Skip to Content

BENVIDOS AO NOSO COLEXIO

 

 

CEIP DE ARTEIXO

AVDA. ARSENIO IGLESIAS 33B -15142 ARTEIXO

TLF:981641284 

MATRÍCULA ALUMNADO NOVA INCORPORACIÓN CURSO 2023-2024

 

MATRÍCULA  PARA  O  CURSO  2023–2024

PRAZO DE MATRÍCULA SERÁ DO 20 AO 30 DE XUÑOambos inclusive.

 

 Deberán solicitar cita previa a partir do xoves 15 de xuño, chamando ao teléfono 981 64 12 84.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA: (premer en cada documento para descargar).

 

 

 • Ficha de datos de contacto. (Deberá estar asinada por ambos proxenitores, agás en caso de violencia de xénero, debidamente xustificada).

 

 

 • Solicitude de transporte escolar e autorización. (de ser o caso). (Deberá estar asinada por ambos proxenitores, agás en caso de violencia de xénero, debidamente xustificada).

 

 

 • 2 fotografías(tamaño carné )actuais do alumno/a co nome por detrás.

 

 • DNI do alumno/a(se o ten) e dos pais (orixinal e fotocopia).

 

 • Certificado de empadroamento colectivo actualizado.

 

 • Tarxeta sanitaria do alumno/a (orixinal e fotocopia).

 

 • Copia do convenio regulador e/ou sentenza de separación de ser o caso.

 

Os impresos poden recollerse na secretaría do centro, ou ben directamente por este medio.

MOI IMPORTANTE: Ao comezo de curso, todas as familias, deberán descargar a aplicación AbalarMobil, nos seus terminais (co número de teléfono de ambos proxenitores facilitados no momento da matrícula)  para recibir comunicacións relacionadas co alumnado e co centro. (Premer no vínculo da aplicación para saber como funciona). 

 

 Información sobre os servizos do ANPA Novo Arteixo. 

Para calquera información ou entrega de documentación relacionada coa ANPA dirixirse ao correo electrónico: anpaceiparteixo@gmail.com 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA O NOVO ALUMNADO DE 3 ANOS NO CURSO 2023/24

 PREMENDO NA IMAXE PODEDES ACCEDER A INFORMACIÓN RELACIONADA COA ENTRADA AO COLEXIO DO ALUMNADO QUE SE INCORPORARÁ EN 4º DE INFANTIL (3 ANOS) O VINDEIRO CURSO 2023/24.

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS, AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

Libros de colores Stock de Foto gratis - Public Domain Pictures

 

Fondo solidario de libros, axudas para a

adquisición de libros e material escolar

 

 

ORDE do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24

 • Prazo presentación solicitudes: Do 20 de maio ao 21 de xuño, inclusive.

 

 • Modo presentación das solicitudes:

             

  - De xeito informático (PREFERENTEMENTE): Cubrindo o anexo dispoñible na aplicación informática Fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. para o que será preciso calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 

  - De xeito presencial na secretaría do centro educativo: Cumprimentar e descargar formulario normalizado anexo I- anexo II (aquí ou tamén se pode obter na secretaría do centro) xunto coa documentación solicitada.

 • Importante:

Horario de atención administración durante o período das solicitudes:

- Con cita previa: solicitar no 981 64 12 84.

- De 9:50 a 11:50 h. priorizarse a atención presencial.

- Atención telefónica:

 • De 8:30 a 9:45 horas.
 • De 13:00 a 14:45 horas.

 

 • Destinatarios:    

             - Fondo solidario de libros: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

             - Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria.

             - Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en Educación Primaria.

 

 • Documentación a presentar:

a) Anexo I- Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).

 

Na presentación telemática das solicitudes hay que escanear e adxuntar a documentación solicitada e o anexo II antes de asinar e enviar.

 

b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno/a e dos demais membros computables da unidade familiar.

c) En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

Excepcionalmente poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:

✓ Certificado ou volante de convivencia no que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

 

d) Certificado acreditativo do grao de discapacidade, se fose o caso, recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia. (De ser o caso).

e) Violencia de xénero (sempre que o agresor forme parte da unidade familiar): Acreditarase en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. (De ser o caso).

f) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada, no caso que corresponda. (De ser o caso).

g) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores para o alumnado en tituación de tutela ou garda da Xunta de Galicia. (De ser o caso).

h) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor e titores carezan de DNI e NIE. (De ser o caso).

