NOVAS

 

  • Este curso 22/23 non se mercarán libros de Inglés
  • VENRES 9 DE SETEMBRO, comezan as clases con horario de 8:45 a 13:45h e a entrada será só polo portal principal na Avda. do Peirao

Resolución definitiva de Fondolibros para o curso 22/23

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMITIDOS E ADMITIDAS

 

 

Están dispoñibles as listaxes definitivas de admitidos e admitidas, e excluídos e excluídas de FONDOLIBROS para o curso 22/23.

Cumprindo co artigo 13 da orde 29 de abril de 2022 as listaxes definitivas publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do centro.

O alumnado de 4º non precisa mercar ningún libro porque o centro dispón dos exemplares necesarios para cubrir a matrícula actual.

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2022-2023. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS.

 

 

Procédese á admisión provisional de todas as solicitudes recibidas neste centro para o curso escolar 2022-2023.

As listaxes provisionais de solicitidues admitidas e non admitidas poden consultarse:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. En base ás recomendacións vixentes en materia de protección de datos persoais, non se poderá realizar por ningún outro medio físico de publicación.

b)  Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.

Contra a Resolución poderase presentar reclamación ante o Consello Escolar do centro no prazo de 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación.

 

TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS SON ADMITIDAS XA QUE É SUPERIOR O NÚMERO DE VACANTES QUE DE PRAZAS SOLICITADAS.

ANPA EUME INFORMA PARA O CURSO 2022/2023

Clica na imaxe para acceder ao blogue ANPA EUME

 

Información  como asociarse á ANPA aquí

 

Información para inscribirse no comedor escolar aquí

SERVIZO MADRUGADORAS /MADRUGADORES

Clicar na imaxe para máis información.

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR 22/23

Estimadas familias

 

O concello de Pontedeume informa:

 

INFORMACIÓN XERAL: LIBROS DE TEXTO E MATERIAL

  Listaxe de libros

Podedes comprobar a listaxe neste enlace. 

 

Listaxe de MATERIAL

 

INFANTIL

 

4º de Infantil                             5º de Infantil                        6º de Infantil

  

PRIMARIA

 

1º de Primaria                      2º de Primaria                      3º de Primaria

 

4º de Primaria                     5º de Primaria                      6º de Primaria

 

  

 

CONVOCATORIAS DE REUNIÓNS

EDUCACIÓN INFANTIL .......................Martes 6 de setembro ás 9:00

1º de PRIMARIA .............................. Martes 6 de setembro ás 12:00 h.

2º de PRIMARIA .............................. Martes 6 de setembro ás 11:00 h.

 

FOLGA TRANSPORTE!!!

 

FOLGA TRANSPORTE

 

Estimadas familias:

Comunícannos que no día de mañá, 21/06/22 haberá folga de transporte convocada pola Confederación Intersindical Galega (CIG) na UTE. Na orde do 16 de xuño de 2022 establecen os servizos mínimos que se prestarán durante a mesma:

 

Servizos de transporte público regular de uso especial-escolares: o campo destes servizos resulta especialmente sensible, tanto por ser o transporte un mecanismo auxiliar para o exercicio dun dereito fundamental como é o da educación, como polas especiais exixencias que implica a protección aos menores.

Do mesmo xeito, a dispersión poboacional en Galicia determina que, diariamente, seteñan que realizar unha significativa cantidade de desprazamentos para os que non existe alternativa real de mobilidade, polo que o mantemento dos servizos de transporte público resulta fundamental.

Coa finalidade de ponderar a garantía do dereito esencial á folga dos traballadores e traballadoras, xunto coa garantía do igualmente elemental dereito de acceso ao sistema educativo, deberán manterse como esenciais os servizos de entrada aos centros das 7.30 ás 10.30 horas, e os de saída das 13.30 ás 19.00 horas, nos itinerarios de transporte escolar de estudantes de niveis de ensino obrigatorio cuxa lonxitude total sexa superior a 4 quilómetros.

Das tres rutas do noso centro, tendo en conta o anterior, poderiase ver afectada a RUTA 3: Olmo/O barro posto que non é superior aos 4 km. Por informacións da propia empresa nos informan que pensan que si que estará cuberta pero que non o poden garantir.

O resto das rutas, nun primeiro momento non deberían sufrir alteración, agás que por motivos da folga non poidan saír/chegar a tempo.

 

 

INVITACIÓN EXPOSICIÓN PRODUTOS FINAIS

 

INVITACIÓN  EXPOSICIÓN  PRODUTOS  FINAIS

 

AXUDAS ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO,

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

A gratuidade de libros de texto para o vindeiro curso levarase a cabo mediante tres procedementos:

-

a) Axudas para a adquisición de libros de texto.

-

b) Fondo solidario de libros de texto.

-

c) Proxecto de educación dixital E-Dixgal.

IMPORTANTE:  Pode solicitar a axuda de material escolar o alumnado de todos os cursos de primaria que non superen os 6.000 € de renda familiar.

 

1.- Destinatarios:

a)   

Axudas para a adquisición de libros, regulada na Orde do 29 de abril de 2022 (DOG do 18/05/2022):

-

Cursos aos que afecta: 1º e 2º de Educación Primaria.

 

-

Requisitos para acollerse a esta convocatoria:

· 

Estar matriculado en 1º, 2º de EP.

· Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

· 

Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 10.000 €

 

b)   

Fondo solidario de libros de texto, regulado na Orde do 29 de abril de 2022 (DOG do 18/05/2022):

 

-

Cursos aos que afecta: 3º e 4º de Educación Primaria.

