Laredo nun Día (LND2018)

ASÍ FOI A PREMIERE VER VIDEOS E FOTOS!!!!

  

PARTICIPAMOS NOS SEGUÍNTES CERTAMES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
       
         

QUE É LAREDO NUN DÍA

Baseada no concepto da película Life in a Day, dirigida por Kevin Macdonald y producida por Ridley Scott, e  Spain in a Day dirixida por Isabel Coixet, presentamos "Laredo nun Día" coa intención de dar vida e voz as historias da nosa comunidade educativa e co obxetivo de traballar a educ. emocial do alumnado e crear unha película gravada polas familias, no que se reflitan medos, alegrías e soños da nosa entorna favorecendo a creación dunha película social de corte educativo e innovador creada e rodada por todos vós, que faga espertar ese cineasta que todos levamos dentro...anímaste? 

RECOMENDACIÓNS
 • Grava o 10 de Marzo do 2018 en calquera das 24 horas. do día O 10 de Marzo de 2018 é o día elexido para que sexa o día "Laredo nun Día!" Todos os vídeos debense Gravar nesta data coas historias que ocurran nese día concreto. Non se aceptarán Gravacións de datas anteriores ou posteriores.
 • Grava en soporte dixital co dispositivo que prefiras. O soporte ten que ser dixital, non se aceptan formatos analóxicos. Pero podes utilizar cámaras, teléfonos ou tabletas...
 • Grava en formato horizontal. As películas proyectanse en formato horizontal por iso a Gravación debe facerse nese formato. As imaxes Gravadas en vertical non se poderán incluir na película.
 • Grava na mayor calidade posible (HD). No dispositivo con que vais a Gravar debes elexir preferiblemente a calidade HD.
 • Grava coa maior luz posible. Fuxe da contraluz dentro ou fóra da casa!, acende todas as luces en casa !!
 • Grava o que queiras. Sempre que non fagas dano na integridad a outros O vídeo que envíes non debe incluír contido ofensivo.
 • Grava dende lugar do mundo onde te atopes. Sempre que grabes o devandito día podes Gravar onde queiras que estés, non só en España. As historias dos Redondelás no extranxeiro poden formar parte da película.
 • Grava vídeos de duración inferior a 1 minuto. Non hai limitacions a cantidade de vídeos que podes enviarnos en diferentes sitios e diferentes momentos do día. 
 • Grava escenas reais. Pedímosche que documentes o teu mundo durante o transcurso dun só día. Esperamos que a mayoría dos vídeos contengan material documental pero, si pensas que o teu mundo captase mellor a través da narración de ficción ou incluso a animación, eres libre de facelo.
 • Non edites ou montes as imaxes. Estamos buscando vídeo limpo, e dicir, imaxes sen nengún tipo de tratamiento, coas cales poder crear finalmente a película.

 

ACLARACIÓNS
 • ¿Cómo envío os vídeos? Do 12 de Marzo de 2018 ata o 18 de Marzo 2018 envía o video por correo electrónico a laredonundia@ceipdelaredo.com se pesa moito podes utilizar, wetransfer, dropbox, Gdrive e ou similar!
 • ¿Que debo poñer no mail? Debes poñer no asunto: LaredoNunDIA e no corpo do mail: Hora e Lugar da gravación e nome do alumno/familia. Lembra de achegar o vídeo!!!
 • Qué prazo teño para enviar os vídeos? O prazo límite para o envío de videos será o 18 de Marzo de 2018. 
 • ¿Qué sucede despois do envío? Cada vídeo será visto e catalogado. Se o teu vídeo é seleccionado para a montaxe final nos poremos en contacto contigo enviandote un mail.
 • ¿Cando e cómo podré ver o resultado final? “Laredo nun día” será un largometraxe documental que estrearase nunha premiere de gala no Multiusos do Piñeiral do Crego en 2018. Todas as familias e alumnado participantes estarán convidadas ao estreno. Posteriormente subirase a canle de youtube do centro educativo.
 • ¿Aparecerá o meu nome na película? O teu nome aparecerá durante e nos títulos de crédito da película como codirector/a.
 • E despois qué? O vídeo formará parte dunha exposición para a Fundac. Botín sobre o traballo das emocións na escola e concorrerá a certames escolares cinematográficos como OUFF  e CANS  enrte outras en formato de curta e mediametraxe.

