de 4º de E. Infantil ( 3 anos)

 

Día:luns día 6 de setembro 

 

Hora: 12:00 h.

 

 

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR

Informamos que xa se publicaron as instruccións de comedor para o vindeiro curso e por tanto podedes descargar e cubrir o impreso para entregar no colexio o antes posible.

ACLARACIÓNS PARA CUBRIR O ANEXO II DE AUTODECLARACIÓN  

*APARTADO A) RENDA NETA IRPF 2020

Para determinar a renda anual familiar do ano 2020 hai que ter en conta os ingresos obtidos por todas as persoas da unidade familiar, segundo o seguinte:

-Os membros da unidade familiar que fagan declaración da renda teñen que facer o seguinte cálculo: casilla 435 + casilla 460 - casilla 595

-Os que non teñan obriga de presentar a declaración terán que realizar o seguinte cálculo tendo en conta os seus datos fiscais:

Retribucións + Intereses – cotizacións seguridade social – retencións do traballo – retención do capital mobiliario

-A cantidade final a ter en conta será a suma dos cálculos realizados por cada membro da unidade familiar, menos nos casos de declaración conxunta.  

*APARTADO B) MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR

Terase en conta a unidade familiar (segundo a situación existente a 31 de decembro de 2020) definida na normativa do imposto da renda das persoas físicas:

-No caso de matrimonio a unidade familiar estará integrada por:

*Os cónxuxes.

*Os fillos menores de idade, con excepción dos que vivan independentes.

*Os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente suxeitos á patria potestade.

-En ausencia de matrimonio ou en casos de separación legal a unidade familiar estará integrada por:

*Pai ou nai

*A totalidade dos fillos (menores de idade e os fillos maiores de idade incapacitados xudicialmente) que convivan co pai ou coa nai.

-Nas parellas de feito e casos de separación ou divorcio con custodia compartida só un dos membros (pai ou nai) formará parte da unidade familiar.  

*APARTADO C) RENDA PER CÁPITA FAMILIAR:

hai que dividir a cantidade total obtida no apartado A) entre o número de membros da unidade familiar. Aos efectos de facilitar ás familias o cálculo incorpórase unha calculadora a través da páxina web da consellería, dispoñible a través do link https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

*APARTADO D) AUTODECLARACIÓN: hai que marcar o tipo de aboamento que corresponda tendo en conta a renda per cápita familiar e o número de fillos menores en idade escolar.

Podedes descargar nos arquivos adxuntos a solicitude do servizo de comedor, ficha de datos persoais e o anexo II (modelo de autodeclaración).

 

Graduación de Educación Infantil

O pasado martes 22 de xuño tivemos a graduación dos nosos e nenas de 6º de Infantil.

O vindeiro curso xa serán de Primaria!

O acto comezou coa presentación da cerimonia de graduación a cargo da titora Merce.

 

 

Continou coa actuación de todos os nenos e nenas da clase.

 

 

E rematou coa entrega das orlas e moitos máis agasallos, ademais de, por suposto, fotos en distintas zonas do escenario.

Vemos todo neste vídeo resumo.

 

Distribuir contido


logo

by Dr. Radut