Skip to Content

ADMISIÓN 2021/22: SOLICITUDE DE PRAZA ALUMNADO NOVO

PRAZO DE PRESENTACIÓN: do 1 ao 22 de marzo.

*Por ser día festivo o 19 de marzo a escola permanecerá pechada.


O formulario poderá cumprimentarse na aplicación “admisionalumnado, ou ser descargado e cumprimentado de forma manual. Tamén se poderá descargar e/ou cumprimentar da Sede Electrónica da Xunta de Galicia (no procedemento con código ED550B).

Aínda que o xeito de tramitación preferente é a través da sede electrónica da Xunta de Galicia (acceso coa Chave365 ou co certificado dixital), na secretaría da escola tamén se poderá recoller e presentar a documentación. Para a tramitación presencial, tanto para a recollida (no caso de que non poidades descargala da aplicación) como para a presentación da documentación,é necesario solicitar cita previa a través do correo electrónico da escola  ceip.heroinas.salvora@edu.xunta.gal ou dos números de teléfono 881 86 63 43 / 44 / 45.

Premendo aquí pódese descargar unha guía que pode ser de axuda para cubrir a solicitude.


 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

-Anexo II e II (bis): solicitude de admisión asinada polos dous proxenitores.

-Copia do DNI do/s proxenitor/es ou titor/es, aínda que non vos opoñades á consulta dos datos.

-Documento acreditativo da idade do/a alumno/a: Fotocopia do DNI ou da folla do libro de familia.

-Fotocopia completa do libro de familia.

-Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

-Certificación académica expedida pola secretaría do centro anterior (só para o alumnado procedente doutros centros).

-De darse o caso, documentación que acredite a solicitude dunha praza para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (derivada de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual ou de trastornos graves da conducta). No caso de alegarse situación desfavorecida como consecuencia de factores sociais, económicos ou culturais, achegarase informe dos servizos oficiais competentes que acrediten as circunstancias alegadas.

-Previsión de servizos complementarios xestionados pola ANPA: Comedor e Plan Madruga. Descargar aquí.

-Modelo de elección de materia. Descargar aquí.


*** A TER EN CONTA: As familias que opten pola presentación telemática deberán enviar ao correo da escola a documentación recollida no recadro anterior que non poidan achegar na sede electrónica.


VALORACIÓN RENDA PER CÁPITA DA UNIDADE FAMILIAR:

Para a súa valoración, as persoas interesadas deberán facer constar a cantidade correspondente á base impoñible no caso de declaración conxunta, ou á base impoñible de cada un dos declarantes da unidade familiar, no caso de declaración individual. A tal efecto, constará a cantidade que resulta da suma das casiñas 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible do aforro) da correspondente declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) do ano 2019; cando non presente a declaración do IRPF, constarán os ingresos segundo os datos tributarios que facilite a Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Esta cantidade dividirase polo número de membros da unidade familiar referido ao día 28 de febreiro de 2021.

Para a aplicación da puntuación do criterio, utilizarase o Indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM) anual correspondente ao ano 2019, que está fixado en 6.454,03 euros.

a) Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos.

De 0 a 3.227,00 €

b) Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos.

3.227,01 €  a  4.840,51 €

c) Se é igual ou superior a 0,75 veces e inferior ao IPREM: 1 punto.

4.840,52 €  a  6.454,02 €

d) Se é igual ou superior ao IPREM: 0 puntos.

6.454,03 ou superior.


Aguiño, 22 de febreiro de 2021.

INNOVAGAL

Compartimos con todos/as vós a nova que aparece publicada no blogue da nosa escola, Heroínas Dixital, en referencia ao segundo premio Innovagal que vimos de recibir.

https://heroinasdixital.home.blog/2021/02/04/premio-innovagal/#more-2090

 

Parabéns a toda a comunidade educativa e moitas grazas a todos/as pola vosa implicación!

Saúdos do Claustro de profesores/as do CEIP Heroínas de Sálvora.

INNOVAGAL

ADMISIÓN 2021/22: RESERVA PARA O CENTRO ADSCRITO

RESERVA DE PRAZA PARA O CENTRO ADSCRITO: IES LELIADOURA.

De acordo co disposto na Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o proceso de admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos, na Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 e a orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 informamos que:

 

O alumnado de 6º curso de Educación Primaria que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, no noso caso é o IES LELIADOURA, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar o formulario normalizado (ED550A)na nosa escola, a través de calquera rexistro válido ou a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/), sendo esta a canle preferible de tramitación e para a que se precisa a Chave 365 ou o certificado dixital.

 

O formulario tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”, na páxina web da Consellería de Educación e na escola. No caso de que precisedes que vos enviemos o formulario impreso polo/a voso/a fillo/a, enviade un correo electrónico* á escola ou ben chamade por teléfono* para facer a petición. 