 

IDEAS
 • Un momento especial xunto aos teus fillos/as. A relación entre pais e fillos é unha das cousas maís especiais do mundo; tamén pode ser o tema do teu vídeo, sexan bebés, nenos ou adolescentes . Por exemplo, ensinar a montar en bici, patín, lendo un conto, escoitando música...
 • Momento MasterChef. Amosanos a túa laconada, as paellas, a tortilla de pataca, o xamón... en fin, todos eses pratos que converten a nosa comida nunha das máis recoñecidas do mundo. Grava a quen cociñe na casa, ou Gravate a ti mismo facendo o prato que mellor saibas facer.
 • Suda a gota gorda. Queremos verte facendo deporte, sexa o que sexa: running, crossfit, escalada, natación, surf, fútbol, baloncesto, paracaidismo... ¡Cualquer deporte que practiques!
 • Amosa ao  mundo unha sorpresa. ¿Esperando a un novo membro da familia? Boda, bautizo, cumpreanos? Trátase dun momento emotivo e íntimo, sería un gran agasallo poder mostrarlle a esa persoa como protagonizou unha película. 
 • ¡Sal a rúa e manifiéstate! Hai algunha causa que mereza a pena ser defendida e reivindicada? Se che manifiestas ese sábado, colle a cámara e cónntanos as historias personais detrás diso polo que protestas. 
 • "Y eso es lo que quiero... ¡Besos!" Bésate e abrázate. Ao final é a forma máis primitiva, humana e cercana de amosar cariño. Colle a cámara e besa ao teu irmá, ao teu pai/nai, ao teus fillos, ao teu can, aos teus amigos...
 • Bótalle un ollo a "Life in a Day" e terás moreas de ideas moi interesantes!!!

 Lembra que os vídeos que fagas deben ser Gravados o 10 de Marzo de 2018. Iso sí, tes un poco máis de marxe para envialos: ata o 18 de Marzo de 2018.

 

QU'EST-CE QUE C’EST « LAREDO EN UN JOUR?

Basé sur le concept du film « Life in a Day » réalisé par Kevin Macdonald et produit par Ridley Scott, et « Espagne en une journée" dirigée par Isabel Coixet, nous présentons "Laredo on a Day" » Laredo en un jour » avec l'intention de donner vie et voix aux histoires de notre communauté éducative dans le but de travailler l’éducation émotionnelle des élèves et créer un film réalisé par les familles ; un film qui reflète les peurs, les joies et les rêves de notre voisinage, favorisant la création d'un film social éducatif et innovant, créé et tourné par vous tous, qui éveille le cinéaste que nous portons tous. ... Êtes-vous tenté par cette expérience?

LES RECOMMANDATIONS

 

 •  *Enregistrez le 10 mars 2018 dans n'importe quelle période des 24 heures du jour. Le 10 mars 2018 est le jour choisi pour que ce soit le jour « Laredo en un jour » "Laredo on a Day!" Toutes les vidéos doivent être enregistrées à cette date avec les histoires qui se produisent ce jour-là. Les enregistrements passés ou ultérieurs ne seront pas acceptés. *Enregistrez sur un support numérique en utilisanT votre appareil préféré Le support doit être numérique, les formats analogiques ne sont pas acceptés.Vous pouvez utiliser des appareils photo, des téléphones ou des tablettes ...
 • *Enregistrez en format horizontal. Les films sont projetés dans un format horizontal, de sorte que l'enregistrement doit être fait dans ce format. Les images enregistrées verticalement ne pourront pas être incluses dans le film.
 • *Enregistrez en haute définition HD. En ce qui concerne le dispositif sur lequel vous allez enregistrer, choisissez de préférence la qualité HD. *Enregistrez avec la lumière la plus claire possible. Évitez le rétroéclairage à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison! Allumez toutes les lumières à la maison!
 • *Enregistrez ce que vous voulez à condition de ne pas porter atteinte à l'intégrité des autres. La vidéo que vous envoyez ne doit pas inclure de contenu offensant. *Enregistrez où que vous soyez. Vous pouvez enregistrer où que vous soyez, non seulement en Espagne, à condition que ce soit ce jour-là. Les histoires de personnes de Redondela à l'étranger peuvent faire partie du film. *Enregistrez la durée de la vidéo de moins d’une minute. Il n'y a aucune limite sur le nombre de vidéos que vous pouvez nous envoyer des différents endroits et à des différents moments de la journée.
 • *Enregistrez des scènes réelles. Nous vous demandons de documenter votre monde au cours d'une seule journée. Nous espérons que la plupart des vidéos contiennent du matériel documentaire mais, si vous pensez que votre monde s'améliore grâce à une narration fictive ou même à une animation, vous êtes libre de le faire. Ne modifiez pas ou ne montez pas les images. Nous recherchons des vidéos propres, c’est-à-dire, des images sans aucun type de traitement, avec lesquelles pouvoir finalement créer le film. 