 

 • Membros computables da unidade familiar:

a) Os pais non separados legalmente nin divorciados ou, de ser o caso, o titor ou titores do alumnado.

b) Os/as fillos/as menores de idade con excepción dos emancipados. Terán a mesma consideración que os/as fillos/as as persoas en situación de tutela ou acollemento familiar ou preadoptivo legalmente constituído

c) Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados cando teñan modificada xudicialmente a súa capacidade xurídica mediante a constitutción de curatela respresentativa ou cando estean suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada menteres non se produza a revisión desta medida. 

d) Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

e) Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unha unidade familiar cos fillos que teñen en común.

f) A persoa que, por novo matrimonio, en situación de unión de feito ou en situación de afectividade análoga ás anteriores con convivencia, resida no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumnado, agás nos casos de custodia compartida.

Cando non exista vínculo matrimonial, a unidade familiar entenderase constituída polo pai, a nai e todos os descendentes que convivan con eles e que reúnan os requisitos do punto anterior.

 

 • Non terá a consideración de membro computable:

a) A persoa proxenitora que non conviva co alumnado nos casos de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.

b) O agresor, nos casos de violencia de xénero, (sempre que formase parte da unidade familiar). 

 

En todo caso, terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2021, agás cando unha sentencia de separación ou divorcio posterior a esta data atribúa a custodia a un dos dous proxenitores e nos caos de violencia de xénero que se aplicará o disposto na súa lexislación específica.

 

 •  Comprobación de datos:

As persoas que se opoñan á consulta automática de datos, Anexo II deberán marcalo e presentar:

- DNI ou NIE da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar.

- Certificado do grao de discapacidade recoñecido pola Xunta de Galicia. (De ser o caso).

- Percepción da pensión por incapacidade permanente total, absoluto ou gran invalidez, ou de pensión de clases pasivas por xubilación ou teriro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade (equivalente a unha discapacidade igual ao 33%).

- Declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas ou, na falta desta, o certificado tributario da imputacións no exercicio 2021 da persoa solicitante e do resto dos membros computables da unidade familiar, de ser o caso.

 

 • A ter en conta:

 

 • A solicitude será única para todos os fillos /as admitidos no mesmo centro.
 • O alumnado matriculado en 6º E.Primaria no actual curso xa admitido nun IES deberá presentar a solicitude nese centro.

 

 • Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2023/24, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2022/23. 

 

 • Para ser beneficiario do banco de libros é condición indispensable ter devolto os libros de texto adquiridos coas axudas do curso 2022/2023. (A data límite para a súa devolución será comunicada por medio das persoas titoras e por ABALAR).

 

 • Data publicación das listaxes:

- Listaxes provisionais: 5 de xullo.

- Período de reclamación: 6 e 7 de xullo.

- Listaxes definitivas: 10 de xullo.

Avisarase dos días de entrega dos cheques da adquisición de libros (1º e 2º E.P.) e material (Todo Primaria). No mes de xullo, a través desta páxina e da aplicación ABALAR.

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA A SOLICITUDE DE BOLSAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO CURSO 23-24

Xa está aberta a convocatoria para a solicitude de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 23-24. O prazo remata antes do 20 de setembro. É moi importante que sigan as instrucións que se detallan no enlace. Para acceder premer aquí.

Semana das familias en Educación Infantil

Hoxe é o Día da Familia e queremos celebralo. Para iso, as familias (que tiveron dispoñibilidade), acudirán esta semana a desenvolver diferentes actividades coas nenas e nenos. Por exemplo: manualidades, contacontos, experimentos, xogos de mesa...

O alumnado quixo decorar unhas bolsas de tea para agasallar ás súas familias. Desexamos que vos gusten e que as usedes moito!

Aquí podedes ver unha pequena mostra das decoracións realizadas por cada aula.

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO: PUBLICACIÓN LISTAXES DEFINITIVAS

Desde o día de hoxe,15 de maio, poderán consultar as listaxes definitivas de novo alumnado admitido no centro para o vindeiro curso 2023-2024.

Non houbo variacións con respecto ás listaxes provisionais.

O período de matrícula abranguerá desde o 20 ao 30 de xuño, ambos incluídos.

A comezos de xuño publicarase, nesta páxina, toda a documentación necesaria para a formalización da matrícula.

OBRADOIROS TECNOLÓXICOS