Política do centro no uso de imaxes de menores

 

 

O CEIP de LAREDO conforme coa Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de datos de Carácter Persoal (LOPD); entendemos que, derivado do artigo 5.1 do regulamento de desenvolvemento de devandita LOPD, Real Decreto 1720/2007 21 decembro, un dato de caracter persoal é "Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier  otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables". Así mesmo, segundo o artigo 6.1 da LOPD: "El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga de otra cosa ". Concretando no apartado 3h) "libre, inequívoco, específico e informado" debiendo por elo estar vinculado a unhas finalidade específica que xustifiquen o uso e tratamento dos datos.

En consecuencia as imaxes expostas na web do centro de menores matriculados no mesmo:

 • Son de carácter persoal e identificables (art 5.1)
 • Constan dos devanditos permisos dos pais/nais/titores legais renovados anualmente nas matrículas pertinentes (art. 6.1)
 • Son utilizados nun eido estrictamente educativo tendo como finalidad amosar as experiencias realizadas no centro á comunidade educativa (art 4.2)

Con todo, se vostede: 

 • Precisa que se rectifique, anule, cancele unha imaxe ou un dato por determinados motivos xustificados (art 18.2)
 • Esta interesado en anular/revocar a autorización existente no centro (art 31.2)

Póñase en contacto coa dirección do centro e tomaranse as respectivas medidasm identificando as imaxes/videos que se deban retirar e faranse de maneira inmediata. 

Marco Normativo regulador: 

 • Constitución Española (artículos 18.4 y 27).
 • Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos, aplicable a partir del 25 de mayo de 2018).
 • Ley Orgánica de Protección de Datos 3/2018 LOPDGDD. n Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y su protocolo del año 2001.
 • Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de diciembre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (de aplicación hasta el 24 de mayo de 2018).
 • Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras. n Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. n Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

MODELOS PROTECCIÓN DATOS