 

LES CLARIFICATIONS
 • *Comment envoyer Les vidéos? Du 12 Mars 2018 au 18 Mars 2018 envoyez la vidéo par courrier électronique à laredonundia@ceipdelaredo.com Si la vidéo est trop lourde vous pouvez utiliser WeTransfer, dropbox, et Gdrive ou similaire.
 • *Que dois-je faire parvenir par courrier? Vous devez écrire dans le sujet: LaredoNunDIA et dans le corps du mail: Heure et lieu de l'enregistrement et nom de l'élève / famille. N'oubliez pas de joindre la vidéo! * Quel est le délai pour envoyer les vidéos? La date limite d'envoi des vidéos sera le 18 mars 2018. *Que se passe-t-il après l'envoi? Chaque vidéo sera visionnée et cataloguée. Si votre vidéo est sélectionnée pour le montage final, nous vous contacterons par mail.
 • *Quand et comment puis-je voir le résultat final? La sortie du long métrage/documentaire « Laredo en un jour » aura lieu à la maison de quartier « Piñeiral Du Crego » en 2018. Tous les participants (élèves et familles) seront invités à la première projection. Par la suite le film sera mis en ligne sur la chaîne You Tube du centre éducatif.
 • *Mon nom apparaîtra-t-il dans le film? Votre nom apparaîtra pendant et sur le générique du film en tant que co-metteur en scène. Et après, que va-t’il se passer? La vidéo fera partie d'une exposition pour la Fondac. Botín sur le travail des émotions à l'école et le film sera présenté à des concours d'écoles de cinéma comme OUFF et CANS ou autres, en format court et moyen métrage.

 

LES IDÉES
 • Un moment spécial avec vos enfants. La relation entre les parents et les enfants est l'une des choses les plus spéciales au monde; Cela peut aussi être le sujet de votre vidéo, que ce soit des bébés, des enfants ou des adolescents. Par exemple faire du vélo, faire du skateboard, lire une histoire, écouter de la musique ... *Moment MasterChef. Montrez-nous votre « laconada » plat de jambon,les « paellas », l’omelette de pommes de terre, jambon ... enfin, tous ces petits plats qui font de notre cuisine l'une des plus reconnues au monde. Enregistrez ce que vous cuisinez chez vous, ou enregistrez-vous en faisant le plat que vous savez cuisiner parfaitement. Suez à grosses gouttes. Nous voulons vous voir faire n'importe quel sport:courir, crossfit, escalade, natation, surf, du football, du basket-ball, du parachutisme ...
 • *Montrez au monde une surprise. En attente d'un nouveau membre de la famille? Mariage, baptême, anniversaire? C'est un moment émotif et intime ? ce serait un grand cadeau pouvoir montrer à cette personne comment il a joué dans un film. Sortez dans la rue et manifestez-vous! Vous cous battez pour une cause ? Si vous vous manifestez le samedi 10 mars 2018, prenez votre camescope et racontez-nous les histoires personnelles qui se cachent derrière vos protestations. *Voilà ce que j’aime,je souhaite et je désire ... Bisous!" Embrassez-vous , en fin de compte, c'est la façon la plus primitive, humaine et proche de montrer de l'affection. Prenez votre camescope et embrassez votre soeur, votre père, votre mère, vos enfants, votre chien, vos ami/es ... *Visionnez "Life in a Day" et vous aurez plein d'idées très intéressantes! N'oubliez pas que vos vidéos doivent être enregistrés le 10 mars 2018 , cependant vous disposez d' un peu plus de marge pour les envoyer: jusqu'au 18 mars 2018.