-

O sistema permitirá a distribución dos libros existentes no fondo entre o alumnado en función da renda per cápita comprobada das solicitudes validadas polo centro.

 

-

Requisitos para acollerse a esta convocatoria:

 

· 

Estar matriculado en 3º e 4º de EP.

· 

Ter devolto os libros de texto e/ou material reutilizable adquiridos coas axudas do curso 2021/2022.

· 

Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 10.000 €

 

c)    

Proxecto de educación dixital E-Dixgal:

 

-

Cursos aos que afecta: 5º e 6º de Educación Primaria.

O alumado de 5º e 6º de Educación Primaria terá libros dixitais gratuítos.

 

2.- Devolución dos libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2021/2022:

 

-

O alumnado beneficiario de axudas no curso 2021/2022 está obrigado a devolver todos os libros comprados coa dita axuda, no centro, antes do 22 de xuño, agás o alumnado de 1º e 2º.

 

-

A non devolución dos libros é causa de exclusión do fondo solidario de libros e da convocatoria de axudas. Ademais, unha vez revisada a información das devolucións a consellería reclamará ás familias o importe da subvención concedida para este curso para todos aqueles casos nos que non conste a devolución dos libros adquiridos con cargo ao vale.

-

Para evitar agrupacións de persoas no centro educativo propoñemos o seguinte plan para a devolución dos libros de texto:

· 

A partir do día 16 de xuño o alumnado irá deixando os libros na aula seguindo as instrucións do profesorado titor. Logo do reconto, os días 21 e 22 de xuño, desde a dirección do centro poñerémonos en contacto con aquelas familias ás que lles quede algún libro por entregar.

Se algunha familia non puidese axustarse a esta proposta pode poñerse en contacto co colexio para darvos outra opción.

 

3.- Prazos:

 

-

Inicio do prazo para a presentación de solicitudes de axudas para adquirir os libros de texto (1º e 2º de EP), o fondo solidario de libros (3º e 4º de EP) e material escolar (toda a etapa de primaria): 19 de maio.

-

Remate do prazo para a presentación de solicitudes de axudas para adquirir os libros de texto (1º e 2º de EP), o fondo solidario de libros (3º e 4º de EP) e material escolar (toda a etapa de primaria): 22 de xuño

-

Data límite para a devolución dos libros de texto (o alumnado que recibiu libros prestados polo colexio): 22 de xuño.


AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO, FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

1.- Solicitudes:

 

-

 As axudas serán solicitadas polos pais, nais ou titores legais e será única para todos os fillos. Nela especificarase o nivel de estudos que realizará cada un dos fillos no curso 2022/2023.

 

2.- Como e onde presentar as solicitudes:

 

-

Os pais, nais ou titores poderán presentar na secretaría do centro os Anexos I e II da Orde do 29 de abril de 2022 que deberán recoller no centro ou descargala no enderezo https://sede.xunta.es (Poñer en Google: ED330B, clicar encima + Solicitude (Anexo I e II), para poder cubrila clicar en “Abrir cun visor diferente”) .

Tamén podedes clicar aquí:

 

ANEXO I e II

 

-

Os pais, nais ou titores poderán realizar a solicitude accedendo á aplicación Fondolibros, e unha vez que teñan cubertos todos os datos deberán gardala, obtendo así o número de solicitude, e posteriormente poderán optar polas seguintes formas de presentación:

·      

Presentación no centro: Neste caso imprimirán a solicitude e o anexo II e presentaranos no centro (debidamente asinados), xunto co resto da documentación.

·      

Presentación na Sede Electrónica da Xunta de Galicia (para presentala electronicamente é necesario ter un certificado dixital ou Chave 365).

 

2.- Prazo:

 

-

O prazo para a presentación das solicitudes será: Do 19 de maio ata o 22 de xuño.

 

3.- Documentación a presentar (terase en conta a situación persoal e familiar en 31 de decembro de 2020):

 

-

Libro de familia en que figuren todos os membros da unidade familiar. No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar, en 31 de decembro de 2020 non coincide coa reflectida no libro, terá que presentar documento acreditativo do número de membros da unidade familiar tales como: certificado ou volante de convivencia.

-

No caso de separación ou divorcio dos cónxuxes deberá presentar sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a custodia do causante.

-

No caso de discapacidade igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%: Documento acreditativo da dita discapacidade.

-

No caso de situación de violencia de xénero no ámbito familiar: Documentación acreditativa.

 

4.- Contía das axudas:

 

Para o alumnado de 1º e 2º de E. Primaria:

-

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: 210 €

-

Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: 140 €

 

Para o alumnado de 3º e 4º de E. Primaria: Fondo de libros:

-

Renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €: Prestaránselle 6 libros.

-

Renda per cápita familiar superior a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €: Prestaránselle 4 libros.

 

Para todo o alumnado: axuda para material escolar:

-

Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €: 50 €

 

5.- Cálculo da renda per cápita:

 

A renda per cápita da unidade familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2020 entre o número de membros computables (os membros que acrediten unha discapacidade computarán por dous).

 

A renda per cápita familiar é o resultado de dividir a renda da unidade familiar do exercicio fiscal 2020 entre o número de membros computables.

 

A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza.

 

Para os efectos do cálculo da renda familiar sumarán os recadros 435 (base impoñible xeral) e 460 (base impoñible do aforro) da declaración do ano 2020.

 

No caso de non presentar declaración teranse en conta os ingresos de acordo cos datos tributarios facilitados, no certificado de imputacións de renda, pola Axencia Estatal de Administración Tributaria. (Deberá solicitar un “certificado de imputacións” na Axencia Tributaria).

 

Distribuir contido