 

O prazo de presentación comprende do 11 de xaneiro ao 8 de febreiro do 2020. Dada a situación de pandemia que estamos a vivir é preciso que solicitedes cita previa, a través do correo electrónico* ou dos teléfonos* da escola, para presentar solicitude na escola. Agradecemos que se optades por enviarnos un correo electrónico indiquedes a vosa dispoñibilidade para poder adaptarnos na medida do posible. Engadir que a solicitude, como norma xeral, deberá vir asinada polos dous proxenitores ou representantes legais, sobre todo no caso de proxenitores separados, divorciados...

 

*CONTACTOS DA ESCOLA:

Correo electrónico: ceip.heroinas.salvora@edu.xunta.gal

Teléfonos881 86 63 43 Dirección / 881 86 63 44 Secretaría / 881 86 63 45 Conserxería 

En todo momento as familias poderedes consultar o estado de tramitación das solicitudes utilizando o código de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante na aplicación informática “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/). 

 

O alumnado que vaia a asistir a un centro distinto ao adscrito, IES Leliadoura, deberá presentar a solicitude de admisión no centro elixido, do 1 ao 22 de marzo. 

 

Para máis información podedes poñervos en contacto coa escola a través do correo electrónico ou dos teléfonos.

 

Aguiño, 8 de xaneiro de 2021.

 

 

INFORMACIÓN SOBRE A RECOLLIDA DOS VALES DE MATERIAL

Informamos que do 6 ao 10 de xullo pódese recoller na escola o VALE DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR, é preciso que chamar á escola para solicitar CITA PREVIA.

 

As familias que non o poidan recoller agora poden facelo durante os primeiros días do mes de setembro.

 

A listaxe de admitidos/as e excluídos pódese consultar na Secretaría da escola. 

INFORMACIÓN SOBRE A RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO NOVO ALUMNADO.

A partir do 29 de xuño podedes recoller na escola, de 9:30 a 13:30, a documentación para formalizar a matrícula do alumnado novo.

 

Se desexades imprimirla na vosa casa podedes facelo a través de: 

 

Para infantil: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-KS9f_oCx6j8-tGU43LwVP1GR81er_9L?usp=sharing

 

Para primaria:

https://drive.google.com/drive/folders/1lhzjx11qBYHevumiq5ve23KHtq6vfer8?usp=sharing

 

Para presentar a documentación, será preciso pedir cita previa, chamando a calquera dos teléfonos da escola en horario de 10 a 12 horas de luns a venres. 

 

Lembrade que o PERÍODO DE PRESENTACIÓN SERÁ DO 1 ao 10 de xullo, e que é moi importante respectar estes prazos, xa que segundo o disposto no artigo 40.3 da Orde do 12 de Marzo de 2013, pola que se regula o procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, se finalizado o prazo de matrícula non se tivese formalizado esta, teráselle por decaído no dereito á praza obtida.

 

 

AVISO: LISTAXES DEFINITIVAS DO ALUMNADO ADMITIDO NA ESCOLA PARA O CURSO 20/21

Informamos que no día de hoxe publicamos no taboleiro de anuncios da escola as listaxes definitivas do alumnado admitido na escola para o vindeiro curso. 

 

Pola lei de protección de datos, as listaxes soamente se poderán consultar no tableiro de anuncios da escola, que debido á situación sanitaria que estamos a vivir está reubicado na entrada de primaria, ao lado da ventanilla de conserxería.

 

 

Indicar que TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU SOLICITUDE NA ESCOLA FOI ADMITIDO. 

 

Lembrade que o prazo para formalizar a matrícula será do 1 ao 10 de xullo. Nos vindeiros días publicaremos un aviso indicando cando poderedes vir á escola a recoller a documentación.

 

As solicitudes presentadas fóra de prazo aínda non están resoltas polo órgano competente, en canto teñamos notificación tamén o publicaremos.

AVISO: SOLICITUDE DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR MATERIAL

ESCOLAR CURSO 2020/21

 

PRAZO: do 20 de maio ata o 19 de xuño (incluído), CON CITA PREVIA, que se solicitará nos teléfonos da escola de luns a venres de 10 a 12 h.

 

A contía da axuda para adquirir material escolar destinado a alumnado matriculado en Educación Primaria e ESO con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000€ será de 50€.

O alumnado que estea en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de educación especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

AVISO: O alumnado que cambie de centro (IES ou outros centros de

primaira) tramitará a solicitude no centro no que foi admitido.

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

-Preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I)

dispoñible na aplicación «Fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/) ou a

través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal/portada,

procedemento administrativo ED330B. 

 

-Opcionalmente no centro ou en calquera rexistro oficial.

 

-Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de

identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia,

incluído o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

-O formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible: No portal educativo,

no enderezo http://www.edu.xunta.gal, nas dependencias das xefaturas territoriais

da consellería competente en materia de educación e na sede electrónica da Xunta

de Galicia: https://sede.xunta.gal

 

-A solicitude estará asinada polo pai, nai, titor/a ou representante legal do

alumnado, e a súa presentación implicará que: acepta as bases, cumpre os

requisitos e son certos os datos indicados.

 

DOCUMENTACIÓN PARA TRAMITAR O PROCEDEMENTO:

-Anexo I (un único impreso para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, admitidos no mesmo centro para o curso 2020/21, e nel especificarase o nivel de estudos de cada un deles no citado curso. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a).

-Anexo II(comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

-Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/s alumno/as e os demais membros computables da unidade familiar.

-En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables usando algún dos seguintes medios:  Certificado ou volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

-Calquera certificado que acredite discapacidade ou outras alegacións que se fagan (Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia; documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar; resoluciónxudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada; resolución acreditativa da situación de acollemento; certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais cando o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE).

A documentación complementaria (que se xunte coa solicitude) presentarase preferiblemente por vía electrónica. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Opcionalmente, poderase presentar a documentación complementaria no centro ou en calquera rexistro oficial. Cando a documentación se presente no centro docente, achegaranse fotocopias e os respectivos orixinais, para que a persoa que a reciba verifique a súa autenticidade.

Os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2018, agás no caso de violencia de xénero.

 

COMPROBACIÓN DE DATOS:

No caso de oposición á consulta indicarase nos cadros correspondentes do formulario e achegaranse os documentos correspondentes.

 

PUBLICACIÓN DE DATOS:

As listaxes provisionais e definitivas publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior da escola. Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través de Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Poremos un aviso na web de cando se poden consultar.

 

A ter en conta para cubrir a solicitude:

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2018 entre o número de membros computables, tendo en conta que, computarán por dous os membros que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33 % ou a percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou a equivalente de clases pasivas.

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas físicas.

Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2018, sumaranse os recadros 435 e 460; cando non se presentase, teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados, no certificado de imputacións de renda, pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Nos casos de violencia de xénero non se terán en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per cápita da unidade familiar.

·   Membros computables da unidade familiar:

-Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

-Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar permanente ou preadoptivo legalmente constituído.

-Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados ou incapacitados xudicialmente, sempre que estean suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

-Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

-Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

-A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

Non terá a consideración de membro computable:

-A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

-O agresor nos casos de violencia de xénero.

 

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2018, agás no relativo á violencia de xénero.

Estas instrucións son un resume, para ampliar información consultarase a ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0534-120520-0003_gl.pdf

 

AVISO: ALUMNADO ADMITIDO NA ESCOLA

No día de onte finalizou o prazo de presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado.

 

Coma o  número de solicitudes tramitadas non superou o número de prazas ofertadas non é preciso baremar e TODO O ALUMNADO que presentou SOLICITUDE DE ADMISIÓN na escola ESTÁ ADMITIDO/A terá que FORMALIZAR a MATRÍCULA do 1 ao 10 de xullo.

 

Pola lei de protección de datos, as listaxes provisionais de admitidos/as soamente se poderán consultar no tableiro de anuncios da escola, que debido á situación sanitaria que estamos a vivir está reubicado na entrada de primaria, ao lado da ventanilla de conserxería.

AVISO: XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS CON CITA PREVIA

Respecto á reapertura dos centros para a realización de XESTIÓNS ADMINISTRATIVAS, por razóns sanitarias, SÓ ATENDEREMOS PRESENCIALMENTE CON CITA PREVIA.

Para solicitar a cita, podedes empregar calquera dos teléfonos da escola: 881 86 63 45/44/43

Grazas por respectar estas indicacións.

AVISO: REINICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

Tal e como se publica no Dog de hoxe, RESTABLÉCESE o prazo para a PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE ALUMNADO en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se INICIARÁ O LUNS 11 DE MAIO DE 2020 E REMATARÁ O LUNS 18 DE MAIO en horario de 9 a 14 horas.

Agradecemos que cando asistades ao centro a presentar a documentación o fagades provistos de medidas de protección e que respectedes a distancia social recomendada polas autoridades para coidarnos todos/as.

 

NOVOS PRAZOS DO PROCEDEMENTO:

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, OS DEMAIS PRAZOS DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN REDUCIRANSE Á METADE.

 

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

Soamente haberá que presentar a documentación se hai máis solicitudes que prazas. Publicaremos un aviso na web a partir do 19 de maio.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

Iremos facendo as publicacións das listaxes na web.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

Tamén publicaremos na web cando podedes vir á escola a recoller os impresos a cubrir para formalizar a matrícula.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao 10 de setembro de 2020.

Distribuir contido


by Dr. Radut